مصرف علف کش ها بر اساس زمان استفاده | تعبیرستان
مصرف علف کش ها بر اساس زمان استفادهکشاورزی و باغداریکشاورزی و دامپروری و شیلاتعلم و فناوریدانستنیها
×
بستن

مصرف علف کش ها بر اساس زمان استفاده

الف) علف کش های قبل از کاشت یا قبل از رویش
علف کش های مزارع چغندرقند به دو دسته قبل از سبز شدن تقسیم می شوند. دسته اول تماسی
مصرف علف کش ها بر اساس زمان استفاده و عمومی بوده و کلیه علفهای هرز را قبل از سبز شدن محصول از بین می برند. دسته دوم قبل یا بعد از کاشت و در خاک استفاده می شوند.
در صورت پیش بینی و وجود مشکل علفهای هرز، بایستی نوع علف کش را از نظر مصرف در قبل یا بعد از کاشت مشخص نمود، معمولاً زنانی از علف کش عمومی و تماسی در قبل از کاشت استفاده می شود. که علت هرز کامل نباشد و یا اینکه زمان کاشت محصول علف هرز کاملاً زیر خاک مدفون نباشد. در صورتیکه زمان مصرف علف کش های تماسی عمومی تا بعد از کاشت با تاخیر بیفتد. بیشتر علفهای هرز ظاهر شده و در نتیجه از بین خواهند رفت. با این وجود تعلل در مصرف علف کش تا زمانی که ظهور بوته های نزدیک باشد. امکان دارد به گیاهچه های محصول آسیب برساند. پارکرات (همراه یا بدون دیکوات)، گلیفوست و گلوفلوسسینات مهمترین علف کش های تماسی هستند که در اکثر نقاط جهان مصرف می شوند. مهمترین امتیاز مصرف علف کش های عمومی قبل از سبز شدن چغندرقند کنترل تقریباً تمامی گونه های علفهای هرز از جمله چغندرعلفی می باشد.
در صورت مصرف علف کش ها در خاک قبل ار کاشت چغندرقند، بایستی آنها را با خاک علف کش با خاک سطحی تا عمق پنج سانتی متری اطمینان حاصل نمود. مخلوط کردن علف کش با خاک، از طریق کاهش اثر آب و هوا روی فعالیت سم موجب تاثیر یکنواختی علف کش می شود. مخلوط نمودن علف کش با خاک، از طریق کاهش اثر آب و هوا روی فعالیت سم موجب تاثیر یکنواخت علف کش
می شود. مخلوط نمودن علف کش با خاک در مورد ترکیبات فرار و در نواحی خشک لازم می باشد. از آنجائیکه این روش نیازمند وسایل خاصی جهت مخلوط کردن علف کش با خاک، تراکتورهای قوی و زمان بیشتر است، چندان مورد استفاده قرار نمی گیرد.
همانند علف کش های تماسی، انواع پردوام را نیز بایستی با خاک سطح الارض و قبل از سبز شدن گیاهچه های چغندرقند به کاربرد. در غیر اینصورت موجب صدمه به محصول اصلی می شوند. به علت آنکه در بعضی شرایط ، مخلوط کردن علف کش های بادوام با خاک باعث افزایش خسارت به چغندرقند می شود(بعنوان مثال، لناسیل روی املاح معدنی خاک) نمی توان تمامی آنها را با خاک مخلوط نمود. مزیت علف کش های با دوام مورد استفاده در خاک، کاهش شدید علفهای هرزی اسست که همزمان با چغندرقند سبز می شوند و همچنین باعث حساس شدن سایر علفهای هرز سبز شده می گردند (دکستر ۱۹۷۱، دانکن و همکاران، ۱۹۸۲) بعضی محققین عقیده دارند که تاثیر رقابت علفهای هرز روی عملکرد تا هنگامی که مراحل اولیه رشد چغندرقند ناچیز است. آنان مصرف علف کش ها را در مراحل قبل از کاشت و سبز شدن به دلایل اکولوژیک قبول ندارند (مه یر و همکاران۱۹۸۶)، با این وجود اکثر زراعین مصرف علف کش های قبل از سبز شدن را مهم و مکمل مصرف علف کش های بعداز ظهور گیاه اصلی می دانند.
در دهه ۱۹۸۰ در نواحی شمال اروپا جهت کنترل علفهای هرز استفاده از روش سمپاشی با مقدار پائین بعد از مرحله جوانه زدن باعث تغییر مقدار علف کش های قبل از رویش گردید.
