تعویض صحیح گلدان | تعبیرستان
تعویض صحیح گلدانکشاورزی و باغداریکشاورزی و دامپروری و شیلاتعلم و فناوریدانستنیها
×
بستن

تعویض صحیح گلدان

گلد ان، خانه گیاه است و اهمیت آن د ر رشد و طراوت از مهمترین شرایط یک گیاه سالم است. گلد ان و گیاه به عنوان بخش های اصلی ترکیب
تعویض صحیح گلدان محل مسکونی یا کار شما تابع شکل، رنگ و فضای محیطی است که باید به د قت مورد توجه قرار گیرد . خروج ریشه از سوراخ انتهای گلد ان و کند شد ن رشد گیاه از نشانه های لزوم تعویض گلد ان است. گیاهان غیرسالم را از فهرست تعویض گلد ان خارج سازید چون احتمال د ارد بعد از جابجایی به د لیل عد م مقاومت لازم خشک شوند .
گل رز؛ برای نگهد اری گل رز د ر آب، ابتد ا باید گلبرگ های پلاسید ه قسمت خارجی آن را جد ا کرد ه و خارهای آن را از شاخه بکنید . سپس ساقه گل را شکاف د هید یا آن را له کنید .
گل سوسن و د یگر گل های پیازد ار؛ انتهای ساقه را قطع کنید ، ماد ه سفید و چسبناکی را که از آن خارج می شود ، آب بکشید و بشویید سپس آن را د رون ظرفی از آب بگذارید .
گل سوسن و زنبق؛ انتهای ساقه را به شکل اریب قطع کنید . سپس آن را باز کرد ه و د اخل آب بگذارید . بساک و پرچم را که سنگینی گرد ه ها روی آن است، می توانید با انگشت فشار د اد ه و به هم بچسبانید . زیرا این گرد ه ها باعث لک د ار شد ن گلبرگ می شوند و از زیبایی آن می کاهند .
گل میخک؛ برای آنکه میخک د وام بیشتری یافته و شاد ابی اش را حفظ کند ، آن را بد ون قیچی و با د ست ببرید .
گل شقایق؛ ته ساقه را روی شعله شمع یا فند ک بسوزانید تا تبد یل به زغال شود .
▪ اگر می خواهید گل های شما تا آمد ن میهمان ها تر و تازه و شاد اب بمانند ، انتهای ساقه ها را با د ستمال مرطوبی بسته و د رون یخچال بگذارید تا مد ت بیشتری تازه بمانند .
▪ آبی که به گلد ان ها می د هید ، بهتر است از نظر د رجه حرارت با د مای اتاق تطبیق کند . برای این کار، آب را د ر ظرفی ریخته و بگذارید چند ساعت د ر اتاق بماند ، تا هم د رجه حرارت آن متعاد ل شود و هم اینکه کلر موجود د ر آن ته نشین شود .
▪ آب لوله کشی به علت آنکه د ارای کلر است، برای گلد ان ها چند ان مناسب نیست، بهتر است یک روز قبل آب را د ر ظرفی ریخته و سپس گلد ان ها را آب بد هید . این کار از قهوه ای شد ن نوک برگ ها جلوگیری می کند .
▪ آبی که تخم مرغ ها را د ر آن پخته اید ، د ور نریزید ؛ زیرا این آب سرشار از املاح معد نی است و پس از سرد شد ن برای گیاهان بسیار مناسب است.
▪ پوست تخم مرغ ها را نیز پس از مصرف، د اخل ظرف د هان باریکی که حاوی آب است بیند ازید و د رش را بگذارید . بعد از گذشتن یک شبانه روز، گل ها را با آن آب د هید .
▪ نوشید نی های گازد ار مانند آب معد نی یا سود ا را که گاز آن رفته است، د ور نریزید ؛ زیرا د ارای مواد شیمیایی خوبی است که به گل ها رنگ و شاد ابی خاص می بخشد .
▪ گلد ان گیاهان تازه خرید اری شد ه را د ر صورتی تعویض کنید که ریشه پر باشد و این بد ین معنی است که حد اقل ۶ ماه از زمان تعویض قبلی گذشته باشد .
▪ سعی کنید زمانی تعویض گلد ان را د ر آغاز فصل بهار انتخاب کنید تا به د لیل جریان شیره نباتی د ر پیکره گیاه، ریشه بتواند صد مات وارد ه را د ر حین تعویض با ترمیم بافت های خود جبران کند . شرایط لازم برای یک گلد ان مناسب جهت جابجائی گیاه را با اطلاعات زیر به د ست آورید :
▪ اند ازه گلد ان از مشخصاتی مرتبط با هم، د ر قاعد ه، د ر سر، انتها و ارتفاع برخورد ار است که نام گذاری آن براساس د هانه قطر بالایی است که با ترتیب ۷ـ۹ـ۱۲ـ۲۰ـ۲۵ـ۳۷ است. بنابراین برای جابجائی گیاه خود از گلد انی به گلد ان د یگر گلد انی با یک سایز بزرگتر را انتخاب کنید .
▪ گلد ان های سفالی بد ون لعاب و با لعاب، پلاستیکی، چوبی و از جنس فایبرگلاس هر کد ام د ارای ویژگی هایی هستند که گیاهد ار با د ر نظر گرفتن محل قرارگیری گلد ان، حساسیت گیاه و هماهنگی با محیط می تواند بهترین انتخاب را د اشته باشد .
ویژگی های گلد ان های پلاستیکی؛ تنوع د ر شکل، رنگ، طراحی و همخوانی با محیط های آپارتمانی.
گلد ان های سفالی؛ قابلیت نفوذ آب و هوا از جد ار آن به صورت د و طرفه، سنگین بود ن و عد م امکان واژگون شد ن، شکل و رنگ سنتی.
▪ اگر از گلد ان کهنه و قد یمی استفاد ه می کنید ، قبل از جابجایی گیاه، رسوبات قبلی آن را پاک کنید و د ر صورت استفاد ه از گلد ان نو، آن را برای مد تی غرق آب کنید تا بد نه آن سیراب شود .
▪ برای جلوگیری از مسد ود شد ن سوراخ انتهایی گلد ان بر اثر حرکت خاک به د لیل جریان آب، سطح زیرین آن را با مقد اری پوشال یا شلتوک برنج بپوشانید تا راه خروج آب باز بماند . یک روز قبل از جابجایی، گلد ان د ارای گیاه را از آب اشباع کنید و د ر هنگام تعویض د ست چپ خود را د ر پائین گلد ان قرار د اد ه و با وارونه کرد ن و وارد کرد ن ضربه به گلد ان، گیاه را خارج کنند . خاک های کهنه را بد ون آنکه به ریشه ها صد مه ای وارد شود ، با یک میله یا مد اد حذف کنید و سپس آن را د رون گلد ان جد ید آماد ه شد ه قرار د هید و به آن خاک غنی و مرطوب اضافه کنید . خاک گلد ان را با چند لرزش و فشار د ست متراکم کنید . ـ گیاه تعویض شد ه د ر گلد ان جد ید را به مد ت د و روز آبیاری نکنید تا ریشه ها جهت آب یابی توسعه پید ا کنند . د ر صورت حرارت بالای محیط می توانید از غبارپاشی استفاد ه کنید . ـ د ر صورت بسته شد ن احتمالی محل زهکشی، یک مفتول یا میله را با احتیاط د ر محل سوراخ زهکشی به حرکت د رآورید تا آب اضافی خارج شود . ـ با قرار د اد ن زیرگلد انی، آب جمع شد ه را مرتب خالی کنید . ـ د ر صورت عد م امکان جابجایی یک گیاه از گلد انی به گلد انی جد ید ، به علت کمبود زمان، فصل نامناسب و سنگین وزن شد ن آن، خاک های سطحی گلد ان را تا حد ی که به ریشه ها صد مه نزند ، با خاک غنی و نو جایگزین کنید .
سند رم آپارتمان
بنزن یا مواد شیمیایی سمی د یگری به صورت معمول و د ر مقد ار کم، د ر تمامی محیط های بسته وجود د ارند . آلود گی مواد ی مانند بنزن بیشتر ناشی از د ود اتومبیل ها د ر ترافیک و یا نقاشی و بنایی د ر منازل و یا اد اره هاست. فرش ها، موکت ها و پارچه های مبل نیز می توانند این مواد سمی را د ر محیط پخش کنند . بر اساس یافته محققان، این آلود گی، «سند رم آپارتمان» را تشد ید می کند که باعث خواب آلود گی ، تهوع ، بی حوصلگی و سرد رد می شود . یافته های این گروه حاکی است که هوای محیط های بسته از ۵ تا ۷ برابر بیشتر از هوای محیط آزاد می تواند آلود ه باشد . این یافته د رباره اتاق هایی که د ستگاه تهویه مطبوع د اشته اند ، نیز صد ق می کند . آنها معتقد ند گیاهان آپارتمانی می توانند حد ود ۱۰ تا ۲۰ د رصد از آلود گی محیط بکاهند . پس بهتر است از زیبایی این گیاهان به نفع سلامت خود بیشتر بهره ببریم.روزنامه اطلاعات

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
برآورده کردن نیاز جنسی شوهر (حجت الاسلام دهنوی)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند