تعبیر خواب آب | تعبیرستان
آبفهرست تعبیر خواب - حرف آفهرست تعبیر خواب - حرف آ
×
بستن

تعبیر خواب آب

پس از مطالعۀ مطالب زیر اگر تعبیرخواب خودت را متوجه نشدی از من بپرس!
برگرفته از کتاب کامل التعبیر
نوشتۀ: حبیش تفلیسی
بازنویسی: احمد عبادنژاد

فهرست این تعبیر:   خوردن آب   آب دادن یا سقائی   فرو رفتن در آب   جاری شدن آب   آبیاری   سایر موارد

  خوردن آب

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مقدار فراوانی آب پاک و گوارا خورده‌ای، یـعـنـی عمر تو طولانی می‌شود و زندگی و معیشت تو به خوبی می‌گذرد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در خانۀ تو خم پر آبی وجود دارد و تو هم از آن می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال بسیاری به دست می‌آوری و در راه خوب و نیک هزینه می‌کنی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از پیاله آب می‌خوری، یـعـنـی با «کنیزکی» به طور شرعی آمیزش می‌کنی و از او صاحب فرزندی درستکار می‌شوی. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی از ظرف شیشه‌ای آب می‌خوری، یـعـنـی زن می‌گیری و مال و اموال بدست می‌آوری.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی 'مانند سگ' مشغول خوردن آب صاف از پیاله هستی، یـعـنـی به خوشی و خوشگذرانی می‌پردازی، ولی در اثر کارهایی که انجام می‌دهی دچار بلا و گرفتاری و فتنه می‌شوی، طوریکه مال و اموالی را که جمع نموده‌ای، اندک اندک بین مردم بذل و بخشش می‌کنی.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آب شور خورده‌ای یـعـنـی عمر تو کوتاه می‌شود و زندگی تو به خوبی نمی‌گذرد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آب حوض تیره و تلخ است، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد.
اگر ببینی که آب گرم می‌خوری، یـعـنـی بیمار می‌شوی و رنج می‌کشی.
تعبیرهای مرتبط :  تشنگی  -  خوردن آب چاه   - خوردن آب جوی   - خوردن آب رود   - خوردن آب دریا   

  آب دادن یا سقائی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر سقا، مرد دیندار و باایمان می‌باشد.
اگر ببینی سقائی می‌کنی و به مردم آب می‌دهی، یـعـنـی به مردم خوبی و نیکی می‌کنی ، حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر آب دادن به مردم، دین و دیانت و انجام کارهای پسندیده است، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی مجانی و رایگان به مردم آب می‌دهی، یـعـنـی در دنیا و آخرت به مردم خیر و نیکی می‌کنی و جاهای خراب و ویران را آباد خواهی کرد، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی سقا هستی و بدون طمع سقائی می‌کنی، یـعـنـی مشغول امور آخرت می‌شوی، ولی اگر ببینی مشک تو پر از آب می‌باشد و به کسی نمی‌دهی، یـعـنـی مال و اموال جمع می‌کنی ولی از آن خیری نمی‌بینی.
تعبیر مرتبط :  مشک آب   

  فرو رفتن در آب

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی با بدنی قوی و نیرومند در آب فرو رفته‌ای، یـعـنـی به شغل سختی مشغول می‌شوی (مثل ریاست) و حرف تو را در آن شغل قبول می‌کنند (مخصوصاً اگر مسئله‌ای در آن شغل بوجود بیاید). اگر ببینی با لباس و بدنی پوشیده وارد آب صاف و شفافی شده‌ای، تعبیرش قوت دین و ایمان و توکل بر خداوند متعال و همچنین استقامت در کارها می‌باشد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی که در آب افتاده‌ای، یـعـنـی دچار رنج و غم و اندوه می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی آب تو را فرو برده و دوباره بالا آورده است، یـعـنـی کار دنیوی که به دست آورده‌ای را کنار می‌گذاری و راه آخرت را انتخاب می‌کنی.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای فرو رفتن در آب عبارتند از: 1- یقین 2- قوت 3- کار سخت و دشوار 4- دوستی و همنشینی 5- کار کردن برای رئیس شهر.
تعبیرهای مرتبط :  غرق شدن  -  غواصی  -  شنا کردن  -  در جوی آب   - رفتن در رود   - در دریا   

  جاری شدن آب

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی آب‌ها به موقع و به وقت زیاد شده‌اند، یـعـنـی در آن سال فراخی و نعمت و گستردگی خواهد بود، حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: اگر در بیداری فصل بارندگی باشد و یا زمانی که مردم محتاج باران باشند در خواب خودت باران ببینی، تعبیرش بهتر است.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زمین آب‌های زیادی خورده (آب‌های زیادی وارد زمین شده است)، یـعـنـی مردم در آن سال در سلامتی و عافیت هستند، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَقِیلَ یَا اَرْضُ ابْلَعِی مَاءكِ وَیَا سَمَاء اَقْلِعِی وَغِیضَ الْمَاء... _ فرمان الهی رسید که ای زمین آبت را (که بیرون داده‌ای) فرو ببر، و ای آسمان (تو نیز از باریدن) باز ایست، آب فرو رفت... (هود-44).
اگر ببینی که از سر مردم آب می‌ریزد، یـعـنـی در آن سال فراخی و نعمت و گستردگی خواهد بود، همانطور که در قرآن کریم آمده: اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَبًّا _ این ما بودیم که آب را به کیفیتی که انسان‌ها خبر ندارند از آسمان فرستادیم (عبس-25).
تعبیرهای مرتبط :  باران  -  سیل   

  آبیاری

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی باغ و زمین کشت را با استفاده از 'جوی آب' و رود آبیاری می‌کنی، تعبیرش بدست آوردن مال و اموال و رها شدن از غم و اندوه می‌باشد.
تعبیرهای مرتبط :  کشاورزی و کشتزار  -  آبیاری باغ   

  سایر موارد

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی آب‌ها به موقع و به وقت زیاد شده‌اند، یـعـنـی در آن سال فراخی و نعمت و گستردگی خواهد بود.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی کسی آب پاک روی تو ریخته است، یـعـنـی از آن شخص به تو خیر و فائده می‌رسد،‌‌‌‌‌ ولی اگر آبش تیره بود تعبیرش برعکس حالت قبلی می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی که به طور ناگهانی و بی‌خبر روی تو آب گرم ریخته‌اند، یـعـنـی بیمار می‌شوی یا دچار غم و اندوه شدیدی خواهی شد. (دفع بلا و گرفتاری)
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی آب دریا و رودخانه و... راه می‌روی، تعبیرش ایمان و اعتقادات پاک تو می‌باشد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی که در خانه‌ تو آب تیره و کدر جمع شده، یـعـنـی در آن سال نعمت و فراوانی کم می‌شود.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی به خانه‌ای که در آن آب ریخته شده است وارد شده‌ای، یـعـنـی غمگین و آشفته می‌شوی.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی به باغ آب می‌بری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از «آلت مردی» تو آب صافی بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی درستکار و پرهیزکار می‌شوی، ولی اگر تیره بود، یـعـنـی صاحب فرزندی نادرستکار و بدکردار می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از «فرج» تو آب صافی بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزند درستکار و پرهیزکار می‌شوی، ولی اگر ببینی آب تیره‌ای بیرون آمده است، یـعـنـی دارای فرزندی بدکردار خواهی شد.


تعبیرهای مرتبط با موضوع اصلی:
شستن خود  -  مسح کردن  -  وضو  -  غسل کردن  -  باران  -  برف  -  یخ  -  چاه  -  رودخانه  -  دریا  -  چشمه  -  جوی آب  -  قنات  -  حوض  -  شنا کردن  -  سیل  -  سراب  -  تشت  -  کاسه  -  پیاله  -  جام  -  سطل  -  سبو  -  قدح  -  کوزه  -  مشک آب  -  محتوای شیشه   - ظروف آبخوری   - ظرف نگهداری  -  آفتابه  -  آبدستان  -  قیف  -  ناودان   

چه خوابی دیدی؟

میتونی خیلی راحت خوابتو ارسال کنی تا احمد عبادنژاد (مدیر سایت تعبیرستان) که هزاران خوابو تعبیر کرده، خواب تو رو هم تعبیر کنه.
پاسخ ویژه و مخفی (با کمی هزینه)
kosar97
سلام علیکم وقتتون بخیر همسرم خواب دیده اند که جوی ابی در امتداد مسیرش به اتاق ما رسید و در را باز کردند و فرش را جمع کردند آب رفت زیر کمد و باز هم جاری شد و رفت.
 
 
احمد عبادنژاد (مدیرتعبیرستان)
سلام
وقت شما هم بخیر
تعبیرش اینه که بیش از حد نباید دنبال مال و اموال باشن. چون مال و اموال زیاد و بیش از حد مثل اون آبها قابل کنترل نیست و دردسرساز خواهد شد. 

 
مهیاااا
سلام من خواب دیدم که دارم با چند نفر از آشنا ها که الان یادم نیست کی بود، می رم حرم امام علی. توی راه شخصی که فکر کنم عرب بود به من و چند نفر دیگه آب می ده که ما بخوریم . وقتی ما اون آب رو خوردیم حالمون بد شد. وقتی حالمون لد شد همه گفتن اون کسی که بهتون آب داد همیشه آب کثیف و بد به همه می ده.
 
 
احمد عبادنژاد (مدیرتعبیرستان)
سلام
این خواب از کسی میگه شما رو نه تنها برای رسیدن به هدف کمک نمیکنه بلکه اشکال و مانع هم به وجود میاره.
شاید این خواب مربوط به کسانی باشه که در واقعیت تصورات نادرستی از اونها دارید و خوش باور هستید.

 
armank
سلام.وقت بخیر.خواب دیدم که جایی شبیه مغازه بود ولی سقف خیلی بلندی داشت و من و دوستم که حدود یکماهه قطع رابطه کردیم اونجا هستیم و بعد دیدم انگار اب گرفته اونجا رو و کمی هم از دیوار نم گرفته و ریخته بود ولی پرلز لباسهای تا شده بود مثل مغازه ها و من تا میتونستمبرمیداشتم و به دوستم میگفتم بیا بردارپیراهن و شلوار و بقیه یادم نیست خوابهای من نور کمی دارند ولی چون اینجا سقفش بلند بود نور خوبی داشت این دو رو یادمه.ممنون اگه تعبیرش رو بفرمایید
 
 
احمد عبادنژاد (مدیرتعبیرستان)
سلام
وقت شما هم بخیر و خوشی
با توجه به توضیحات تکمیلی ارائه شده از سوی شما دوستتون نماد و سمبول شاگردان شماست.
در واقع با توجه به این خواب می بایست از بدترین شرایط به نحو احسن استفاده کنید و همش دنبال فرصتهای خوب نباشید (شاگردان خودتون رو هم در این مورد تشویق کنید).

 
sahba97
سلام. خداقوت
خواب دیدم که از یک سماور بزرگ یک لیوان آب جوش برداشتم که بخورم. در همین حین برادرم که نزدیک سماور نشسته بود باهام بحثش شد و من هم آب جوش را ریختم به سمتش که ریخت روی کتف راستش
 
 
احمد عبادنژاد (مدیرتعبیرستان)
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم
برادر شما توی این خواب شاید نماد و سمبول باشه و تعبیرش به اشخاص دیگه ای برسه. با توجه به این خواب به نظر میرسه که بیش از حد برای دیگران دلخوری و گرفتاری درست میکنید؛ بنابراین مراقب اعمال و رفتار خودتون نسبت به بقیه باشید.

 
shod
سلام
وقت بخیر
خواب دیدم از سقف ودر دیوار آشپزخونمون آب میاد
خیلی ترسناک بود
ممنون میشم توضیح بدید
سپاس
 
 
احمد عبادنژاد (مدیرتعبیرستان)
سلام
این خواب نشونۀ بلا و گرفتاری و ناراحتیه. بنابراین صدقه بدین تا رفع بلا بشه.

 
haydiii1370
با سلام
من خواب دیدم که شلنگ نازک آب از روی سقف رفته و یه ذره از گچ های دور و برش ریخته
شلنگ آب روی سقف شل شده میخواد بیفته که به بابام میگم بامیخ محکم کنه
و بابام میاد که محکم کنه بعد من با خودم میگم درسته از جاش شل شده ولی نمی افته و سقف خراب نمیشه
 
 
احمد عبادنژاد (مدیرتعبیرستان)
من هم خدمت شما سلام عرض می کنم
این خواب نشونۀ اینه که در واقعیت از مشکل و گرفتاری خاصی نگرانی بیجا و بیمورد دارید (پدر شما هم ممکنه نماد و سمبول هر کسی باشه... مثلاً مدیر محل کار شما).

 
azin
باسلام
من خواب دیدم که روی من آب میریزند و بمن الهام شد که من خواهم مرد و من خیلی میترسیدم حتی قیافه ام را که بشدت ترسیده بودم در آینه دیدم در خواب پیش مادرم رفتم و گریه کردم و گفتم من خیلی میترسم از شب اول قبر
 
 
احمد عبادنژاد (مدیرتعبیرستان)
من هم خدمت شما سلام عرض می کنم
از خیر و منفعتی میگه که به شما میرسه و باعث تغییر و تحول مثبت میشه. ترس شما هم نشونۀ ایمنی در برابر خطرات اون تغییر و تحوله.

 

سوالهای متداول