آزمایش ها نشان داد قابلیت اعتماد به مصرف زودتر علف کش با مقدار پائین بعد از مرحله رویش افزایش یافته و باعث شده تا بتوان از علف کش های قبل از رویش با مقدار کمتری برای مبارزه با پهن برگ ها استفاده کرد.
(می و هیلتون۱۹۸۵) متعاقباً برخی سازندگان، علف کش های قبل از رویش و بدنبال آن انواع علف کش های بعد از رویش را با مقادیر پائین معرفی نمودند. پائین آمدن مقدار مصرفی و در نتیجه کاهش هزینه، منجر به مصرف برخی علف کش های بعد از رویش توسط زارعین شده است که از طرف دیگر اطمینان یافتن از مصرف دیرهنگام علف کش های بعد از رویش سه مبارزه با علفهای هرز کمک نمایند. مهمترین علف کش های بادوام که قبل استفاده زیست شناسی سبز کردن علفهای هرز پهن به کار می روند عبارتند از: کلرایدازون (پیرازون)، سیکلوات، دی اتاتیل، اتوفومسات، لناسیل و متامیترون.
قبل از کاشت برای مبارزه با علفهای هرز باریک برگ می توان از علف کش های سیکلوآت، دلاپون، دی آلات، ای پی تی سی آو تری ـ آلات استفاده نمود. با وجود ارزان بودن این علف کش ها خصوصاً دالاپون وتی سی آب و هوایی، بعضی کشورها آنها را با علف کشهای باریک برگ انتخابی بعد از رویش که خسارت کمتری به زراعت اصلی می زنند، جایگزین نموده اند.
جهت انتخاب علف کش های قبل از رویش، عوامل زیادی را باید در نظر گرفت. نوع علف های هرزی که باید کنترل شوند در درجه اول اهمیت است. جهت اطمینان از کنترل کامل علفهای هرز، بایستی تاثیر علف کش های پس از رویشی را در انتخاب علف های قبل ار رویش در نظر داشت. نوع خاک و مواد آلی از عوامل مهمی هستند که در تعیین سموم قابل مصرف، مقدار و تاثیر آنها تاثیر می گذارند. سازندگان بر تاثیر مصرف متوالی بعضی علف کش ها روی محصول تاکید دارند (بعنوان مثال: متامیترون قبل از رویش و بدنبال آن لناسیل بعد از رویش). مصرف پشت سرهم علف کش های قبل از رویش و آفت کش ها نیز می تواند خسارت وارد نماید، برای مثال مصرف کار بوفروان می توان تا حدی این مسئله را برطرف نمود.
بعضی اوقات جهت مبارزه با فرسایش بادی لازم است در انتخاب علف کش های قبل از رویش دقت نمود. مالچ معدنی بای تومن و زراعت پوششی جو، دو روش رایج حفاظت محصول در برابر فرسایش بادی هستند. مالچ بای تومن می تواند فعالیت علف کش های قبل از رویش را کاهش دهد. نثورورر۱۹۸۴) . وجود جو در زراعت چغندرقند، کار مبارزه را دشوار می کند زیرا در انتخاب مصرف علف کش بایستی دقت نمود که به رشد و نمو جو آسیبی وارد نیاید.
ب) علف کش های پس از کاشت یا پس از رویش
این علفکشها به سه دسته اصلی زیر تقسیم میشوند:
ـ علفکشهایی که جهت کنترل پهن برگها مصرف میشوند
ـ علفکشهایی که جهت کنترل باریک برگها مصرف میشوند
ـ علفکشهایی که پس از استقرار گیاه مصرف میشوند
علفکشهای دسته اول به جهت تنوع، مخلوط شدن با یکدیگر و وجود موادی که بعد از آنها استفاده میشود فراوان می باشند. به این دلیل شرح کامل این گروه از علفکشها به آسانی نیسر نیست. مهمترین علفکشهای این دسته عبارتند از پیرازون، کلوپی رالید، دس مدیفام، اندوتال، اتوفومسات، لناسیل، متامیترون و فن مدیفام.
در غالب کشورهای مصرف کننده، آنها را به صورت مخلوط با فن مدیفام استفاده می کنند. به جهت آنکه علف کش های چغندرقند بندرت قادرند تمامی علفهای هرز را از بین ببرند و یا باقیمانده آنها قدرت فعالیت زیادی ندارد. استفاده از مخلوط آنها و همچنین علف کشهای پس از رویش را تحت تاثیر قرار می دهد. بعنوان مثال، مصرف فن مدیفام در دما و شدت نور زیاد، به چغندرقند صدمه وارد می کند (بتلن فالوی، و نوریس ۱۹۷۷)، (پرستون و بیسکو ۱۹۸۲)در سال ۱۹۸۶ ، نئورورر در اتریش استفاده از دیسک های برگی را جهت تعیین مقدار موم برگ ها ابداع کرد. در این روش میزان گسترش ورقه مومی، راهنمائی جهت پیش بینی حساسیت محصول به علف کش می باشد.
جهت کاهش خسارت برخی از سموم مخلوط شونده مانند فن مدیفام اتوفومسات، سازندگان سم، مواد مخلوط دیگری را فرموله نموداند (مارشال و همکارام۱۹۸۷)، این مواد حاوی مقادیر کمتر چسبنده ها و فرآورده های فرموله شده در مقایسه با سموم مخلوط شونده بوده و عموماً برای محصول خطر کمتری دارند.
مواد افزونی با افزایش میزان چسبندگی برخی علف کشها روی سطح گیاه، باعث افزایش کارآیی آنها می شوند. استفاده از این مواد خصوصاً در شرایط خشک آب و هوایی که هم علف هرز و هم محصول تمایل به مومی کردن برگ ها دارند، سودمند است. به عنوان مثال، متامیترون عمدتاً در خاک فعال است، ولی از طریق تماسی نیز موثر می باشند، به این جهت در اغلب کشورهای توصیه
می شود تا در زمان مصرف متامیترون بعد از رویش محصول حتماً از روغن افزودنی استفاده شود. مهمترین مواد افزودنی که به صورت محلول پاشی در زراعت چغندرقند استفاده می شود. بر اساس روغنهای معدنی ساخته شده اند، لیکن در بعضی کشورها از روغنهای نباتی، تالوآمین ها و خیس کننده ها همراه با علف کش های کنترل کننده پهن برگ ها استفاده می شود.
افزودنی پاشیدنی خصوصاً برای بعضی از گراس کش های جدیدتر مهم هستند. روغن های معدنی معمولاً همراه با آوکسی دیم، سیکلوسی دیم، کلوئی زالوفوپ و ستوکسی دیم، و همراه با فلوآزای فوپ، معمولاً روغنهای معدنی و خیس کننده های غیریونی توصیه می شود، اکثر گراس کش های مورد مصرف در مرحله بعد از رویش را بایستی تقریباً در اواخر دوره رشد محصول استفاده نمود، چرا که علف هرز به رشدکامل رسیده و به علت اندازه بزرگش، هدف خوبی برای علف کش خواهد بود. گراس کش هایی مانند ستوکسی دیم و هالوگزی فوپ جهت کنترل کامل گرامینه های دائمی مانند آگروپیرون، باید به خوبی در اندام های هوایی و ریزوم آنها جابجا شده و حرکت نمایند (دکر و هارکر ۱۹۸۵). مهمترین علف کش مورد مصرف در زمان استقرار کامل گیاه تریفلورالین که توسط کولتیواتور هرس و یا کولتیواتور چرخشی با خاک میان ردیف ها مخلوط می شود. این علف کش نسبتاً ارزان است و مانع سبز شدن علفهای هرزی مانند سلمک در نواحی شمال اروپا و تاج خروس وحشی، سوروف و انواع ستاریا در ایالات متحده می شود. گاهی اوقات از ای پی تی سی خصوصاً هنگامی که مزاحمت های علفهای هرز باریک برگ در مراحل آخر رشد محصول می رود استفاده می گردد.
تریلفلورالین به عنوان علف کش قبل از کاشت با بستر کاشت آماده مخلوط می شود. اکثر زراعین از علف کش هایی با مقدار معمول طی دو نوبت برای مبارزه با علفهای هرز پهن برگ استفاده می کنند. ابتدا یک علف کش قبل از رویش و بدنبال آن مصرف علف کش بعد از رویش، در روس استفاده از سموم علف کش با مقدار پائین، معمولاً سه نوبت سمپاشی صورت می گیرد، ابتدا مصرف علف کش قبل از رویش و در مراحل دوم و سوم مصرف علف کش بعد از رویش یا اینکه در هر سه نوبت از علف کش های بعد از رویش استفاده می شود.
http://center.royablog.ir

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
لحن دکترها با بیماران (حجت الاسلام قرائتی)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند