تعبیر خواب آتش | تعبیرستان
آتشفهرست تعبیر خواب - حرف آفهرست تعبیر خواب - حرف آ
×
بستن

تعبیر خواب آتش

پس از مطالعۀ مطالب زیر اگر تعبیرخواب خودت را متوجه نشدی از من بپرس!

فهرست این تعبیر:   گرم شدن   روشنائی آتش   آتش بیهوده   آتش و دود   آتش بی‌دود   اخگر (پاره‌ای از آتش)   شراره و جرقه   آتش زدن و آتش سوزی   شعله‌وری بدن   سوختن بدن و حرارت آتش   در آتش بودن   داستان   خاموشی آتش   سایر موارد

  گرم شدن

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی کنار آتش بزرگی گرم می‌شوی، یـعـنـی به «پادشاه» بزرگی نزدیک می‌شوی.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آتش روشن کرده‌ای تا خودت یا کس دیگری گرم شود، یـعـنـی به دنبال چیزی خواهی بود که از آن استفاده ببری و سود کنی.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی به تو گفتند کنار آتش خودت را گرم کن، یـعـنـی مال و اموال را حفظ می‌کنی تا دچار فقر و تنگدستی نشوی.

  روشنائی آتش

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی برای روشنایی آتش روشن کرده‌ای، یـعـنـی مسئله‌ای را با دلیل و منطق بیان می‌کنی و روشن می‌سازی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی که در بیابان آتش روشن کرده‌ای، طوری که مردم از نور آتش تو راه را پیدا می‌کنند، یـعـنـی مردم از علم و حکمت تو استفاده کرده و هدایت می‌شوند، اگر آن آتش در حال خاموش شدن است و نورش کم می‌شود، یـعـنـی حال و روز تو دگرگون شده و از دنیا خواهی رفت، و یا چنانچه ببینی درخشش آتشی که روشن کرده‌ای بر راه راست نمی‌درخشد و بر راهی دیگر می‌درخشد، یـعـنـی علم تو مردم را دچار گمراهی می‌کند.
ابن سیرین می‌گوید: اگر روشنایی آتشی را ببینی که بوسیلۀ آن می‌توان راه رفت، یـعـنـی زاهد و پرهیزکار می‌شوی.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر آتش را در راهی ببینی که تا به حال آن راه را ندیده‌ای، تعبیرش بیدینی است.
تعبیر مرتبط :  روشنائی   

  آتش بیهوده

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آتشی را بیهوده روشن کرده‌ای، یـعـنـی بدون هیچ علت و سببی جنگ و دشمنی می‌کنی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در تنور یا آتش‌دان آتشی روشن کرده‌ای (بدون آنکه بخواهی غذائی درون آن بپزی) یـعـنـی با مردی از خانواده یا فامیل درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی.

  آتش و دود

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر آتش با‌دود، غم و اندوه و زیان، و «پادشاهی» ستمگر می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش بیم و ترس در کارها است.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دود همه سرزمین را فرا گرفته است و آتش زبانه می‌کشد، یـعـنـی آن سرزمین دچار فتنه و بلا و گرفتاری می‌شود.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در میدان جنگ و محل درگیری آتشی که دارای دود است ببینی، تعبیرش برای تو بیم و ترس از پادشاه می‌باشد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پاره‌ای آتش بی‌دود و درخشنده در دست داری، یـعـنـی مشغول انجام کار برای پادشاه می‌شوی، ‌‌‌‌‌و اگر ببینی آتشی که در دست داشته‌ای دود دارد، یـعـنـی در آن کار بیم و ترس وجود دارد (دفع بلا و گرفتاری).
تعبیر مرتبط :  دود   

  آتش بی‌دود

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر آتش بدون ‌دود و روشنایی، قوت می‌باشد.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر آتش بدون دود ببینی، یـعـنـی به پادشاه و فرمانروا نزدیک می‌شوی و مشکل تو برطرف خواهد شد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پاره‌ای آتش بی‌دود و درخشنده در دست داری، یـعـنـی مشغول انجام کار برای پادشاه می‌شوی.

  اخگر (پاره‌ای از آتش)

ابن سیرین می‌گوید: اگر اخگر روشنی ببینی، یـعـنـی نشان و پرچم «پادشاه» در آن سرزمین پدیدار می‌شود.
اگر ببینی در خانۀ تو اخگر وجود دارد، طوریکه از نور آن خانه روشن شده است، یـعـنـی کار تو پیشرفت می‌کند و کامیابی و بهره‌مندی تو بیشتر می‌شود، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی آن اخگر را خاموش کرده‌ای، یـعـنـی در خاندان تو دشمنی و خصومت بوجود می‌آید و کارشان به قضاوت و داوری می‌کشد.

  شراره و جرقه

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر شراره و جرقۀ آتش در خواب این است که حرف بدی به تو می‌گویند.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در شهر یا کوچه‌ای شراره‌های آتش می‌افتد، یـعـنـی در آنجا جنگ و فتنه به وجود می‌آید، یا اگر ببینی آن شراره‌ها خیلی بزرگ هستند، یـعـنـی تو یا آن محل مورد عذاب الهی قرار می‌گیرید، همانطور که در قرآن کریم آمده: اِنَّهَا تَرْمِی بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ-كَاَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ _ آن آتش هر شراری بیفکند مانند قصری است - گویی آن شراره (در سرعت و کثرت) همچون شتران زرد موی است (مرسلات-32و33).
اگر ببینی شراره‌ها و جرقه‌های آتش بین مردم می‌افتد، یـعـنـی مردم آنجا با یکدیگر جنگ و خصومت می‌کنند. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شراره‌ها و جرقه‌های فوق‌العاده زیادی بروی تو می‌افتد، یـعـنـی دچار بلا و گرفتاری و رنج و محنت شدیدی می‌شوی.

  آتش زدن و آتش سوزی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شهر یا محله و مکانی آتش گرفته، طوری که آتش سهمگین بود و همه چیز را سوزانده و دچار ترس و خوف شده‌ای، یـعـنـی در آن مکان جنگ و درگیری بوجود خواهد آمد یا بیماری سختی گسترش می‌یابد، و اگر ببینی آتش، بعضی چیزها را سوزانده و بعضی را نسوزانده و تو را دچار ترس و خوف کرده است، یـعـنـی در آنجا جنگ و درگیری بوجود می‌آید و اگر نور و زبانه و شعله نداشته باشد تعبیرش بیماری سخت می‌باشد.
اگر ببینی آتش از جائی به جای دیگر افتاد ولی صدمه‌ای نزده، یـعـنـی سود و منفعتی به تو می‌رسد و اگر فقیر هستی ثروتمند می‌شوی. اگر ببینند در جائی آتش سوزی شده طوری که صدای زیاد و ترسناکی دارد و شعله‌هایش هم زبانه می‌کشد ولی صدمه‌ای نمی‌زند، یـعـنـی مردم آنجا با یکدیگر بحث و جدل و بگومگو پیدا می‌کنند و دچار درگیری لفظی و زبانی می‌شوند.
اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی از آسمان آتش آمد ولی کسی نسوخت، یـعـنـی خطر عذاب الهی وجود دارد، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِی كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ _ ... عذاب جهنمی را که تکذیبش می‌کردید بچشید (سجده-20)، یا ممکن است خطری از طرف «پادشاه» متوجه تو باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر آتشی از آسمان افتاد و شهر یا محله یا جائی را سوزانده است، یـعـنـی مردم آنجا در کارهایشان دچار ترس و بیم می‌شوند. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی آتشی از آسمان آمده و چیزهای خوردنی که متعلق به تو می‌باشد را سوزانده است، یـعـنـی طاعات و عبادت‌های تو نزد خداوند مورد قبول واقع می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ... _ ... او قربانی آورد که در آتش بسوزد... (آل عمران-183).
اگر ببینی مثل باران آتش می‌بارد، یـعـنـی از جهت پادشاهان در آنجا بلا و گرفتاری و فتنه و خونریزی بوجود می‌آید.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در میدان جنگ و محل درگیری آتش ببینی، تعبیرش بیماری‌های سختی مثل آبله و طاعون و سرسام و مرگ ناگهانی می‌باشد اگر ببینی آن آتش دود می‌کند، تعبیرش برای تو بیم و ترس از پادشاه می‌باشد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مکانی که متعلق به بازرگانان و تجار می‌باشد را آتش زدی و به آتش کشیدی، یـعـنـی با دوروئی و نفاق خرید و فروش می‌کنی و مال تو حرام می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی به مردم آتش می‌اندازی، یـعـنـی در میان مردم کینه و دشمنی می‌اندازی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از پاره‌ای از آتش که در دست گرفته‌ای به مردم می‌دهی، یـعـنـی مردم از کارهای تو دچار رنج و ضرر و زیان می‌شوند و با تو دشمن خواهند شد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی برای سوزاندن اهل جائی آتش روشن کرده‌ای، یـعـنـی پشت سر مردم آنجا غیبت و بدگوئی می‌کنی. تعبیر آتش انداختن و بازی کردن با آتش، گفتن حرف زشت می‌باشد.
تعبیرهای مرتبط :  آتش و دود در بازار و مغازه   - آتش سوزی خانه   - آسیب به گیاهان   

  شعله‌وری بدن

انگشت شصت: اصفهانی می‌گوید: اگر ببینی از انگشت شصت تو شراره و تکه‌های آتش بیرون می‌زند، یـعـنـی با مادر خودت فساد می‌کنی.
عورت: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از «آلت مردی» تو آتشی بیرون آمد که نیمی از آن به سمت مشرق و نیمی دیگر به طرف مغرب رفته است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که «پادشاه» کل جهان خواهد شد (مانند ذوالقرنین). حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی از «فرج» تو آتش بیرون آمده است، یـعـنـی فرزندان تو جهان را فتح و تصرف می‌کنند و جهانگیر می‌شوند.
سر و صورت: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از سر تو آتش شعله‌ور شده است، یـعـنـی در کار خودت پیشرفت می‌کنی. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر نورِ آتشِ دست یا صورت و یا لباس تو به حدی زیاد است که همه را دچار تعجب و حیرت کرده است، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی و به خواسته‌هایت در دنیا و آخرت می‌رسی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاَدْخِلْ یَدَكَ فِی جَیْبِكَ تَخْرُجْ بَیْضَاء مِنْ غَیْرِ سُوءٍ... _ و دستت را در گریبانت داخل کن که سپید و روشن بدون رنج درآید... (نمل-12) که یکی از معجزه‌های حضرت موسی (ع) برای فرعون بود.
دهان: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی از دهانت آتش بیرون می‌آید، یـعـنـی تهمت و بهتان و حرف‌های دروغ خواهی گفت.
تعبیر مرتبط :  بدن   

  سوختن بدن و حرارت آتش

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی آتش گرم و سوزان است، یـعـنـی دچار تب می‌شوی.
اگر ببینی بدنت بر اثر آتش سوخته است، یـعـنـی به اندازه سوختگی دچار رنج و ضرر و زیان می‌شوی. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی آتش بدون نوری تو را سوزانده، یـعـنـی دچار بیماری سرسام می‌شوی.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی خانۀ تو آتش گرفته و تمام بدنت در اثر آتش سوخته و شعله‌های آتش زبانه می‌کشد، ولی دچار بیم و ترس نشده‌ای، یـعـنـی به خاطر ضعف و بیماری‌هایی مثل سرمازدگی و طاعون و آبله و سرخچه دچار رنج و سختی و مصیبت خواهی شد (دفع بلا و گرفتاری).
اگر ببینی کسی تو را در آتش انداخته و سوزاند، یـعـنـی «پادشاه» و فرمانروا به تو ستم می‌کند، ولی به سرعت نجات پیدا می‌کنی و بشارت و خوبی به تو می‌رسد، همانطور که در قرآن کریم آمده: قُلْنَا یَا نَارُ كُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى اِبْرَاهِیمَ _ گفتیم: ای آتش بر ابراهیم خنک و سالم باش (انبیاء-69).
تعبیرهای مرتبط :  تاول  -  بدن   

  در آتش بودن

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در داخل آتش ایستاده‌ای، یـعـنـی دچار رنج و سختی می‌شوی.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در میان آتش رفته‌ای، یـعـنـی به اندازه آن از «پادشاه» سود و منفعت به دست می‌آوری.
اگر ببینی کسی تو را در آتش انداخته ولی بدن تو نسوخت، یـعـنـی با بی‌میلی به مسافرت می‌روی.
اگر ببینی در بین آتش می‌غلتی، یـعـنـی برای پادشاه با میل و رغبت و فرمانبرداری بازرگانی می‌کنی، ولی عاقبت کار تو خطرناک است.

  داستان

متوکل (دهمین خلیفه و طاغوت عباسی) از ستمگران بسیار خونریز و متکبر و ستمگر تاریخ است، وی به خصوص با علی (ع) و آل علی (ع) دشمنی و کینه سختی داشت و به ساحت مقدس آنحضرت ناسزا می گفت، و از ناصبی های بسیار کثیف بود.
وی شبی در عالم خواب دید: علی (ع) در میان آتشی قرار دارد. وقتی بیدار شد، اظهار خوشحالی کرد، چرا که دشمن علی (ع) بود.
تا اینکه از یکی از علمائی که به تعبیر خواب آگاهی داشت خواست تا این خوابش را تعبیر کند ( البته بی آنکه اسم علی علیه السلام را ببرد).
او گفت: 'سزاوار است آنکس که در عالم خواب در درون آتش دیدی، پیامبر یا وصی پیامبر (ص) باشد'.
متوکل گفت: 'این تعبیر خواب را از کجا می گوئی ؟!.
معبّر خواب، در پاسخ گفت: (در آیه 8 سوره نمل) قرآن می خوانیم: فلما جائها نودی ان بورک من فی النار و من حولها: هنگامی که [موسی] نزد آتش ‍ [در آغاز وحی بر او] آمد، ندائی برخاست که مبارک باد آن کسی که در آتش ‍ است [گوئی آتش او را احاطه کرده] و آنکس [فرشتگان] که بر اطراف آتش ‍ هست نیز مبارک باد. (منبع: کتاب داستان دوستان - تالیف محمد محمدی اشتهاردی)

  خاموشی آتش

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پاره‌ای از آتش را که در دست گرفته‌ای خاموش شده است، یـعـنـی در خدمت «پادشاه» مال حرام به دست می‌آوری.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آتشی که روشن کرده‌ای خاموش شده است، یـعـنـی هلاک می‌شوی.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در بیابان آتشی روشن کرده‌ای و مردم از نور آتش تو راه را پیدا می‌کنند، ولی آن آتش شروع به خاموش شدن کرد و نورش کمتر می‌شد، یـعـنـی حال و روز تو دگرگون شده و از دنیا خواهی رفت (دفع بلا و گرفتاری).

  سایر موارد

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر هیزم آتش بزرگی را شعله‌ور ببینی، یـعـنـی در آن محل جنگ و فتنه بوجود می‌آید، همانطور که در قرآن کریم آمده: ...كُلَّمَا اَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ... _ ...هر وقت آتشی برای جنگ افروختند... (مائده-64)، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر آتش بزرگی را روی زمین ببینی، یـعـنـی در آنجا جنگ و فتنه بوجود می‌آید.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر آتش را در راهی ببینی که تا به حال آن راه را ندیده‌ای، تعبیرش بیدینی است.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از زیر زمین آتش بیرون آمد و به آسمان رفت، یـعـنـی مردم آنجا با دروغ‌ها و تهمت‌های خودشان با افراد دیندار و با ایمان جنگ و درگیری می‌کنند (به اندازه و قوت شعله آتشی که دیده‌ای). بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی از زمین آتشی بیرون آمده که نور و روشنایی می‌دهد، یـعـنـی در آنجا گنجی وجود دارد.
ابن سیرین می‌گوید: آتش افروختن، تعبیرش برای پادشاه قوت می‌باشد.
اگر ببینی زغال را روی آتش گذاشته‌ای و آتش را شعله‌ور کرده‌ای، یـعـنـی از مال پادشاه با پادشاه معامله می‌کنی و سود و فائده می‌بری.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر آتش انداختن و بازی کردن با آتش، گفتن حرف زشت می‌باشد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از خانۀ همسایه آتش برمی‌داری و می‌بری، یـعـنـی به تو مال و اموالی حرام می‌رسد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با انبر آهنگری مقداری آتش بیرون آوردی و به مردم دادی، یـعـنـی از «پادشاه» سود و منفعت بدست می‌آوری. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی از هر جائی آتش سوزان برمی‌داری، یـعـنـی در هر جائی بین مردم و افراد پادشاه میانجیگری می‌کنی.
اگر ببینی پاره‌های آتش را می‌خوری، یـعـنـی مال یتیمان را به ناحق می‌خوری، همانطور که در قرآن کریم آمده: اِنَّ الَّذِینَ یَاْكُلُونَ اَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا اِنَّمَا یَاْكُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا _ آنان که مال یتیمان را به ستمگری می‌خورند در حقیقت آن‌ها در شکم خود آتش جهنم فرو می‌برند و به زودی به دوزخ در آتش فروزان خواهند افتاد (نساء-10).
تعبیرهای آتش عبارتند از: 1- فتنه 2- جنگ 3- فساد 4- سختی 5- دشمنی 6- حرف‌های زشت 7- جلوگیری از خواسته‌ها و امیال 8- خشم پادشاه 9- عقوبت و کیفر 10- نفاق و دوروئی 11- بیراهی12- علم و حکمت 13- راه هدایت 14- مصیبت 15- بیم و ترس 16- سوختن 17- خدمت پادشاه 18- طاعون 19- سرسام 20- آبله 21- گشایش و رو به راهی کارها 22- فضیلت 23- مال حرام 24- رزق و روزی 25- سود و منفعت (تعبیرهای مختلف).


تعبیرهای مرتبط با موضوع اصلی:
روشنائی و تاریکی  -  داغ کردن  -  زغال  -  خاکستر  -  هیزم  -  خاشاک  -  نفت  -  تنور  -  آتش‌زنه  -  آتش‌دان  -  چراغ  -  فتیله  -  جهنم  -  آتش پرستی   

سوال های مهم

چه خوابی دیدی؟

میتونی خیلی راحت خوابتو ارسال کنی تا (مدیر سایت) که تا حالا بیش از ده هزار خواب رو تعبیر کرده، خواب تو رو تعبیر کنه.
پیام عضو تعبیرستان:
پرناز112288
(21 ساعت پیش) 07:20:39
خواب دیدم توخونمون با چند تا از دوستام هستیم یک قاتل زنجیره ای میاد که میخواد مارو بکشه بعد من فرار کردم که به پلیس بگم که آخرم رسیدن به کلانتری پلیس نزدیک خونمون ( من کلانتری نزدیک خونمون بلدم ) خلاصه رسیدم به کلانتری نزدیک خونمون به ماموران گفتم اونم وقتی داشتم دو میزدم نیومد دنبالم خیلی ترسیده بودم. - بعدش دستگیرش کردن. - - بعدداخل همین خوابی که میدم - - خیلی فقیر شدیم وضع مالیتون بده - - ادامه پیام ...
1 پاسخ
 
پیام عضو تعبیرستان:
لیلیرز
(22 ساعت پیش) 06:13:52
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد گرامی، من پریشب یعنی صبح شنبه ، خواب دیدم با خانومم رفتیم پیاده روی جایی مثل تپه و دشت بود که‌ یک‌ تعداد زیادی پلنگ و ببر دیدیم، و من با بی خیالی ونترس رفتم جلو و شروع به غذا دادن و‌نوازش کردن اونها شدم ، رفتار اونها هم با من خیلی دوستانه بود ولی همسرم که حسابی ترسیده بود میگفت چطور با اینها دوست شدی و کاری به کارت ندارن، ممنون میشم اگر تعبیر بفرمایید. ادامه پیام ...
1 پاسخ
 
پیام عضو تعبیرستان:
rashti
08:58 - 1400/10/25
سلام علیکم وقتتون بخیر.خواب دیدم یکی از اقوام ازدواج کرده و شوهرش شبیه کسیه که اومده خواستگاری من منم گفتم تا من یقین نکنم این اون نیست ازدواج نمیکنم بعد فهمیدم اشتباه کردم واقعا اون نبود. ادامه پیام ...
1 پاسخ
 
پیام عضو تعبیرستان:
سارا99
07:03 - 1400/10/25
سلام وقت بخیر .. من معمولا شبا با خدا صحبت میکنم و امشب از خدا خواستم که هر خوابی دیدم ی نشونه از سمت او بدونم و دنبال تعبیرش باشم .. خواب دیدم که شب است و چراغ ها خاموشند .. من با مانتو و مقنعه در حالی که دارم به موزیک ملایم گوش میدم جلوی آینه ایستادم که ناگهان متوجه ی دست سیاه در آینه شدم که به سمت من دراز شده بود سرمو برگردوندم ولی هیچ چیزی کنارم نبود ترسیدم و شروع کردم خواندن ذکر یا صلوات نم ادامه پیام ...
1 پاسخ
 
پیام عضو تعبیرستان:
میناابری
04:44 - 1400/10/25
توخواب دیدم مهمانی بزرگی هست. و اربابی مهمانی بزرگی داره. میزهای غذا چیده شده من میرم و سهم خودم و برمی دارم. کمی که میخورم کسی من و برای کار صدا میزنه و بعداز اتمام کار غذام و پیدا نمی کنم .مادرم میگه برو با ز بکش باز که غذا برمی دارم. مرغ بود و دسر شیرین رنگی بود.اینار عمه ام میگه باید امتحان بدی رفتم امتحان و نوشتم و برگشتم باز غذام گم‌شد . وقتی میگردم میبینم پدربزرگ و مادربزرگ فوت شدم غذاهام ادامه پیام ...
1 پاسخ
 
تعداد خوابهای ارسالی: 11973