توضیحات ضرب المثل
جنگ اول به از صلح آخر استضرب المثل و کنایه
×
بستن

جنگ اول به از صلح آخر است

از ابدا رو در بایستی نکردن و دوست خود را در معرض عتاب آوردن بهتر از آن است که در آخر کار برای سوء خاتمت و زیان امری با یکدیگر جنگ کنند و رسوائی بار بیاورند و باز دست آشتی و دوستی به یکدیگر دهند. در هر مامله بهتر است ابتدا «چک و چانه خود را بزنند» و رو در بایستی را کنار بگذارند و «قایم کاریهای» خود را بکنند، هر چند این امر فیما بین طرفین کدورت مختصری ایجاد کند، و گر نه بعدها در نتیجه سهل انگاری های اول امر اختلاف شدید ایجاد و منجر به جنگ و جدال و بار آمدن رسوائی میشود.
برگرفته از کتاب فرهنگ عوام
نوشته امیر قلی رفیعی