نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات توسعه کشاورزی | تعبیرستان
نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات توسعه کشاورزیکشاورزی و باغداریکشاورزی و دامپروری و شیلاتعلم و فناوریدانستنیها
×
بستن

نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات توسعه کشاورزی

روند فزاینده جهانی شدن تجارت محصولات کشاورزی و رقابت گسترده در این زمینه که چارچوب معادلات بازار را دگرگون ساخته است ، تمامی اجزای «صنعت کشاورزی »را دستخوش تحولات اساسی
نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات توسعه کشاورزی و ساختاری خواهد کرد. تاثیر عوامل زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی نیز که تحولات اساسی را در کشاورزی ایجاد کرده اند، در آینده نزدیک به طورحتمی بیش ترین تأثیر مخرب خود را بر فعالیت های کشاورزی خواهد گذاشت . با عنایت به دو مؤلفه فوق الذکر، در دهه آینده سیاست گذاران و پژوهشگران عرصه کشاورزی ، به رغم عدم آمادگی ، با چالش های فزاینده و غیرقابل پیش بینی روبه رو خواهند بود.افزایش توان و آمادگی سیاست گذاران ، پژوهشگران و دست اندرکاران بخش کشاورزی برای درک پیچیدگی های فزاینده و ارائه راه حل های راهبردی نیازمند شناختی «عالمانه » و«به هنگام » از رویدادهای جهانی و دیدگاه های نظری دیگر صاحب نظران است . هم چنان که سرعت چشم گیر روند جهانی شدن ، در عرصه بازار یک چالش جدی برای بهره برداران بخش کشاورزی است . جهانی شدن در عرصه اطلاعات و اطلاع رسانی نیز یک فرصت طلایی برای پژوهشگران وسیاست گذاران به منظور کسب آمادگی وپاسخ گویی به چالش های فوق الذکرفراهم نموده است .اطلاعات در عرصه کشاورزی و توسعه روستایی نه تنها به عنوان یکی از اصلی ترین نهاده ها و سرمایه ها تلقی می گردد، بلکه کاراترین «عامل ارتقای بازده» و اثربخشی دیگر منابع تولید و توسعه به شمار می آید. فن آوری اطلاعات به عنوان بسترساز اطلاع رسانی شاید بزرگ ترین فرصت برای پژوهشگران و سیاست گذاران بخش کشاورزی محسوب شود.بهره برداری از این «فرصت » که نیازمند ابزار، دانش و مهارت است ، در شرایط کنونی کشور ما یکی از اساسی ترین ضرورت هاست .هدف اصلی از این مقاله بررسی و ارزیابی توانایی ها و آمادگی های ایران در حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی در بخش کشاورزی و توسعه روستایی است . این مقاله طرح استقرارشبکه نظام دانش و اطلاعات کشاورزی موسوم به پنداک پ را تشریح می کند که بمنظوربهره گیری از فن آوری اطلاعات (سخت افزاری و نرم افزاری ) در فرآیند توسعه کشاورزی وروستایی از سوی نویسنده ارائه گردیده و در حال اجراست . محورهایی که در این مقاله دنبال خواهند شد به این شرح هستند:
- اهمیت فن آوری اطلاعات) (Information Thechnology در تحول نظام دانش کشاورزی Agricultural Knowledge and Information System – AKIS))
- نقش فن آوری اطلاعات در تسریع فرآیند توسعه کشاورزی شامل :
الف . نقش فن آوری اطلاعات در افزایش بازده زیستی تولید;
ب . نقش فن آوری اطلاعات در افزایش بازده اقتصادی تولید.
- ملاحظه ها و محدودیت های کاربرد فن آوری اطلاعات در توسعه کشاورزی وروستایی
- ارائه چارچوب و فرایند اجرایی طرح استقرار شبکه نظام دانش و اطلاعات کشاورزی (نداک ) بمنظور بهره گیری از فن آوری اطلاعات .
واژه های کلیدی : ۱. فن آوری اطلاعات و ارتباطات ; و ۲. نظام دانش واطلاعات کشاورزی
فن آوری های ارتباطات و اطلاعات (information communication technologies)از جدیدترین دستاوردهای علمی بشری اند که به نظر می رسد توانایی ها و قابلیت های بسیاری را به جامعه انسانی عرضه نموده اند و انتظارمی رود بتوانند در رفع مشکلات موجود جامعه بشری مفید و موثر باشند. بسیاری در سراسرجهان بر این عقیده اند که تسریع و تعدیل در فرآیند تبادل دانش و اطلاعات از طریق فن آوری های ارتباطی و اطلاعاتی نقش بسیار کلیدی در دستیابی به توسعه منابع انسانی و توسعه پایدار ایفا خواهند نمود و جامعه مبتنی بر دانش و اطلاعات ، به عنوان الگوی توسعه پایدار شناخته می شود.( P.V. Unnikrishnan& E.M. Sreedharan, ۲۰۰۱, Information CommunicationTechnologies)در آستانه هزاره سوم ، هنوز توسعه پایدار، امنیت غذایی و مسائل وابسته به آن مهم ترین چالش های جهانی محسوب می شوند که پاسخی امیدوارکننده به آن ها داده نشده است ونوآوری های فن شناختی در عرصه اطلاعات می بایست به کار گرفته شوند تا بتوانند در این عرصه ها نیز اثربخشی و کارایی مطلوب داشته باشند.در این مقاله ضمن بررسی مختصر مهم ترین چالش ها و مسائل جهانی و ملی توسعه کشاورزی و روستایی ، سعی شده است تا جایگاه مدیریت دانش و اطلاعات به عنوان یک فرصت در مواجهه با این مسائل تبیین شود. هم چنین قابلیت هایی که فن آوری های اطلاعاتی وارتباطی می توانند به برنامه های توسعه کشاورزی و روستایی ببخشند و راه حل های موجودبرای افزایش کارایی بخش کشاورزی و نحوه کاربرد این فن آوری ها نیز مورد بحث قرارگرفته اند. در این زمینه ، ضمن ارائه برخی تجربه های عملی کشورهای در حال توسعه در موردکاربرد فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی ، چهارچوب های مفهومی و ساختاری طرح شبکه نظام دانش و اطلاعات کشاورزی (نداک ) که جهت اجرا در قالب طرح تکفا توسط نگارنده درسطح وزارت جهاد کشاورزی ارائه شده و در مراحل مقدماتی اجراست ، نیز آورده شده است .در پایان نیز برخی ملاحظه ها و ضرورت های قابل توجه در زمینه کاربری فن آوری های اطلاعاتی در توسعه کشاورزی و روستایی مطرح گردیده اند.
چالش های بخش کشاورزی در آستانه هزاره سوم
توسعه کشاورزی از مهم ترین اولویت ها در برنامه های توسعه ملی کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. علی رغم چندین دهه فعالیت های گوناگون در این زمینه ، اختلاف بین کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته به جز موارد معدود، بیش تر شده است . از سوی دیگر،حتی در درون کشورهای توسعه یافته نیز ناهمگنی در زمینه رفاه و درآمد و ابعاد گوناگون پیشرفت وجود دارد و حاشیه نشینی یک معضل اساسی محسوب می شود. اعمال سیاست های مبتنی بر رشد اقتصادی ، نوسازی صنعتی ، انتقال فن آوری ، تاکید بر افزایش تولید و صادرات منجر به پیامدهای منفی اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی و به طورکلی ناپایداری بخش کشاورزی در بسیاری از کشورها گردیده اند. رشد فزاینده واردات موادغذایی در اغلب کشورهای جهان سوم ابعادی نگران کننده پیدا کرده است . با مطالعه این شرایط عمده ترین چالش هایی را مطرح می سازیم که بخش کشاورزی را در حال حاضر و در آینده تحت تاثیر قرار می دهند:
۱. جهانی شدن اقتصاد و نظام های تولید
جهانی شدن و گستردگی وابستگی های اقتصادی در سراسر جهان باعث شده است که تصمیم گیری فعالیت های زراعی نه تنها در سطح ملی ، بلکه حتی در سطح یک مزرعه نیز متاثراز تحولات و تغییرات اقتصاد جهانی و روندهای آن باشد. این مسئله فشار زیادی به مجموعه بخش کشاورزی (اعم از سیاست گذاران ، محققان ، کارکنان ترویج و توسعه و بهره برداران )وارد می کند و حجم قابل توجهی از منابع موجود را به خود اختصاص می دهد. علاوه براقتصاد، نظام های تولید نیز به مقدار زیادی متاثر از پدیده جهانی شدن هستند. الگوها، روش هاو استانداردهای کیفی و کمی ، همگی در معیار وسیعی مورد سنجش قرار می گیرند و تقاضا و کشش بازار براساس آن ها تعیین می شود و تولیدکنندگان نیز می بایست به نحوی در این چهارچوب های پویا فعالیت نمایند. با توجه به روند متغیر این الگوها، نظام های تولیدی کشاورزی لزوما می بایست انعطاف پذیری زیادی جهت تطبیق و پذیرش آن ها داشته باشند. ازسوی دیگر، پدیده جهانی شدن فرصت هایی را نیز در اختیار بخش کشاورزی قرار می دهد که دریافت و استفاده از آن ها جهت پایداری در رقابت های حال و آینده ضروری اند.
۲ . فرسایش منابع پایه و بحران های زیست محیطی
گذشته از صدمه های ناشی از تخریب محیط زیست بر حیات انسانی ، از دیگر پیامدهای ناشی از تخریب منابع طبیعی در اثر بکارگیری الگوهای نامناسب تولیدی ، می توان به ناپایداری نظام های تولید و بهره برداری کشاورزی و از بین رفتن منابع پایه و در نتیجه تحدیدامکانات تولیدی اشاره نمود. در این شرایط، از طرفی منابع اولیه و پایه تحت فشارند تا هدف حداکثر تولید محقق گردند و از طرفی ، دولت ها و دستگاه های سیاست گذار مصمم هستند تانظام بهره برداری را به سمت توسعه پایدار و تولید بهینه سوق دهند و این امر مستلزم پیامدهایی چون کم شدن مقطعی درآمد، استفاده از دانش و فن آوری های پیچیده تر و پیشرفته تر و افزایش سطح دانش تولیدکنندگان است . همچنین ، محصولات کشاورزی تولیدشده در کشاورزی مدرن مبتنی بر روش های انقلاب سبز، منشاء بسیاری از مشکلات برای سلامتی انسان هستند که تداوم تولید به این شیوه را غیرممکن ساخته است . کاهش این بحران ها و مشکلات مستلزم سرمایه گذاری های بیش تر و اتخاذ رهیافت های نوینی از سوی بخش کشاورزی است .
۳ . فقر و امنیت غذایی
در آستانه هزاره سوم کماکان فقر غذایی اصلی ترین چالش مرتبط با بخش کشاورزی است . جمعیت رو به رشد جهان نیاز روزافزونی به غذا دارد. طبق برآوردها، جمعیت جهان درسال ۲۰۲۵ به حدود ۸ میلیارد نفر می رسد، و هم اکنون نیز بیش از ۸۰۰ میلیون نفر در سراسرجهان از گرسنگی مزمن ، و حدود دو میلیارد نفر از سوءتغذیه رنج می برند. رفع نیازهای غذایی این جمعیت منجر به فشار روزافزون به منابع طبیعی پایه و نیز به نظام های کشاورزی درجهت افزایش هرچه بیش تر تولید می گردد. از طرفی نظام های تولیدی فعلی نیز پایدار نیستند ولذا بحران امنیت غذایی از مهم ترین چالش های بشری در آستانه هزاره جدید است .
فرصت های مقابله با بحران ها
اگرچه این چالش ها و بحران ها ، موانعی جدی در برابر توسعه محسوب می شوند، اماتحولات همه جانبه جهانی ، فرصت ها و امکاناتی را نیز در اختیار قرار داده اند. فرصت های به وجود آمده در سایه تحولات علمی و فن شناختی در نیم قرن اخیر را می توان به عنوان فن آوری های به وجود آمده در ابزار و مواد، به توان و قدرت دست کاری انسان در مواد; ژن ;و اطلاعات خلاصه نمود. در بخش اول می توان به فن آوری های مکانیکی ، شیمیایی (شامل ماشین آلات ، سموم ، آفت کش ها و انواع مواد مغذی و کودها) اشاره کرد و در گروه دوم ،فن آوری زیستی (بیوتکنولوژی ) می تواند منشأ تحولات جدی در بهره وری تولید و بازده زیست شناسانه قرار گیرد. گروه سوم ، شامل توانمندی انسان در مهندسی و مدیریت اطلاعات است که به فن آوری اطلاعات و ارتباطات مشهور است . بیش ترین تأکید این مقاله در تشریح و توصیف نقش فن آوری ارتباطات به عنوان یک فرصت جهت مواجهه با چالش های نوین ومشکلات دیرینه بخش کشاورزی است . یکی از مهم ترین ابزارها و فرصت های موجود،فن آوری های ارتباطی است که می تواند در پر کردن شکاف فزاینده اطلاعات ، دانش و توسعه ،نقشی اساسی ایفا نماید. فن آوری های مزبور ظرفیت های فراوانی برای کشورهای در حال توسعه جهت دستیابی به توسعه پایدار ایجاد نموده اند.اختلاف توسعه یافتگی پدیده ای است که ابعاد گوناگونی دارد مانند اختلاف درآمدی ،شکاف اطلاعاتی (موسوم به شکاف دیجیتال )، عدم دسترسی و محرومیت نسبی ، و به این ترتیب بین جوامع ، مناطق و افراد، تمایز و شکاف ایجاد کرده است . فن آوری اطلاعات به علت نرخ بالای سرعت گسترش ، هزینه نسبی پایین ، قابلیت فراگیر و قابلیت ارتباطات دوسویه می تواند در رفع مشکلات ناشی از دانش و اطلاعات و نیز عدم دسترسی تاثیر قابل توجهی داشته باشد. گسترش روزافزون اینترنت و ارتباطات ماهواره ای این امکان را به وجود آورده است که نواحی روستایی دورافتاده نیز بتوانند با هزینه مناسبی در دسترس قرار گیرند. به این ترتیب ، در جهت انجام فعالیت های توسعه که رسانش دانش و اطلاعات اساس آن ها را تشکیل می دهند، زمینه مناسبی فراهم آورده شده است .چالش های مذکور و بسیاری موانع دیگر لزوم اتخاذ راه کارهای گزینه ای در جهت افزایش کارایی و بهره وری و بهینه سازی فرآیندهای تولید کشاورزی و در مقیاس کلان ، تحقق توسعه کشاورزی و روستایی را اجتناب ناپذیر کرده اند. امروز، با گذار از نگرش خطی و رفتارگرایانه نسبت به مقوله توسعه و دیدگاه سیستمی به نظام تولید کشاورزی به عنوان یک کل نگریسته می شود و با توجه به رشد نهاده ها و امکانات مورد نیاز و در راستای تحولات جهانی مرتبط،رشد فن آوری مفهوم جامع تری را، در قالب توسعه کمی و کیفی دانش و اطلاعات به عنوان محور فعالیت های توسعه ، شامل گردیده است . در واقع ، ارزش یافتن اطلاعات در کلیه فعالیت های اقتصادی ، از جمله بخش کشاورزی به عنوان یک ابزار کارآمد به منظور تحقق اهداف تحقق نیافته عصر صنعتی تلقی می شود. به این لحاظ، در دیدگاه های نوین ، فرآیند توسعه کشاورزی در قالب سیستمی به نام نظام دانش و اطلاعات کشاورزی تعریف و شناسایی می شود.
نظام دانش و اطلاعات کشاورزی ، عامل توسعه کشاورزی
نظام دانش و اطلاعات کشاورزی (نداک ) نظامی است که اجزای آن شامل مراکز ومجموعه های تولید، فرآیند (پردازش )، انتقال و کاربرد اطلاعات و دانش کشاورزی بوده واین اجزاء در جهت افزایش محتوای دانش بخش کشاورزی و در نهایت توسعه کشاورزی درتعامل و ارتباط هستند:
۱ . تولیدکنندگان اطلاعات (مانند مراکز پژوهشی ، سیاست گذاری );
۲ . پردازش گران وانتقال دهندگان اطلاعات (مانندنهادهای ترویجی وسرویس های خدمات کشاورزی و روستایی ); و
۳ . کاربران اطلاعات (بهره برداران کشاورزی )
اجزا سه گانه مذکور در واقع عناصر اساسی هستند و به تناسب سطح پیشرفتگی بخش کشاورزی ، خرده نظام ها، ساز و کارها و عناصر فراوان دیگر، در این نظام دخیل اند. با بررسی وضعیت نظام مذکور در کشورهای مختلف می توان دریافت که توسعه کشاورزی رابطه ای معنی دار و علت معلولی با توسعه یافتگی نظام مذکور دارد. از دیدگاه نظام دانش و اطلاعات ،این موارد مهم ترین حوزه های فعالیت و در عین حال مشکلات توسعه کشاورزی و روستایی محسوب می شوند:
۱. کارایی در تولید دانش و اطلاعات
دانش ، مجموعه ای از اطلاعاتی است که به نحوی سازماندهی شده اند تا یادگیری را تحقق بخشند (Johnson,G.A. ۱۹۹۷, Undrestanding the Role of Data, Information,Knowledge and Wisdom in Site - Specific Management, Proc. North Cent.Weed Sci. Soc.۵۲: ۱۷۵. Invited Talk) و مشتمل بر اطلاعات ، ارزش ها، تجربه ها و قواعد ذهنی است .( Saadan , Kamarudin,۲۰۰۱, Conceptual Framework for the Development ofKnowledge Management System in Agricultural Research and Development,Asia Pacific Advanced Network Conference , Malaysia) تولید دانش شامل تمام فعالیت هایی است که طی آن دانش در اثر تعامل فعال بین فرد و محیط او انجام می شود.در تولید دانش فعالیت ها و فرآیندهایی چون اکتساب ، ابداع ، تجزیه ، ترکیب و غیره انجام می گیرند. دانش و اطلاعات موردنیاز بهره برداران در بخش کشاورزی را می توان به سه گروه طبقه بندی کرد:
الف . اطلاعات و دانش فنی که شامل اخبار و اطلاعات و دانش بکارگیری روش ها وابزار در مراحل مختلف تولید است و عموما برای کاربران و بهره برداران زراعی کاربرددارد;
ب . اطلاعات مدیریتی ، شامل اطلاعات مدیریتی ، تصمیم سازی و سیاست های بخش که برای مدیران ، مراکز دست اندرکار توسعه و برنامه ریزی دولتی و خصوصی کاربرد دارد;
پ . اطلاعات اقتصادی ، که مربوط به امور بازرگانی و تجاری چون قیمت ها، نوسان ها وروندهای آن ها و صادرات و واردات است که برای کاربران زراعی ، موسسه های تجاری ،واسطه ها و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی ارزشمند است .کارآیی تولید دانش ناظر بر مواردی چون کیفیت دانش و اطلاعات تولیدی ، قابلیت کاربردو سازماندهی آن ها برای کاربرد توسط مخاطبان مختلف (مخاطب مداری ) است و دانش واطلاعات مطلوب در کشاورزی نوعا قالب و محتوای مسئله محور هستند که به معنی محوریت مسائل و مشکلات واحد تولیدی و تولیدکننده است . کلیه موارد فوق می بایست در فرآیند تولید و تبدیل دانش مورد نظر قرار گیرند و سازوکارها و مجموعه های متولی تولید وپردازش دانش ، نگرشی تخصصی نسبت به مقوله های مذکور داشته باشند.
۲. دسترسی به اطلاعات و دانش
نابرابری در دسترسی به دانش و اطلاعات موجود حاکی از عدم رسانش یکنواخت وعادلانه آن ها به کلیه صاحبان منافع است و در مواردی می توان از نوعی رانت اطلاعاتی سخن گفت که به ناموزونی هرچه بیش تر توسعه کشاورزی در اقشار یا مناطق مختلف دامن می زند.
۳. زیرساخت های ارتباطی
وجود زیرساخت های مخابراتی ، شبکه ای و پوشش های رسانه ای و نیز هزینه کاربری آن هابرای جوامع روستایی و کشاورزی یکی از مسائلی است که در سیاست گذاری برای ایجاد شبکه های دانش و اطلاعات می بایست مورد توجه قرار گیرد. به نظر می رسد که بسیاری از زیرساخت های موجود در جهت کاربرد بخش های صنعت و خدمات طراحی شده اند ولذامی بایست در سیاست های کلان ملی برای زمینه سازی ارتباطات نواحی روستایی دورافتاده (مانند دسترسی به اینترنت ) اقدامات اساسی صورت گیرد.
۴. رسانه ها، مجراها و روش های رسانشی
این موارد ناظر بر وجود یک الگو و عزم همگانی از سوی متولیان رسانه ای کشور وطراحان محیطهای مزبور در زمینه توسعه کشاورزی و روستایی اند. جامعه روستایی وکشاورزی (همانند سایر جوامع بشری ) دارای الگوها، مجراها و سلسله مراتب خاص دریافت اطلاعات است . بدون شک ، کارکرد و اثربخشی رسانه ها در جوامع مختلف متفاوت است ولذا در رسانش اطلاعات می بایست این تفاوت ها درنظر گرفته شوند.
توسعه نظام دانش و اطلاعات کشاورزی
با توجه به موارد مطرح شده ، نقش و جایگاه فن آوری های ارتباطی و اطلاعاتی در توسعه نظام دانش از دیدگاه های مختلف قابل بررسی است . از آن جا که تبادل دانش مهم ترین فرآینددرونی این نظام محسوب می شود، فن آوری های مذکور نیز جایگاه کلیدی در توسعه آن دارند. مهم ترین کاربردهای فن آوری های ارتباطات و اطلاعات در توسعه کشاورزی و روستایی به این قرارند:
۱. فن آوری های ارتباطی و اطلاعاتی به عنوان ابزار ارتقاء بهره وری کشاورزی
این فن آوری ها می توانند ابزاری مهم در توانمندسازی افراد و جوامع باشند و با افزایش تعامل بین افراد و جوامع موجب کسب اطلاعات ارزشمند توسط صاحبان منافع شوند و به این ترتیب کارایی فعالیت و بازدهی آن ها افزایش یابد. هم اکنون به سبب همین تعامل ها، نوعی حالت گذار از تمایل به داشتن حداکثر اطلاعات (نزد افراد و سازمان ها) به سوی کسب وکاربرد اطلاعات درست و به موقع مشاهده می شود. فن آوری های اطلاعاتی می توانند افرادمحروم و دور از دسترس (کشاورزان خرده پا، جوامع روستایی و حاشیه نشین های شهری ) رادر تمام کشورها، اعم از پیشرفته و توسعه نیافته ، به طور نسبتا یکسانی تحت پوشش قرار دهند. به طورکلی می توان گفت که این فن آوری ها می توانند توانمندی مخاطبان برنامه های توسعه را در چهار حیطه بهبود بخشند:
الف . دسترسی به خدمات پایه (مانند آموزش ، بهداشت );
ب . بهبود مشارکت اجتماعی و سیاسی (از طریق تماس و تعامل بین افراد و گروه ها درمناطق مختلف )
پ . پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی ; و
ت . بهبود دسترسی به خدمات اعتباری .
در کلیه زمینه های فوق تجربه های قابل توجهی در کشورهای مختلف وجود دارند که دراین مقاله به برخی از آن ها اشاره می شود.
۲ . نقش فن آوری های ارتباطات و اطلاعات در افزایش بازده زیست شناسانه تولید
علیرغم تلاش های زیادی که در سال های گذشته در زمینه نشر و انتقال دانش کشاورزی به بهره برداران آن صورت گرفته است ، حجم زیادی از دانش و اطلاعات هنوز دور از دسترس بسیاری از افراد قرار دارد. علت این است که اطلاعات به تنهایی مفید نیست ، مگر این که بخش خاصی از آن سازمان یافته و از طریق رابطه بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آن و برای دستیابی به اهداف خاصی مورد تجزیه و تحلیل و در نهایت کاربرد قرار گیرد. ناموزونی در میزان عملکرد محصولات در بین کشاورزان نمونه بارزی از عدم توازن در رسانش اطلاعات مدیریت مزرعه است . از طریق رساندن اطلاعات فنی برای تمامی بهره برداران کشاورزی می توان امکان کاربرد توصیه های فنی و فن آوری های زراعی را در بین تعداد بیش تری ازآن ها ایجاد نمود. مهم ترین محورهای اطلاعاتی در این زمینه عبارت اند از:
الف . اطلاعات فنی و مهارت های تولیدی بهتر و کارآمدتر برای انجام امور مزرعه (واحدبهره برداری );
ب . اطلاعات در زمینه عوامل خطرساز (ریسک )، کاهش مخاطره (ریسک ) و ضایعات تولیدی ; و
پ . اطلاعات پیش بینی های اقلیمی (آب و هوا) و تنش های محیطی .
۳. نقش فن آوری های ارتباطی و اطلاعاتی در افزایش بازده اقتصادی تولید
یکی از بارزترین نوع اطلاعات مفید در توسعه کشاورزی اطلاعات بازار و قیمت هاست .قیمت ها از مهم ترین عوامل محرک تولید کشاورزی است و تفاوت قابل توجه بین قیمت محصول در مزرعه و در بازار مصرف می تواند از طریق اطلاع رسانی به موقع در زمینه قیمت ها و عرضه و تقاضا و کشش بازار به نحو مطلوبی کاهش یابد. براساس برخی مطالعات ، تجارت الکترونی (e-commerce) می تواند با کنارگذاشتن برخی واسطه ها، درآمد تولیدکنندگان فقیر را ازطریق ارائه قیمتهای نهایی گاه تا ۱۰ برابر درآمد معمول آن ها افزایش دهد (Simon, Cecchini & Talat shah, Infromation & Communications Technologyas a Tool for Empowerment World Bank Empowerment Source Book, ۲۰۰۲). فن آوری های ارتباطات و اطلاعات می توانند، از طریق مرتبطساختن کشاورزان با بازارها، فعالیت های اقتصادی افراد دور از دسترس را بهبود بخشند و کسب و کار در نواحی روستایی توسعه نیافته را رونق بیش تری بدهند.قیمت نهاده های مصرفی مزرعه (مانند کود، سم و بذر) و نیز قیمت های ماشین آلات وادوات و همچنین استانداردهای کمی و کیفی محصولات ، قوانین صادرات و واردات و نظیرآن ها نیز اطلاعات مهمی هستند که می بایست به روز در اختیار بهره برداران کشاورزی قرارگیرند.
نگاهی به چند تجربه
مروری بر تجربه های برخی کشورهای در حال توسعه در به کارگیری فن آوری ارتباطات درتوسعه روستایی و کشاورزی نشان می دهد که استفاده از فن آوری های اطلاعاتی تقریبا درتمامی این کشورها، به تناسب توانایی های آن ها، مور توجه است . در این زمینه نمونه های بسیاری از اقدام ها و سیاست های کلان ، مانند راهبردهای ملی توسعه این فن آوری ها وجوددارند و در عین حال ابداعات و ابتکارها و برنامه های خاصی نیز به صورت زیرمجموعه سیاست گذاری های کلان انجام گرفته اند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود.
در کشور هند، در جهت همگانی سازی دسترسی به اطلاعات شبکه ای ، رایانه های کوچکی تحت عنوان سیمپوتر Simple , Inexpensive , Multilangual Computer – Simpoter))ساخته شده اند. این رایانه ها جهت استفاده افراد بی سواد و کم سواد واستفاده اشتراکی در محیطهای روستایی طراحی شده اند. نرم افزارهای آن ها به زبان محلی است و کاربرد خوبی در جهت رسانش اطلاعات و کاربری توسط افراد از خود نشان داده اند.در سری لانکا، تحت یک برنامه مشترک یونسکو و دولت ، از رادیو به عنوان رابط بین مردم واینترنت استفاده می شود. در این فعالیت ، علاوه بر کسب اطلاعات از شبکه های مختلف و پخش آن ها برای افرادی که زبان انگلیسی نمی دانند، اطلاعات درخواستی افراد نیز تهیه وارائه می شوند. همچنین ، یک بانک اطلاعات روستایی نیز از کلیه اطلاعات درخواستی تهیه می شود و به طرق مختلف در اختیار افراد قرار می گیرد. در برزیل ، کمیته دموکراسی در فن آوری اطلاعات (Committee for Democracy in Information Technology) دوره های آموزش رایانه برای حاشیه نشین ها (به ویژه در شهرها) برگزارمی نماید و هدف از این کار توانمندسازی افراد و جوامع دورافتاده اطلاعاتی است . اندیشه اصلی آن این است که آموزش رایانه می تواند فرصت های حضور در بازار کار را برای افرادبیش تر نماید و به پیشبرد برابری اجتماعی و دموکراسی کمک کند. در هند، تحت برنامه «گیان دوت» (Gyndoot) شبکه ای رایانه ای به وسیله دولت ایجاد شده است که ازطریق آن روستائیان می توانند با صرف هزینه و وقت اندک به مدارک ، اطلاعات ، اسناد و قوانین دولتی دسترسی پیدا کنند. هزینه کاربری (استفاده ) توسط روستائیان و از طریق واسطه هایی پرداخت می شود که کیوسک های دریافت اطلاعات را اداره می کنند.در بنگلادش ، پروژه گرامین فون (Grameen Phone) خدمات استفاده تجاری از تلفن همراه در نواحی روستایی است که عمدتا بوسیله زنان روستایی برای دریافت کمک ها و توصیه های پزشکی ،و اطلاع از قیمت های محصولات در نواحی شهری به کار می رود. نتایج این پروژه بسیارموفقیت آمیز بوده است و بعنوان نمونه پس از اجرای آن ، قیمت فروش محصولات توسط روستاییان در روستاهای تحت پوشش بیش از گذشته بوده است ، چرا که روستائیان اطلاعات بیش تری از بازار و قیمت ها داشته اند.
تعاونی ملی توسعه لبنیات در هند که یکی از بزرگ ترین تعاونی ها در جهان است ، روزانه به حدود ۶۰۰ هزار خانوار خدمت می دهد. این محصولات (شیر) از ۹۶۰۰۰ روستا در ۲۸۵ ناحیه جمع آوری می شوند. نظام رایانه ای مورد کاربرد دراین تعاونی می تواند به سرعت و در محل ، امور خرید، آزمون محتوای چربی شیر، صدورصورت حساب و به طور کلی مدیریت امر خرید، جمع آوری ، حسابداری و توزیع را انجام دهد. (Simon , Cecchini & Talat Shah, Information & CommunicationsTechnology as a Tool for Empowerment World Bank Empowerment SourceBook, ۲۰۰۲)سیاست ملی کشاورزی در کشور مالزی (برنامه ۲۰۱۰ـ۱۹۹۸) در جهت مواجهه مطلوب با چالش های توسعه کشاورزی و روستایی ،براساس رهیافت مدیریت دانش پایه ریزی شده است . این سیاست به منظور بهبود مدیریت کارشناسانه امور کشاورزی ، به بهره وری بیش تر،جلوگیری از دوباره کاری ها، کاربرد بهتر منابع موجود، تشویق به استفاده از بهترین روش های موجود در تولید، بهبود سرویس دهی به جوامع کشاورزی و در عین حال درک و کسب بهترنیازهای محیطهای کشاورزی و روستایی اتخاذ شده است . (Saadan, Kamarudin. ۲۰۰۱. Conceptual Framework for the Development ofKnowledge Management System in Agricutural Research and Development .Asia Pacific Advanced Network Conference, Malaysia)در مصر، استفاده از نظام های خبره (Expert Systems) رایانه ای به منظور گسترش دانش و اطلاعات مدیریتی (فنی و اقتصادی ) مزرعه ، توسط بهره برداران به میزان زیادی گسترش یافته است . دراین نظام کلیه اطلاعات لازم برای مدیریت مزرعه درباره محصولات و شرایط مختلف جمع آوری می شوند و در نرم افزارهایی که براساس نظام های هوشمند طراحی شده اند، دراختیار مصرف کنندگان آن ها قرار می گیرند.در ایران نیز تجربه هایی در زمینه نظام های تلفنی پاسخگو (در استان اصفهان و نیز موسسه تحقیقات خاک وآب ) و نیز نظام های شبکه ای مبادله اطلاعات براساس پایگاه های اینترنتی در برخی استان ها وجود دارد که تلفیق آن ها نیز در قالب طرح نداک ، مورد نظر است .
شبکه نظام دانش و اطلاعات کشاورزی (طرح نداک )
توسعه بخش کشاورزی ، وابسته به توسعه نظام دانش و اطلاعات آن و کیفیت و کمیت جریان دانش و اطلاعات نیز شاخص اصلی توسعه نظام مذکور است . به این ترتیب ، به نظر می رسد که فن آوری های ارتباطات و اطلاعات می توانند با توجه به ویژگی های متمایزکننده خود در توسعه این نظام نقش اساسی داشته باشند. این ویژگی ها عبارت اند از:
۱. تسهیل دسترسی به اطلاعات (سرعت بیش تر و هزینه نسبی پایین ); و
۲. دو سویه بودن جریان اطلاعات (تمایز اصلی با رسانه های متعارف ).
به این ترتیب ، می توان جریان اطلاعاتی درون این نظام را با کیفیت و کمیت بسیاربیش تری نسبت به گذشته مدیریت کرد. به منظور تحقق این امر و کاربردی نمودن آن درسطوح میدانی ، طرح اجرایی شبکه نظام دانش و اطلاعات در معاونت ترویج و نظام بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به مرحله اجرا گذاشته شده است . در این طرح ،درنظر است با استفاده از فن آوری های ارتباطی و اطلاعاتی ، روابط منظم بین اجزای توسعه بخش شامل مراکز تولید، پردازش ، انتقال و کاربرد اطلاعات ایجاد شود.
اهداف کلی اجرای این طرح عبارت اند از:
۱. تحکیم و توسعه روابط درونی اجزای نظام دانش و اطلاعات و افزایش کیفیت تولیددانش و اطلاعات ; ۲. زمینه سازی برای مدیریت دانش در بخش کشاورزی و توسعه روستایی ;۳. رسانش مطلوب وبه هنگام اطلاعات به واحدهای تولیدی وبهره برداران به منظور ایجادامکان برنامه ریزی مطلوب تولید وانعکاس مشکلات وپرسش های بهره برداران به دیگراجزاء(تعامل دوسویه فراگیر در بخش ); و ۴. بهبود کیفیت فعالیت های پژوهشی از طریق ارتباط باکارکنان میدانی و کشاورزان .
فعالیت ها و جریان اطلاعات و ارتباطات
۱. طبقه بندی و تعیین صاحبان منافع شبکه شامل : کشاورزان تجاری ; کارکنان میدانی ترویج (بخش کشاورزی ); بهره برداران کوچک مقیاس ; مدیران و سیاست گذاران ; مراکزپژوهشی ملی و منطقه ای ; و تشکل های کشاورزان که کاربران نهایی شبکه بهره برداران کشاورزی هستند و بیش از ۳/۲ میلیون نفرند; ۲. جمع بندی و سازماندهی اطلاعات موجود،طبقه بندی به تفکیک موضوع ، مخاطب و اولویت ها; ۳. شناسایی و ایجاد ارتباط منظم بامراکز تولید دانش و اطلاعات ; ۴. بررسی نظام های تولید و بهره برداری ، مسائل و مشکلات ومحدودیت های تولید و تهیه دستورالعمل های فعالیت های پژوهشی ; ۵. ایجاد پوشش ارتباطی برای ۲۲۰۰ مرکز ترویجی در سطح کشور (در ۲۹ استان ); ۶ـ ارتباط با ایستگاه ها و مراکزتحقیقات استانی ; ۷ـ ارتباط با شبکه ها و منابع اطلاعات جهانی .
روش ها و رسانه ها و برنامه ها:
ـ گسترش امکانات کاربرد اینترنت (و خدمات وابسته مانند پست الکترونی ، گردهمایی هاو غیره );
ـ تهیه و سازماندهی بانک های اطلاعاتی (در سه سطح مدیریتی ، اطلاعات فنی واقتصادی );
ـ آموزش از راه دور (به ویژه برای کارشناسان و مجریان و کارکنان ترویج در سطح کشور); کاربرد نرم افزارهای مدیریت مزرعه ; اطلاع رسانی در مورد پیش بینی های اقلیمی ،خشکسالی و تغییرات جوی ; گسترش تجارت الکترونی در کشاورزی ; کاربردی سازی استفاده از نظام های اطلاعات جغرافیایی (geographical information Systems - GIS; گسترش مزرعه داری الکترونی (E- farming);کاربردی سازی اطلاعات به دست آمده از سیستم های سنجش از راه دور;استفاده از نشریات الکترونی .هم چنین ،فعالیت های مزبور می توانند در تلفیق با سایر رسانه های جمعی و انبوهی و نیزرسانه های چاپی و همچنین بهبود کارایی روش های آموزشی ترویج (آموزش های رو در رو،کارگاه های آموزشی ، بازدیدها و غیره ) به کار گرفته شوند.
فن آوری های ارتباطات و اطلاعات ; بیم ها و امیدها
فن آوری های ارتباطی و اطلاعاتی اگرچه به عنوان دستاوردهای مهم بشری قلمدادشده اند، اما کاربرد آن ها با ملاحظه ها و تردیدهایی نیز همراه است که می بایست مورد توجه قرار گیرند. ورود به عصر اطلاعات به معنی تکامل ابزاری و نگرشی انسان نسبت به محیطاست و لزوما به معنی رفع مشکلات اساسی و چالش ها نیست . به عبارت ساده تر، اگرچه ما می توانیم با استفاده از فن آوری های اطلاعاتی و به طورکلی اطلاعات و دانش توانمندی بیش تری به جوامع ارائه نماییم ، اما همان گونه که در گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۹ آمده است ،اطلاعات تنها یکی از نیازهای جوامع است . پست الکترونی نمی تواند جایگزین واکسن شود وآنتن های ماهواره ای آب آشامیدنی سالم تهیه نمی کنند. این گفته ناظر بر توجه به انتخاب ، برد،دامنه و کاربرد این فن آوری هاست .از سوی دیگر، مزیت های عصر صنعتی عمدتا متوجه بخش های صنعت و خدمات است وحتی طراحی و تکوین این فن آوری ها نیز در نهایت به نفع این بخش ها صورت گرفته است . به نظر می رسد که در عصر ارتباطات و در جهت مواجهه با بسیاری از چالش های جهانی ،می بایست حساسیت بیش تری در نحوه طراحی و اولویت بخشی به کاربرد فن آوری های نوین صورت پذیرد.همچنین پاره ای پژوهشگران این موضوع را که وجود این فن آوری ها واقعا تا چه حد رفاه مردم را بیش تر کرده اند و یا این که استفاده از آن ها لزوما ارزان تر از خدمات متعارف تمام می شود، قابل بحث و بررسی دانسته اند. در واقع ، در برخی موارد هزینه های سخت افزاری وجنبی این فن آوری ها و کیفیت پایین و حجم اندک اطلاعات ارزشمند مبادله شده توسط آن هاباعث می شود که نسبت منفعت به هزینه آن ها بسیار پایین باشد و بر این اساس گفته می شود که این فن آوری ها اغلب اندیشه هایی مد روز و ظاهری هستند که بیش تر از سوی شرکت های چندملیتی و در جهت فروش سخت افزارهای بیش تر پی گیری می شوند. لذا، این فن آوری ها می بایست به عنوان ابزاری در جهت کمک به اهداف توسعه فعلی و در برنامه های توسعه بین المللی و ملی در نظر گرفته شوند و نه به صورت یک بخش جداگانه . (Clare , O&#۰۳۹;Farrel ,۲۰۰۱, Information Flows in Rural and UrbanCommunities : Access , Processes and People Internationl and RuralDevelopment Department (IRDD). University of Reading . U.K)
منابع :
۱. Annan, Kofi, ۱۹۹۷. United Nations Commission on Science &
Technology for Development.
۲. Cecchini, Simon & Talat Shah. Information & CommunicationsTechnology as a Tool for Empowerment. World Bank EmpowermentSourceBook. ۲۰۰۲.
۳. FAO. ۲۰۰۰. Improving access to Agricultural Information. ۱stConsultation on Agricultural Information Management.
۴. Johnson, G.A. ۱۹۹۷. Undrestanding the Role of Data, Information,Knowledge and Wisdom in Site-specific Management. Proc. North Cent.Weed Sci. Soc. ۵۲:۱۷۵. Invited Talk.
۵. O&#۰۳۹;Farrel, Clare. ۲۰۰۱. Information Flows in Rural and UrbanCommunities: Access, Processes and People. International and RuralDevelopment Department (IRDD). University of Reading. UK.
۶. P.V. Unnikrishnan & E.M. Sreedharan. ۲۰۰۱. InformationCommunication Technologies.
۷. Saadan, Kamarudin. ۲۰۰۱. Conceptual Framework for the Developmentof Knowledge Management System in Agricultural Research andDevelopment. Asia Pacific Advanced Network Conference, Malaysia
نوشته شده دکتر محمد حسین عمادی


مجله علوم کشاورزی

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
ملک الموت مهربانتر از پدر (استاد حسین انصاریان)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند
  10 : 20  
  10 : 20