مقایسهٔ دو سیستم فایل چرخشی ریس و غیرچرخشی اف. كی. جی از نظر حذف میكروبی انتروكوكوس فكالیس و دبری خارج شده (مطالعهٔ آزمایشگاهی) | تعبیرستان
مقایسهٔ دو سیستم فایل چرخشی ریس و غیرچرخشی اف. كی. جی از نظر حذف میكروبی انتروكوكوس فكالیس و دبری خارج شده (مطالعهٔ آزمایشگاهی)پزشکی و بهداشتدانستنیها
×
بستن

مقایسهٔ دو سیستم فایل چرخشی ریس و غیرچرخشی اف. كی. جی از نظر حذف میكروبی انتروكوكوس فكالیس و دبری خارج شده (مطالعهٔ آزمایشگاهی)

مقدمه
یکی از مهمترین اهداف درمانهای ریشه، تمیز کردن و شکل دادن کانال ریشه مطابق اصول پنجگانه شیلدر می باشد.(۱)، که به وسیله اینسترومنتیشن صحیح تحقق می
مقایسهٔ دو سیستم فایل چرخشی ریس و غیرچرخشی اف. كی. جی از نظر حذف میكروبی انتروكوكوس فكالیس و دبری خارج شده (مطالعهٔ آزمایشگاهی) پذیرد، چنانچه این عمل به طور صحیح انجام شود، بافتهای زنده و نکروتیک و میکروارگانیسم ها، از محیط کانال حذف می شوند یا به حداقل می رسند.(۱)، از جمله میکروارگانیسم های شایع که در ۳/۱ کانال های دندانهایی که ریشه آنها به دلیل ضایعات پری اپیکال پر نشده اند یافت می شود، انتروکوکوس ها می باشند.(۱-۲)
امروزه استفاده از وسایل چرخشی و فایل های Ni-Ti رونق فراوانی یافته است. در این فناوری جدید Ni-Tiبا انواع چرخشها، حرکات و طراحیهای خاص استفاده می شود. با توجه به متنوع بودن نوع و مشخصات تجاری این وسایل جرخشی و نامشخص بودن کیفیت کار هر یک و برتری احتمالی یکی بر دیگری، در مطالعه حـاضـر کیفـیت حـذف میکروبیـال دو نـوع سیستم (FKG) و (FKG Dentair, Swiss dental products) FKG و (Swiss Dental Products) Race در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. جهت ارزیابی میزان پاکسازی کانال در تحقیقات مختلف از سه روش میکروسکوپ الکترونی، میکروسکوپ نوری و کشت میکروبی استفاده شده است. در بیشتر تحقیقات میزان دبری و لایه اسمیر باقیمانده در دیواره کانال را پس از پاکسازی و شکل دهی توسط میکروسکوپ الکترونی بررسی كرده اند(۲-۴)، این گونه مطالعات اگر چه در جهت ارزیابی میزان پاکسازی کانال هاست ولی تفاوت زیادی با مطالعات میکروبیولوژیک دارد. مطالعات میکروبیولوژیک محدودی در زمینه سیستم های چرخشی انجام شده است. Clerk Dalton و همکارانش در سال ۱۹۹۸ نشان دادند که بین فایل های Ni-Ti چرخشی و k file های دستی در کاهش باکتری های داخل کانال تفاوت معنی داری وجود ندارد.(۵)، مطالعه Siquera و همکارانش در سال ۱۹۹۹ نشان داد که هر چند اینسترومنتیشن و شستشو می تواند به طریق مکانیکی بالغ بر ۹۰% سلول های باکتریایی را از کانال ریشه حذف نماید، اما حذف میکروبی سیستم های مختلف مورد مطالعهGT NiTi flex) و پروفایل( تفاوت معنی داری با هم نداشتند و اما مطالعات بر روی لایه اسمیر و دبری های ناشی از پاکسازی نشان می دهد که هیچ یك از فایل ها قادر به حذف تمام دبری ها یا لایه اسمیر به طور موثر نمی باشند.(۶)، از طرفی تفاوت معنی داری در ناحیه ۳/۱ اپیکالی بین برداشت دبری ها در سیستم های مختلف دیده نشده است.(۷) بررسی تحقیقات فوق نشان می دهد که در اکثر آنها نمونه گیری از ناحیه ۳/۱ اپیکالی به گونه ای نامناسب انجام گرفته و نتایج را با خطای نسبی مواجه کرده است.(۸-۱۰)، از طرفی دستیابی به شیوه هایی موثر و فاقد خطاهای چشمگیر برای بررسی و مقایسه سیستم های مختلف درمان ریشه همواره مورد نظر بوده است. در این مطالعه در برداشت نمونه از ناحیه ۳/۱ اپیکالی سعی شده است بدون ایجاد آلودگی میکروبی به یک ارزیابی صحیح پس از پاکسازی مکانیکی توسط سیستم اف. كی. جی و ریس پرداخته شود.
روش بررسی
در این مطالعه آزمایشگاهی، شصت دندان پرمولر پایین انسان انتخاب شده و پس از ضدعفونی و حذف بافت پریودنتال توسط دستگاه اولتراسونیک به مدت سه روز داخل هیپوکلریت سدیم ۲۵/۵% نگهداری شدند. دندانهای انتخاب شده دارای شرایط زیر بودند. تک ریشه با آپکس بسته، عدم وجود شکستگی و ترک، عدم درمان قبلی، فاقد پوسیدگی، عبور فایل ۱۵ به طول کارکرد(عدم وجود کلسیفیکاسیون کانال)، عدم انحنای بیش از ۱۵ درجه (بررسی توسط روش اشنایدر).(۱۱) جهت سهولت انجام مطالعه دندانها را از ۱۳ میلی متری اپکس توسط دیسک D&Z (Switzerland)، ۱۷% قطع شدند.
▪ دندانها با فایل شماره ۱۵ با دو معیار بررسی گردیدند.
۱) ارزیابی قطر کانال که اگر خیلی گشادتر از فایل شماره ۱۵ باشند حذف شوند.
۲) جهت اطمینان از عدم کلسیفیه بودن کانال و باز بودن فورامن اپیکال. جهت آماده سازی ۳/۲ کرونالی ریشه از دریل هایGG (Dentsply Millefer, Tulsa, Okla) شماره یك تا چهار استفاده گردید، به طوری که در نهایت با GG=۱ به میزان هشت میلی متر وارد کانال شد پنج میلی متر انتهای کانال توسط سیستم های ریس و اف. كی. جی. آماده گردید سپس شیاری به عمق ۷۵/۰ میلی متر توسط دیسک D&Z ۱۷ % دور تا دور دندان در فاصله پنج میلی متری اپکس ایجاد شد تا پس از آماده سازی کانال بتوان دندان را از این ناحیه شکسته و کن کاغذی را بدون تماس با قسمتهای فوقانی مستقیما وارد ۳/۱ اپیکالی كرد، دندانها در ویال های شیشه ای با درپوش پلاستیکی که مرکز درپوش توسط پانچ رابردم سوراخ شده بود و ویال ها از ۱-۶۰ شماره گذاری گردید، سپس با استفاده از چسب سیانوآکریلات طوری مانت شدند که تنها دو میلی متر فوقانی ریشه خارج از سوراخ درپوش بیرون باقی بماند.
جهت سیل كردن توبول های عاجی تمامی اطراف دندان تا محل شیار (غیر از پنج میلی متر انتهایی) با دو لایه قرمز پوشانده شد. دندانهای مانت شده در درپوش توسط گاز اکسید اتیلن (قسمت CSR، بیمارستان مصطفی خمینی) استریل گردید. جهت اندازه گیری میزان دبری خارج شده از اپکس قبل از کار ویال های شیشه ای شماره گذاری شده فاقد درپوش و دندان با ترازوی دیجیتالی(Mettler instrument corp, Hight snown, NJ) با دقت ۱۰۴ گرم وزن گردید.
ویال های شیشه ای، فایل ها و سایر وسایل مورد نیاز توسط اتوکلاو (Prestige, UK) در دمای ۱۲۱ درجهٔ سانتی گراد و فشار ۱۵ پوند بر اینچ مربع به مدت بیست دقیقه استریل گردید. درنهایت درپوش حاوی دندان مربوط به هر ویال در شرایط استریل روی آن قرار گرفت.
در مرحله میکروبیولوژی مطالعه انتروکوکوس فکالیس (ATCC۲۹۲۱۲) را در محیط Blood Agar کشت داده و پس از ۲۴ ساعت از آن سوسپانسیونی در محیطMuller Hinton Broth (Merck Germany) با کدورت معادل ۵/۰ مک فارلند تهیه و توسط سمپلر مقدار یك میلی متر این سوسپانسیون را یک روز قبل از کار زیر هود استریل و با رعایت کلیه شرایط کنترل عفونت به داخل کانال تزریق گردید.(۸)، به طوری که سوسپانسیون درون درپوش را پر نماید. جهت حصول اطمینان از آلوده گشتن تمامی قسمتهای کانال دندان با انتروکوکوس فکالیس و همین طور استریل بودن دندان قبل از تلقیح سوسپانسیون در هر نمونه سی تایی یك نمونه کنترل مثبت و یك نمونه کنترل منفی منظور گردید. در نهایت تمامی ویال های حاوی دندان و نمونه های کنترل برای مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجهٔ سانتی گراد درون انکوباتور (WTB, Binder) قرار گرفت.(۸)، پس از ۲۴ ساعت کدورت ایجاد شده در محیط کشت کنترل مثبت و شفافیت محیط کشت نمونه کنترل منفی بیانگر آلوده شدن نمونه کنترل مثبت و استریل بودن نمونه کنترل منفی بود. جهت شستشوی کانال دندان حین آماده سازی تعداد شصت عدد سرنگ ده میلی لیتر سوپا استریل حاوی نرمال سالین ۹/۰ % (انستیتو پاستور ایران) قبل از شروع کار آماده گردید، طول کارکرد در تمام دندانها ۱۲ میلی متر معین شد وMAF (Master Apical File) در هر دو گروه ۲۵ قرار داده شد تا متغیر میزان گشادشدگی اپکس که در کاهش تعداد باکتری های کانال دخیل است در هر دو گروه یکسان باشد.(۱۲)
برای کاهش میزان آلودگی کانال قبل از شروع کار در هر دو گروه ابتدا کانال با دو میلی لیتر از نرمال سالین ۹/۰% شستشو داده و پس از پایان آماده سازی توسط هر فایل شستشو با ۵/۱ میلی لیتر از نرمال سالین انجام شد به طوری که در هر کانال حین مراحل آماده سازی ده میلی لیتر نرمال سالین استفاده گردید. آماده سازی دندانهای شماره ۱-۳۰ (کد رنگی سبز) با سیستم ریس و دستگاه Endo IT (VDW Company) به روش استپ بك و با ترتیب زیر مطابق درستورالعمل کارخانه صورت گرفت.
▪ گروه ریس:
ـ ۲% /۱۵ (۱۲mm)
ـ ۲% /۲۰ (۱۲mm)
ـ Patency file ۲% / ۲۵ ۱۲mm (MAF)
ـ ۲% /۳۰ (۱۱mm)
ـ ۲%/۳۵ (۱۰mm)
ـ Patency file ۲% /۴۰ (۹mm)
آماده ساز ی دندانهای شماره ۳۱-۶۰ با سیستم FKG و انگل مخصوص Bien Air به روش Step back مطابق دستورالعمل کارخانه با ترتیب زیر صورت گرفت.
▪ گروه غیر چرخش FKG:
ـ ۲%/۱۵(۱۲mm)
ـ ۲% /۲۰(۱۲mm)
ـ Patency file ۲% /۲۵ ۱۲mm (MAF)
ـ ۲% /۳۰(۱۱mm)
ـ ۲% /۳۵ (۱۰mm)
ـ Patency file ۲% /۴۰ (۹mm)
پس از پایان آماده سازی کانال در هر دو گروه درپوش حاوی دندان از ویال شیشه ای خارج گردید و توسط سوزن گیر استریل انتهای دندان گرفته و با ایجاد فشار مختصری پنج میلی انتهایی دندان از محل شیاری که قبلا دور تا دور دندان ایجاد شده بود جدا گردید، سپس کن کاغذی بیست استریل (آریادنت) وارد ۳/۱ اپیکالی (پنج میلی متر انتهایی) کانال كرده و سی ثانیه نگاه داشته شد.(۸)
پس از این مدت، کن کاغذی از کانال خارج و در لوله آزمایش حاوی یك میلی لیتر نرمال سالین ۹/۰% استریل قرار گرفت و برای مدت یك دقیقه ورتکس شد. پس از ایجاد رقتهای متوالی تا رقت ۴-۱۰ با نرمال سالین، مقدار ۲۵ میکرولیتر از این مایع در سطح محیط کشت انتخابی انتروکوکوس فکالیس با نام(Disko, USA) Bile Esculin Agar (BEA) کشت داده شد و نمونه ها در دمای ۳۷ درجهٔ سانتی گراد برای مدت ۴۸ ساعت در انکوباتور قرار گرفت.(۸)، پس از ۴۸ ساعت تعداد کلونی ها بر حسب CFM/ml شمارش گردید و تعداد باکتری ها در واحد حجم محاسبه شد. پس از خارج كردن درپوشها، تمامی ویال ها در داخلOven (Dena media&lab works) قرار گرفت تا مایع داخل آن که حین شستشوی کانال در مراحل آماده سازی از اپکس وارد ویال شده بود تبخیر شده و فقط دبری های باقی بمانند و ویال ها نیز مجددا توسط همان ترازوی قبلی وزن گردید. از آزمون غیر پارامتریک – Whittney U Mann جهت آنالیز آماری شمارش تعداد کلونی ها و اطلاعات توزین نمونه ها استفاده شد.
یافته ها
در شمارش میکروبی پس از کشت نمونه های حاصل از ۳/۱ اپیکالی اختلاف معنی داری را در بین دو گروه ریس و اف. كی. جی نشان نداد(۱/۰=P). همچنین مقدار دبری باقیمانده در دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت.
▪ جدول ۱: میانگین، انحراف معیار و P. v مربوط به مقایسه کانت میکروبی دو سیستم ریس و اف. كی. جی
روش/تعداد/میانگین/انحراف معیار/P. v
فایل های چرخشی ریس/ ۲۴/ ۶۶/۶۶۷۶/ ۴۱/۹۸۹۹/ ۱/۰
فایل های اف. كی. جی/ ۲۶/ ۶۹/۷۵۳۷/ ۴۰/۸۷۷۴/
▪ جدول ۲: میانگین، انحراف معیار و P. v مربوط به مقایسه وزن دبری خروجی دو سیستم ریس و اف. كی. جی
روش/تعداد/میانگین/انحراف معیار/P. v
فایل های چرخشی ریس/ ۲۷/ ۰۱۰۲/۰/ ۰۰۸۲/۰/ ۱۷/۰
فایل های اف. كی. جی/ ۲۶/ ۰۴۳۱/۰/ ۱۰۷۲/۰/
حداقل میانگین کشت میکروبی برای فایل چرخشی ریس و حداکثر آن برای فایل غیر چرخشی اف. كی. جی بود که حاکی از شمارش کلنی میکروبی بیشتر برای گروه غیر چرخشی بود. میانگین میزان دبری خارج شده با روش استپ بک برای گروه ریس حداقل و برای فایل غیر چرخشی FKG بیشترین بود اگر چه اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. (۱۷/۰=P)
بحث
برای باقی ماندن یکسری از میکروارگانیزم ها از جملهE. faecalis معمولا باعث شکست درمانهای اندو شده و همواره مطالعات را به سمت حذف کامل میکروبیال داخل سیستم کانال ریشه سوق داده است. روشها و سیستم هایی که بتوانند با کاهش زمان درمان و استرس کاری دندانپزشک، جهت افزایش کیفیت درمان گام بردارند در حال توسعه هستند. وسایل جدیدی عرضه شده است که از جمله آنها می توان به فایل های چرخشی در قسمت شکل دهی و پاکسازی کانال اشاره کرد.
در این مطالعه میزان پاکسازی میکروبیال و خروج دبری ناشی از پاکسازی متعاقب کار با دو سیستم ریس و اف.كی.جی (Dentaire, Swiss Dental products و(FKG Dentaire, (Dental products Swiss) FKG مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت از بین بردن خستگی فایل ها و کاهش خطای ناشی از استفاده متعدد از یک فایل، از تعداد کافی (شش سِت) فایل برای سی عدد دندان در هر گروه استفاده شد. ریشه های انتخاب شده جهت درمان توسط روش Shneider با خمیدگی ۱۵ درجه در مطالعه منظور شدند. در مطالعه حاضر نمونه گیری تنها از منطقه ۳/۱ اپیکالی انجام گرفت و از طرفی دیگر وجود انشعابات زیاد و رسوب سمان در ۳/۱ اپیکال باعث کاهش اثر دبریدمان مکانیکی در این منطقه شده(۱) و مواد ضد میکروبی هم معمولا توسط مایعات بافتی این منطقه رقیق شده یا مهار خواهند شد(۱) که با استفاده از فایل Patency تا حدی این متغیر تقلیل می یابد. به همین دلیل آماده سازی ۳/۱ اپیکال از اهمیت ویژه ای برخوردار است.(۵)
نحوه نمـونه گیری از مـنطقه ۳/۱ اپیکال کانـال دندانی یکی از مشکلات موجود جهت انجام این مطالعه بود. در تحقیقات قبلی این نمونه گیری یا از مدخل کرونالی بوده و (۵، ۸-۹) یا دندان پس از کار با دیسک در ناحیه ۳/۱ اپیکال قطع می شده است(۱۰)، که همه این روشها خطاهایی از جمله ایجاد آلودگی میکروبی و همراه شدن میکروب هایی به غیر از میکروب های ناحیه ۳/۱ اپیکال بر روی نمونه ها داشته اند. در روش مطالعه با ایجاد برشی به عمق ۵/۰ میلی متر اطراف دندان در منطقه ۳/۱ اپیکالی و سپس جدا كردن این قسمت با اعمال فشار مختصر پس از پایان پاکسازی کانال توسط سیستم های مربوطه نمونه گیری انجام شد. جهت نمونه گیری از ۳/۱ اپیکالی قطع شده از کن کاغذی استریل که فاقد اثر ضد باکتریایی است استفاده گردید.(۱۳)، از آنجایی که طبق مطالعه Albedrt و همکارانش (۱۴) اندازه های متفاوت آماده سازی اپیکالی در کاهش میکروبی و دبری تفاوت معنی داری داشته انتخاب MAF (۰۲/۰ /۲۵) یکسان متغیر اندازه و مورفولوژی ۳/۱ انتهایی کانال را در این مطالعه حذف كرد. همچنین استفاده از فرز Gates Gliden شماره های ۱-۴ (به روش Crown Down) جهت گشادسازی ناحیه کرونال تا هشت میلی متر، کانال های کاملا یکسانی را در ناحیه غیر از عملکرد اصلی فایل ها یعنی ۳/۱ اپیکالی در اختیار قرار داد. طبق تحقیق Koneman EW و همکارانش (۱۵) محلول سالین ۸۵/۰% هیچ گونه اثر ضدباکتریایی روی E. Faecalis ندارد و این باکتری حتی قادر است که در حضور Nacl، ۵/۶% هم رشد نماید.(۱۵)، البته ترکیبات شیمیایی با خواص ضد میکروبی هم تا حد زیادی به پاکسازی کانال ریشه کمک می كند(۱۶) و طبق مطالعه Koneman محلول سالین اثر ضد باکتریایی ندارد. بنابراین در مطالعه حاضر انتخاب نرمال سالین متغیر، ماده شستشو دهنده را به نحو مناسب حذف كرده و به این ترتیب مطالعه فعلی تنها به پاکسازی مکانیکی می پردازد. از آنجایی که حجم میکروب تلقیح شده در کانال دندان می تواند باعث تغییر در نتایج شود بنابراین جهت حذف این متغیر از سوسپانسیون یکسان با غلظت ۵/۰% مک فارلند برای تلقیح E. Faecalis به شصت کانال دندانی مورد مطالعه استفاده گردید، در صورتی که در مطالعات مشابه اشاره ای به این مسئله نشده و استفاده گردید، استفاده از سوسپانسیون غیریکسان نتایج متفاوتی را به دنبال خواهد داشت.
پس از نمونه گیری نیز برای کشت E. Faecalis از محیط کشت انتخابی ای میکروارگانیزم(Disko, USA) Bile Escalin بهره گرفته شد. این محیط کشت به علت وجود صفرا و Sodium Desoxycholate محیط اختصاصیE. Faecalis می باشد. (۱۳) فایل های غیرچرخشی و FKG دارای خصوصیات متفاوت از لحاظ ساختار، شکل، سطح مقطع جنس و حرکات متفاوت (حرکت Watch-Winding و رفت و برگشت عمودی با فرکانس ۶۶ بار در ثانیه) می باشند. یکی از محدودیتهای موجود در مسیر مطالعه عدم امکان انجام کار توسط یک عمل کننده در یک مرحله بود و به این دلیل پاکسازی و شکل دهی کانال ها توسط دو عمل کننده انجام شد ولی استفاده از دستگاه ENDO IT (VDW Company) که دارای تورک (Torque) و دور در دقیقه (Rpm) ثابتی برای هر فایل می باشد اثراین متغیر را تا حدی کاهش داد. از طرفی انتخاب دندانهایی با کانال ریشه کاملا هم شکل در دندانهای طبیعی غیر ممکن می باشد. گزارش شده است که فایل های چرخشی در ۹۵%-۱۰۰% در کانال های مدور و ۷۰%-۸۰% کانال های غیرمدور با دیواره کانال در تماس هستند در مطالعه حاضر آماده سازی اولیه کانال ها با فرزهای GG و انتخاب MAF یکسان تا حدودی وجود این متغیر را کمرنگ ساخت. مطالعه Appelstein و همکارانش نشان داد که فایل های ریس در ۳/۱ کرونال دیواره ها را بهتر از پروفایل تمیز می کنند اما در ۳/۱ اپیکالی تفاوت معنی داری بین ریس، پروفایل و K fileهای دستی وجود نداشت.(۳)
در مطالعه Vlassis, Schafer فایل های ریس نتایج بهتری از Protaper داشتند اما در مورد حذف اسمیر لایر و زمان آماده سازی اختلافی نداشتند.(۱۷) در مطالعه نکوفر و فرزام نشان داده شد که وسایل روتاری در برداشت پره دنتین و دبری بهتر از وسایل دستی عمل می کنند.(۱۸)، در مطالعه Reddy و Hicks نشان داده شد که آماده سازی دستی یا چرخشی به صورت چرخشی به طور مشخص دبری کمتری را در مقایسه با تکنیک فیلینگ(Push-Pull) خارج می سازد. (۱۹)، در مطالعه زین آبادی نشان داده شد که برداشتن تکه ای عاج در فایل اف. كی. جی بیشتر رخ داده در حالی که در فایل ریس این پدیده اصلاً رخ نداده بود. همچنین این مطالعه نشان داد که فایل اف. كی. جی کانال های فرعی را بهتر باز و تمیز می کند. کنده شدن تکه ای عاج متعاقب کار با اف. كا. جی به حرکت فایلینگ شبیه هدستروم آن نسبت داده شد. کندن تکه ای عاج و احتمال بیشتر برای خروج کرونالی دبری ها به علت حرکت ضربه ای رفت و برگشت عمودی اف. كا. جی ارجحیتی از لحاظ میزان خروج دبری اپیکال بر فایل ریس نداشت و حتی میانگین میزان دبری خروجی در ریس پایینتر هم هست اما از لحاظ آماری قابل توجه نمی باشد.(۲۰)
Dummer و Al-Omary در سال ۱۹۹۵ با مقایسه هشت تکنیک اینسترومنتیشن دستی دریافتند که در روش(SB) استپ بك با فایلینگ محیطی و SB با فایلینگ
Anti-curvature بیشترین میزان خروج دبری به ناحیه پری اپیکال وجود داشت. در حالی که در تکنیک های Balanced Force (BF) و Crown Down حداقل میزان خروج دبری وجود دارد. همچنین در این مطالعه مشخص شد که تکنیک های فایلینگ با حرکت Push & Pull به طور معنی داری سبب رانده شدن دبری عاجی بیشتری به ورای فورامن آپیکال می گردد.(۲۱)
Hinrishs و همکارانش در سال ۱۹۹۸ در مقایسه تکنیک های چرخشی با اینسترومنت های Light speed (LS)، پروفایل سری ۲۹ با تقارب ۰۴/۰ و فایل های Ni-Ti و تکنیک دستی بالانسد فورس (BF) با فایل های Flex-R نشان دادند که بین چهار تکنیک فوق میزان متوسط دبری خارج شده از نظر آماری معنی دار نبود و میزان دبری خارج شده در ارتباط مستقیم با میزان محلول شستشو دهنده بود. عواملی مثل طول کانال، خمیدگی آن و اندازه فورامن روی میزان دبری خارج شده تاثیری نداشت.(۲۱)
Reddy و Hicks در سال ۱۹۹۸ مقایسه تکنیک های چرخشی با اینسترومنت های Light Speed و پروفایل سری ۲۹ با تیپر ۰۴/۰ نیکل تیتانیوم و تکنیک دستی بالانسد فورمن (BF) با فایل های R-Flex و استپ بك با فایل های K-Type نشان دادند که در بین چهار تکنیک مورد نظر، در روش SB دبری بیشتری خارج شده بود که از نظر آماری معنی دار نبود. همچنین در این مطالعه نتیجه گرفتند که در روش اینسترومنتیشن با دستگاههای چرخشی نسبت به روش فایلینگ، Push-Pull به طور معنی داری مقدار دبری کمتری از آپیکال فورامن خارج می شود که با مطالعه حاضر مغایرت دارد.
نتیجه گیری
با توجه به نتاج مطالعه حاضر، میزان پاکسازی دو سیستم ریس و FKG با هم تفاوتی ندارد، از طرفی هیچ کدام قادر به حذف کامل میکروارگانیسم ها از محدوده کانال نمی باشند و تفاوتی بین دو سیستم از نظر خروج دبری ها وجود نداشت.دكتر كیومرث نظری مقدم
استادیار گروه آموزشی اندودنتیكس دانشكده دندانپزشكی دانشگاه شاهد.
دكتر پرویز اولیا
دانشیار گروه آموزشی میكروبیولوژی دانشكده پزشكی دانشگاه شاهد.
REFERENCES
۱.Qrstavik D, PittFord TR. Essential Endodontology, U.K: Blackwell Science Ltd, ۱۹۹۸, ۱۱۴,۱۱۵, ۱۱۷, ۲۲۱.
۲.Peters O, Eggret C, Barbakow F. Remaining, debries evaluated by SEM after light speed and profile %۴ preparation. J Endod. ۱۹۹۸ April;۲۴(۴):۲۲۷.
۳.Ove A, Barbakov F. Effects of irrigation on debris and smear layer on canal walls prepared by two rotary techniques: A scanning electron microscopic study. J Endod. ۲۰۰۰ Jan;۲۶(۱):۶-۱۰.
۴.Versumer J, Husman M, Schafers F. A comparative study of root canal preparation using profile ۰/۰۴ and light sped rotary Ni-Ti instruments. Int Endod J. ۲۰۰۲ Jan;۳۵(۱):۳۷-۴۶.
۵.Dalton BC, Qrstavik D, Ceib P, Pettitte M, Trope M. Bacterial reduction with Ni-Ti rotary instrumentation. J Endod. ۱۹۹۸ Nov;۲۴(۱۱):۷۶۳-۶۷.
۶.Glossen CR, Maller RH, Dove SB, Del Rioce. A comparison of root canal preparation using Ni-Ti hand Ni-Ti engine-driven and K-flex endodontic instruments. J Endod. ۱۹۹۵ March;۲۱(۳):۱۴۶-۱۵۱.
۷.Applstein M, Iqbal MK, Kim S. Effectiveness of three instrumentation systems in cleaning of root canals. J Endod. ۲۰۰۳ April;۲۹(۴):۲۸۹.
۸.Siqueira JF Jr, Lima KC, Magalhaes FA, Lopes HB, de Uzeda M. Mechanical reduction of bacterial population in the root canal by three instrumentation techniques. J Endod. ۱۹۹۹ May;۲۵(۵):۳۳۲-۵.
۹.Rollison S, Barnett F, Rey H. Efficacy of bacterial removal from instrumented root canals in vitro related to instrumentation technique and size. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. ۲۰۰۲ Sep;۹۴(۳):۳۶۶-۷۱.
۱۰.Baumgartner JC, Falker WA. Bacteria in the apical ۵mm of infected root canals. J Endod. ۱۹۹۱ Aug;۱۷(۸):۳۸۰-۳.
۱۱.Schneider SS. A comparison of canal preparation in straight and curved canals. Oral Surg. ۱۹۷۱ March;۳۲(۳):
۲۷۱-۵.
۱۲.Steven J. Card, Sigurdsson A, Qrstavik D, Trope M. The effectiveness of increased apical enlargement in reducing intracanal bacteria. J Endod. ۲۰۰۲ Nov;۲۸(۱۱):۷۷۹-۸۳.
۱۳.Baron EJ, Peterson LR, Sydney M. Finegold, Bailey S. Diagnostic microbiology. ۹th Philadelphia: Mosby;
۱۹۹۴,۸۱.
۱۴.Parashos P, Gordon I, Messer Harold Harold H. Factors influencing defects of rotary Nickel- Titanium endodontic instrument after clinical use. J Endod. ۲۰۰۴ Oct;۳۰(۱۰):۷۲۲-۷۲۵.
۱۵.Koneman EW, Allen SD, Janda WM, Schreeken Berger PC, Win WC Jr. Color atlas and textbook of diagnostic microbiology. ۵th. Philadelphia: Lippincott; ۱۹۹۷.
۱۶.Siquera JF Jr, Rocas In, Fariera A, Lima KC. Chemomechanical reduction of bacterial population in the root canal after instrumentation and irrigation with %۱ %۲/۵ %۵/۲۵ sodium hypochlorite. J Endod. ۲۰۰۰ June;۲۶(۶):۳۳۱-۴.
۱۷.Walton RE, Torabinejad M. Principles and practices of endodontics. ۲th. Philadelphia: W.B. Saunders Company; ۱۹۹۶,۲۰۱-۲۳.
۱۸.نیکنام، ف. مقایسه میزان پاکسازی و تمیز کنندگی سیستم کانال ریشه فایل های Ni-Ti روتاری و روش دستی با فایل های K-type از نوع استنلس استیل. [پایان نامه]. تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۷۶-۷۷.
۱۹.Sarina AR, Lamar H. Apical extrusion of debries using two hand and two rotary instrumentation techniques. J Endod. ۱۹۹۸ March;۲۴(۳):۱۸۰-۱۸۳.
۲۰.زین آبادی، ز، نظری مقدم، ک. مقایسه میزان جا به جایی کانال در حین پاکسازی و شکل دهی در درو فایل ریس و اف. كا. جی با روش Step Back با استفاده از آنگل Bein AIR. [پایان نامه]. تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد، ۸۲-۸۳.
۲۱.قدوسی، ج؛ قاضیانی، پ؛ نظری، ش؛ طلعتی، ع. بررسی مقایسه میزان دبری خارج شده در طی درمان مجدد ریشه بعد از کاربرد تکنیک های اینسترومنتیشن چرخشی و دستی. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بهار و تابستان ۱۳۸۴؛ دوره ۲۹، شماره ۱ و ۲: ۱۰۵.
جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
چه طوری با پسرها حرف بزنیم گناه نشه؟ (حجت الاسلام دهنوی)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند