چرا مردم ورزش می کنند؟ | تعبیرستان
چرا مردم ورزش می کنند؟ورزشیدانستنیها
×
بستن

چرا مردم ورزش می کنند؟

برتری جویی و پیروزی در مسابقات، کسب رکورد، رقابت و عوامل مربوط به کسب قدرت جوانان ۱۶ تا ۲۴ سال را به ورزش می کشاند، در حالی که بزرگسالان (افراد بیشتر از ۴۵ سال) بیشتر با انگیزه ها و دلایلی چون سلامتی و بهداشت، آمادگی جسمانی و کاهش فشارهای روانی، شادابی و نشاط و احساس بهتر بودن در زندگی ورزش می کنند.
«مشارکت در ورزش های تفریحی (انگیزه ها و پیش فرض ها در جنبه های تفریحی ورزش» عنوان تحقیقی است که توسط مسعود نادریان جهرمی و هاجر هاشمی انجام شده است.
در این تحقیق آمده است: در طی سه دهه ی گذشته شعار «ورزش برای همه» به صورت اصل بنیادی و اولویت برنامه های ورزشی در اغلب کشورهای جهان پذیرفته شده است. برای تحقق این شعار همگانی، شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی و بسیاری از سازمان های غیر ورزشی با صرف هزینه های بسیار زیاد برنامه هایی مدون و سازمان یافته را به منظور مشارکت همه ی قشرهای اجتماعی و فراهم کردن فرصت های برابر در ورزش های تفریحی و انواع فعالیت های مفرح جسمانی شروع و اجرا کردند. هدف اصلی از این فعالیت ها و برنامه ها، افزایش کیفیت شیوه های زندگی، افزایش میزان تفریح، شادابی و ارتقای بهداشت و سلامتی افراد با تاکید بر برنامه های گوناگون ورزشی است. از آنجایی که مشارکت افراد در ورزش های تفریحی به صورت داوطلبانه است و بیشتر در وقت های آزاد انجام می شود.
از این رو گسترش موفقیت آمیز اینگونه برنامه ها ایجاب می کند برنامه ریزان و سیاست گذاران از انگیزه های مختلف مشارکت و شاید به طور مهمتری از چگونگی مشارکت و دلایل و عوامل عدم شرکت افراد در برنامه های ورزشی آگاه شوند؛ زیرا انگیزه، کلید انجام هر کار و فعالیتی به شمار می رود و می تواند رفتارهای افراد را تحریک، تقویت و هدایت کند یا باعث کنترل و توقف آن شود. یکی از محورهای اساسی در توضیح رفتارهای مردم به منظور شرکت در انواع ورزش های تفریحی، شناسایی و تشخیص انگیزه ها و پیش فرض های آنان است. تعیین اینکه چرا مردم در اینگونه تفریحات شرکت می کنند یا شناسایی عوامل بازدارنده ی مشارکت، به مدیران و برنامه ریزان در برنامه ریزی اصولی برای گسترش ورزش های تفریحی کمک می کند. سوال اساسی تحقیق این است که آیا انگیزه ها و پیش فرض های مشارکت در برنامه ها و فعالیت های ورزشی با توجه به جنسیت و سن افراد متفاوت است؟ و آیا می توان انگیزه ها و پیش فرض های اساسی برای مشارکت ورزشی افراد ارایه داد؟
یکی از مشکل ترین و در عین حال اساسی ترین موضوع در مشارکت ورزشی، بهبود و توسعه ابزارهای انگیزشی است. مربیان و مدیران ورزشی برخی از برنامه های انگیزشی را با هدف استمرار مشارکت و بهبود عملکرد ورزشی انجام می دهند. اما، تدوین الگوی کاربردی از انگیزش برای مشارکت ورزش و استمرار آن، به شناخت انگیزه ها و پیش فرض های افراد برای مشارکت ورزشی نیاز دارد. انگیزه های افراد برای شرکت در برنامه های ورزشی به عوامل مهمی چون وضعیت اقتصادی، پایگاه اقتصادی – اجتماعی، خاستگاه فرهنگی و نگرش خانوادگی، نیازهای شخصی، آموزش و تبلیغات ارتباط دارد. البته میزان تاثیر هر یک از این عوامل بر چگونگی یا افزایش مشارکت متفاوت است. در نوجوانان انگیزه های درونی برای مشارکت ورزشی بسیار قوی است.
روش شناسی در پژوهش حاضر توصیفی است. در محاسبات آماری و تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل و واریانس) استفاده شده است.
جامعه آماری، زنان و مردان ۱۶ تا ۷۵ سال بودند که در شش مرکز تفریحی و ورزشی شهر اصفهان ورزش می کردند و تعداد آنها حدود ۱۸ هزار نفر برآورد می شد. آنان فعالیت های ورزشی را حداقل هفته ای یک بار به طور مستمر انجام می دادند.
نتایج این مطالعه تحقیقی نشان می دهد که انگیزه های معنادار و پیش فرض های با ارزشی برای مشارکت ورزشی در میان گروه های سنی مختلف (نوجوانان تا بزرگسالان) وجود دارد که شناسایی آنها برای برنامه ریزی و گسترش ورزش های تفریحی در جامعه موثر است.
بزرگسالان شرکت کننده در این تحقیق (افراد بیشتر از ۴۵ سال) بیشتر با انگیزه ها و دلایلی چون سلامتی و بهداشت، آمادگی جسمانی و کاهش فشارهای روانی، شادابی و نشاط و احساس بهتر بودن در زندگی در ورزش های تفریحی شرکت کرده اند و کمتر به انگیزه هایی چون رقابت، برتری جویی، کسب موفقیت و پیروزی در مسابقات فکر می کنند. این یافته با تحقیقات هرت بیت ویلز همخوانی دارد. او می گوید انگیزه ها و عوامل مرتبط با سلامتی و تندرستی، بزرگسالان را به طرف ورزش های تفریحی می کشاند. همچنین اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها مجموعه ای از عوامل مربوط به انگیزه هایی مثل موفقیت و کسب برتری و اجرای مهارت های ورزشی و قدرت جسمانی و خوب بودن در زندگی انگیزه های جسمانی و روانی – اجتماعی برای پاسخ گویان، به ویژه جوانان با اهمیت تلقی شده است.
اما جمیز وامبری درمورد دختران جوان نقش تظاهرات جسمانی و تناسب اندام را به عنوان انگیزه برتر برشمردند. تاکید پاسخگویان بر انگیزه های درونی مثل خوب بودن (از نظر جسمانی و روانی – اجتماعی) اهمیت استمرار مشارکت ورزشی و توسعه ی سلامتی و بهداشت و تناسب اندام را برای مردان و زنان میانسال بیان می کند. این انگیزه ها بیشتر از عواملی چون برگزاری مسابقه، ثبت رکورد، کسب برتری و کسب مهارت های ورزشی اهمیت دارد که با نتایج تحقیقات داد واسپینکز همخوانی دارد.
چنین انگیزه ها و پیش فرض هایی در زندگی فردی و اجتماعی افراد برای مشارکت ورزشی بسیار مهم است. اما، درعین حال انگیزه های شخصی تلقی می شوند که باعث بروز رفتارهای عینی می شوند. به همین دلیل متاسفانه اطلاعات موجود و یافته های تحقیق منجربه بیان یک فرض جامع نمی شود. با وجود این، تاکید زیاد بر روی عوامل و انگیزه هایی مانند سلامتی، بهداشت و تندرستی، تناسب اندام و کنترل وزن و شادابی و نشاط دربین همه گروه های مورد تحقیق امیدوار کننده است؛ لذا توقع این است که اقتدار قانونی نهادها و سازمان هایی مانند شورای ورزش های همگانی، نهادهای متولی آموزش سلامتی و بهداشت، سازمان های ورزش های تفریحی، نهادهای مجری برنامه های آمادگی جسمانی در جامعه زیادتر شده و از طرف سازمان ها و مقامات دولتی پشتیبانی و حمایت شوند. در این راستا روشن شدن جایگاه ورزش های تفریحی در برنامه های توسعه اجتماعی فرهنگی بسیار مهم است. نتایج تحقیق نشان داد انگیزه هایی مانند برتری جویی و پیروزی در مسابقات، کسب رکورد، رقابت و عوامل مربوط به کسب قدرت برای برخی از افراد به ویژه جوانان ۱۶ تا ۲۴ سال انگیزه های قوی برای مشارکت ورزشی هستند.
همچنین اهمیت درک شایستگی و قابلیت های فردی در بازی های رقابتی و ورزش های قهرمانی محرک و انگیزه ای قوی برای سنین ۱۶ تا ۲۴ سال تلقی می شود. از نتایج تحقیق چنین استنباط می شود که آنان از اجرای ورزش های قهرمانی همراه با مسابقه و رقابت، احساس لذت می کنند. با توجه به چنین انگیزه هایی گسترش فعالیت ها و برنامه های ورزش قهرمانی در این سنین مورد تاکید است. وجود عامل "اجرای مهارت در ورزش" در مطالعه اخیر، از نظریه دسی و ریان حمایت می کند که انگیزه ی درونی همراه با درک و شناخت قابلیت های فردی در یک فعالیت رقابتی و به طور کلی ورزش های رقابتی صحیح است. پیشنهاد می شود انگیزه های مورد مطالعه به ویژه در بزرگسالان با شواهد و انگیزه های مرتبط با فعالیت های اجتماعی و شغلی ارتباط داده شود.
نتایج پژوهش نشان می دهد که تفاوت انگیزه ها در جنسیت کاملا مشهود است. به طوری که مردان به ویژه افراد ۱۶ تا ۲۴ سال بیشتر تمایل دارند با انگیزه ی برتری جویی و کسب موفقیت و کسب قدرت جسمانی در ورزش های رقابتی شرکت کنند، اما زنان با انگیزه ی تناسب اندام، زیبایی و کنترل وزن به فعالیت های مفرح جسمانی و نشاط آور روی می آورند. به همین دلیل است که ورزش های ایروبیک و حرکات موزون جسمانی در سال های اخیر مورد استقبال زنان قرار گرفته است. این یافته ها کاملا طبیعی است.
دسی وریان و استفان می گویند جنسیت یکی از مهمترین عوامل پیش بینی کننده ی مشارکت بزرگسالان در فعالیت های اجتماعی و از جمله برنامه های ورزشی است اما، در عینحال نتایج تحقیق نشان می دهد بین انگیزه های سلامتی و بهداشت در میان پاسخ گویان زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد؛ لذا برنامه ریزان و سیاست گذاران لازم است چنین انگیزه هایی را در طراحی برنامه های ورزشی مورد توجه قرار دهند؛ اما، تفاوت های سنی در بیان انگیزه ها و تعیین اولویت ها برای مشارکت ورزشی تاثیر معنادار دارد. انگیزه های جوانان، بزرگسالان وک هن سالان برای مشارکت ورزشی متفاوت است. افراد مسن بیشتر ورزش را وسیله ای برای سلامت روحی و جسمی می پندارند و انگیزه های زیبایی، آسایش و دوست یابی در اولویت های بعدی قرار دارد. این موضوع نیز با نتایج تحقیقات درمورد عوامل فیزیولوژیکی و روان شناختی بزرگسالان مطابقت دارد؛ برای مثال "بوس بای" گزارش کرد سلامت روانی مثبت که با فشار روانی کمتر و سلامت جسم و ذهن همراه است با فعالیت های جسمانی نشاط آور توام می شود.
در پایان باید گفت بسیاری از تحقیقات و مطالعات انجام شده در مورد انگیزه ها و پیش فرض ها به ارایه نظریه ی جامع منجر نمی شود. امید است که پژوهش های آینده، نظریه های موجود را آزمایش کند و نظریه ی جدید براساس واقعیت های جامعه ارایه دهد. انگیزه ی مطلوب برای مشارکت قشرهای مختلف در ورزش و تفریحات اجتماعی هنگامی میسر است که حمایت کنندگان ورزش بتوانند انگیزه ها و پیش فرض های گوناگون را شناسایی و ساختار تمرینات، برنامه ها و محیط های ورزشی را بر آن اساس سازماندهی کنند. از آنجایی که در این پژوهش فقط از تعداد محدودی گزینه استفاده شد، شرایطی فراهم آمد تا استنباط خود را در ارتباط با انگیزه های مطرح شده در تحقیق بیان کنیم؛ لذا احتمال دارد انگیزه های دیگری هم در این مورد وجود داشته باشد که تحقیقات بیشتر در این زمینه اجتناب ناپذیر است.متن کامل این تحقیق در نشریه پژوهش در علوم ورزشی شماره ۲۲ بهار ۸۸ آمده است.
خبرگزاری ایسنا ( www.isna.ir )

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
ماجرای یونس ارمنی (حجت الاسلام دانشمند)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند