عوارض مشاغل و پسماند بدهکاری | تعبیرستان
عوارض مشاغل و پسماند بدهکاریپزشکی و بهداشتدانستنیها
×
بستن

عوارض مشاغل و پسماند بدهکاری

چند روز قبل یکی از همکاران پزشک اخطاریه ای را که از طرف شهرداری برای او فرستاده شده بود با مضمون زیر به این جانب نشان داد: «با توجه به
عوارض مشاغل و پسماند بدهکاری اینکه جنابعالی مبلغ..... عوارض مشاغل و پسماند بدهکار می باشید، مقتضی است در ظرف ده روز پرداخت نمایید. در صورت عدم پرداخت، اقدام قانونی لازم به عمل خواهد آمد. مسوولیت عوارض احتمالی از جمله پلمپ واحد کسبی متوجه شما خواهد بود.» ...
با رویت چنین اخطاریه ای که مبنی بر عوارض مشاغل و از جمله پسماند بود، مدتی به فکر فرو رفتم. معنی مشاغل که به جای خود محفوظ، ولی معنی پسماند و حتی تلفظ درست آن را ندانستم، احتمالا از ابداعات فرهنگستان زبان است و شهرداری خیلی زود برای پاسداری از زبان فارسی، که احتمالا آن را هم یکی از وظایف خود می داند، جانشین لغت و عنوان دیگر که نمی دانم اصلا وجود دارد یا خیر کرده است.
به هر صورت شهرداری که وظایف خود را کسب درآمد بیشتر تحت هر عنوان و نامی می داند، هر ساله نیز بر مبلغ آن می افزاید و کاری به اینکه چه قدر در هزینه مردم تاثیر می گذارد، ندارد. اما در معنای مشاغل که پزشک را در زمره آن دانسته است با توجه به اینکه پزشکی همواره کاری مقدس و شریف و در ردیف علمای دین تلقی می شود مرا به تعجب واداشت.
تعجب آورتر آنکه در پایان اخطاریه چنین عنوان شده است: «در صورت عدم پرداخت واحد کسبی شما پلمپ خواهد شد.» پلمپ واحد کسبی!؟ آیا از شهرداری (یا شورای شهر) که از همکاری پزشکان شریف، در مسایل پزشکی افتخار می کند، چنین اخطاریه و چنین تهدیدی زیبنده است؟ آیا برخورد با پزشک، باید درست بمانند برخورد با یک کاسبکار، مثل بقال، نجار، جگرکی و نظایر آن باشد؟ اگر چنین است، معنویت و قداست پزشکی کجا رفته است که چنین بی محابا با آن برخورد می کنند؟ همه کسب ها محترم اند و اگر نگاه کاسبکار ها، فقط کسب درآمد باشد، هیچ گونه اعتراضی به آن وارد نیست، ولی در مورد پزشکی، نگاهی متفاوت در کار است و آن نگاهی است که در آن کسب معنویت و حرمت بر هر چیز دیگر رجحان دارد. کدام یک از این کسب ها سوگند نامه دارد که باید همه را یکسان ببینند، خطاکار نبوده و فقط به دنبال کسب مادیات نباشند؟
پاسداران سلامت و اجر کار
در سوگندنامه های پزشکی، مطالبی آمده است که نشان می دهد پزشکی، مافوق کسب و کارهای متداول است. نگاهی گذرا به این سوگندنامه ها این مفهوم را می رساند که نمی توان پزشکی را در عداد کسب های معمول دیگر قرار داد، زیرا که چنین قید و بندها شامل کسب های دیگر نمی باشد. نمی دانم از چه زمانی پزشکی، به صورت کسب و پیشه مثل سایر کسب ها درآمده است که شهرداری چنین اخطاریه و تهدیدی را مجاز دانسته است؟
تا آنجا که من می دانم پدران ما برای پزشکی ارج و قربی ورای شغل های معمول قایل بودند و معتقد بودند پزشکان برعکس کاسبکارها که فقط با اجناس سر و کار دارند، با روح و جسم انسان ها در ارتباط هستند و افتخار آنها در این است که سعی می کنند سلامت را که بزرگ ترین ودیعه الهی است، به بندگان خدا بازگردانند و هیچ وقت در ازای خدمتی که انجام می دهند، اجر مادی نمی تواند آن را جبران نماید. برای همه کسب ها نرخ تعیین می کردند، ولی برای پزشکی نرخ تعیین نمی کردند. بیماران به فرا خور وسع مالی به اصطلاح از خجالت پزشکان در می آمدند (خیلی بیشتر از نرخ هایی که فعلا متداول است) و آنها که بضاعتی نداشتند، به رایگان درمان می شدند.
رویای شیرین گذشته ها
به تدریج که نیازهای مادی اوج گرفت فرنگ رفته ها، به خصوص آمریکا رفته ها، به ایران برگشتند. پزشکان برای خود نرخی در نظر گرفتند، ولی اکثریت آنها نرخ ثابت نداشته و چنانچه وصول نمی شد، ادعا و اعتراضی در کار نبود و چه بسا بیماران در بخش خصوصی و چه دولتی به رایگان می شدند و برعکس آنچه که امروز ادعا می شود، درمان در بیمارستان های دولتی رایگان بود (وضعی که این روزها وجود نداشته و آنچه که در گذشته بوده، بیشتر به یک رویا شبیه است). هم اکنون و با وجودی که موضوع مادیات و تامین هزینه های زندگی، موضوع مهم و حیاتی است، خوشبختانه در اکثریت پزشکان، چنین امری در اولویت قرار ندارد.پزشکان وظیفه خود می دانند در مقابل آنها که بضاعت کافی ندارند و به خصوص در شرایط بسیار بد اقتصادی موجود که بیماران حتی قادر به پرداخت فرانشیز نیز نمی باشند، گذشت کنند.
بگذریم از اینکه بعضی از پزشکان این موضوع را رعایت نمی کنند، ولی اکثرا خود را ملزم و متعهد می دانند و خیلی بیشتر از متولیان و مدعیان امر درمان، به بیماران کمک و یاری می نمایند. حال باید پرسید در چه کسبی چنین انعطاف و گذشتی وجود دارد و چه کاسبکاری حاضر است به رایگان اجناس خود را در اختیار مستمندان قرار دهد؟
هفته ای نیست که نامه ای به پزشکی فرستاده نشود که مریضی بی بضاعت می فرستیم. به رایگان درمان کنید، خداوند به شما اجر خواهد داد.
علاوه بر این توصیفات که نشانه معنویت و حرمت شکنی است، طبابت در موضوع حقوقی شغل محسوب نمی شود. دلیل ساده آن این است که در محاکم دادگستری، خیلی راحت حکم تخلیه مطبی که حتی بیش از چهل سال سابقه دارد صادر می شود و هیچ گونه حق و حقوقی به عنوان سرقفلی و امثال آن به پزشک تعلق نمی گیرد. حال اگر طبابت شغل است، چرا در محل کسب، حق مکتسب ندارد و به این سادگی بدون حق و حقوق، حکم تخلیه صادر می شود؛ اگر هم شغل محسوب نمی شود، چرا در شمول عوارض مشاغل قرار می گیرد؟
پزشکان را معاف کنید
پزشکان مصداق یک بام و دو هوا پیدا کرده اند. خدا عاقبت را به خیر کند و بیش از این به این طبقه شریف و در عین حال مظلوم جفا نشود. به هر صورت پزشکان این نوع عوارض را موجه نمی دانند و از شهرداری، شورای شهر، به خصوص از پزشکانی که در شهرداری مصدر مسوولیت هستند، انتظار دارند در مصوبات خود تجدیدنظر کنند و اجازه ندهند با چنین اخطاریه ها و تهدیدهایی منزلت پزشکی تنزل یابد. پزشکان عوارض ملک و مالیات خود را می پردازند، ولی باید از پرداخت عوارض و پسماند عوارض و عوارض تابلو و نظایر آن معاف باشند. از نظام پزشکی انتظار است، همان طور که از قبل نشان داده است به این موضوع رسیدگی کند. از شهرداری و متصدیان و شورای شهر بخواهد که تجدیدنظر در امر عوارض شغل، پسماند و تابلو و نظایر آن انجام شود و پزشکان را از چنین عوارضی که تبعات آن بیش از وصول آن است، معاف نمایند.
از جامعه پزشکی فخیم و فهیم پزشکی انتظار می رود، همان طور که تاکنون نیز نشان داده اند با چنین اخطاریه ها (پلمپ محل کسب!؟) که حرمت شکنی را به ذهن متبادر می کند، خود را در بعد کاسبکاری تلقی نکنند و با رفتار و کردار مردمی، در بعد معنویت پزشکی، شئون طبابت و حرمت آن را حفظ کنند و فارغ از این نوع اخطاریه ها به رسالت خود که اعاده سلامت و کمک به بیماران و محرومان و حتی در صورت لزوم به رایگان و بدون چشم داشت، ادامه دهند. به امید آنکه، روزی امر بهداشت و درمان سرو سامانی بگیرد.
بیمه ها به وظایف خود مقید و پای بند شوند و پزشکان رابطه مادی مستقیم با بیماران نداشته باشند. متولیان امر بهداشت و درمان رسالت خود را درک کنند. آن روز، روزی خواهد بود که حرمت و حیثیت پزشکان بیش از پیش حفظ خواهد شد و دیگران به خود اجازه نخواهند داد به این قشر از عالمان ابدان، نگاهی غیرعالمانه و ناروا و کاسب کارانه بیندازند.دکتر مهدی حفیظی
استاد دانشگاه عضو هیات مدیره نظام پزشکی و جامعه جراحان
هفته نامه سپید ( www.salamatiran.com )

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
اندازه آلت تناسلی مردان (دکتر کرمی)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند