مدیریت ریسک در مزارع کشاورزی | تعبیرستان
مدیریت ریسک در مزارع کشاورزیکشاورزی و باغداریکشاورزی و دامپروری و شیلاتعلم و فناوریدانستنیها
×
بستن

مدیریت ریسک در مزارع کشاورزی

راه های به حداقل رساندن ریسک ها
بی گمان ، هیچ چیزی به اندازه داشتن احساس امنیت برای انسان اهمیت ندارد. به دیگر سخن، نیاز به امنیت
مدیریت ریسک در مزارع کشاورزی یکی از نیازهای مهم جامعه بشری است. علل و عوامل زیادی در ایجاد امنیت افراد تأثیر دارد. یکی از این عوامل، برخورد افراد از حداقل امکانات زندگی است که می تواند در شرایط رویاروئی با ریسک به وی کمک کند.
تصمیم گیرندگان، برنامه ریزان، سیاستگذاران و کارشناسان بخش کشاورزی و توسعه روستائی، باید در فکر باشند تا هنگام رویاروئی با خطر، متناسب با نوع خطرهائی که مناطق مختلف روستائی و کشاورزی را تهدید می کند، امکانات و لوازم ضروری را پیش بینی کنند و در اختیار بهره برداران کشاورزی قرار دهند تا هنگام پدید آمدن حادثه، امنیت زندگی کشاورزان تا حدودی فراهم آید.
به طور کلی، دسترسی آسان و بدون واسطه کشاورزان به این گونه امکانات، می تواند یکی ازعوامل مهم و کارآمد در کاهش پدیده ریسک به شمار رود. در این راستا، حمایت مالی دولت از قشر کم درآمد و آسیب پذیر روستائی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا این عده به دلیل برخوردارنبودن از حداقل امکانات زندگی، توان رویاروئی با خطر در شرایط همراه با ریسک را ندارند.
یکی دیگر از راه های به حداقل رساندن ریسک، افزایش سطح آگاهی و دانش کشاورزان نسبت به دامنه و گستره خطر و آشنائی با راه هی رویاروئی با آن است. در این زمینه، نقش آموزان به عنوان اهرم مؤثری که می تواند شناخت انسان را نسبت به پدیده های مختلف افزایش دهد، اهمیت ویژه ای دارد.
کشاورزان و اعضاء خانواده آنها باید از نعمت ”آموزش های رویاروئی با ریسک“ که در این مبحث مورد تأکید قرار گرفته است، برخوردار باشند تا بتوانند در هنگام رویاروئی با خطر و برآمدن حادثه، به خوبی با شرایط ایجاد شده رویاروئی کنند.
بی گمان آموزش، زمانی مؤثر و کارساز خواهد بود که تمام قشرهای روستائی، به ویژه کودکان و نوجوانان و زنان نیز از سودمندی های آن بهره مند شوند. از این رو، تدوین یک برنامه آموزشی مناسب و تصمیم گیری در مورد طراحی راه های مناسب رویاروئی با ریسک ضرورت پیدا می کند.
بنابراین، تصمیم گیرندگان بخش کشاورزی و حتی خود کشاورزان، همواره باید یک ”طرح مدیریت کاهش و تسلط بر ریسک“ را برای خود طراحی کنند و آن را به کار گیرند.
اتفاده از تجربه ها
یکی دیگر از راهبردهای اساسی ”مدیریت ریسک“ که بسیار ساده و آسان به نظر می رسد، استفاده از تجربه های سودمند خود کشاورزان است. بهره برداران کشاورزی طی سال ها تجربه اندوزی در شغل خود، به خوبی از تأثیر ناگوار شرایط محیطی بر زندگی خویش آگاهی دارند و راه های مختلف مبارزه با شرایط سخت و دشوار را طی سال های پیاپی کار آموخته اند.اندوخته گرانبهائی که کشاورزان و روستائیان، در توشه دارند، گنجینه باارزشی است که هیچگاه نباید نادیده یا بی اهمیت انگاشته شود؛ بلکه باید چراغ راه هدایت تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان توسعه کشاورزی برای تدوین برنامه های رویاروئی با خطر در شرایط ریسک باشد؛ بدین معنا که موفقیت برنامه های تدوین شده برای کاهش ریسک تولیدات کشاورزی، بستگی به این دارد که تا چه اندازه به تجربه ها و نیازهای کشاورزان توجه کرده و آن را به کار بسته ایم، در واقع باید به کشاورزان توصیه کرد از تجربه های خود بیشتر استفاده کنند.
باور ما این است که استفاده از تجربه ها زمانی کارساز و سودمند خواهد بود که مبتنی بر ارائه یک طرح متناسب با شریط روستا برای رویاروئی با خطر باشد.
طرحی که در اینجا پیشنهاد می شود، این است که کشاورزان باید از همسایه ها و اطرافیان خود پشتیبانی کنند، زیرا یک شبکه قوی از همسایه ها و اطرافیان، همواره می تواند بهترین شبکه ایمنی باشد که یک خانواده کشاورزی در اختیار دارد. کشاورزان باید بدانند که همکاری و در اختیار گذاشتن تجربه ها و دانسته های آنان می تواند، هزینه ها را به طور مؤثری کاهش دهد و بر سودآوری بیفزاید و در نتیجه انگیزه آنان بیشتر می شود و رضایت آنها در سطح زندگی مزرعه داری نیزبه دست خواهد آمد.
این همکاری و همدلی باعث خواهد شد کشاورزان طرح های اضطراری را به طور مشترک با همسایه های خود آماده و هماهنگ کنند تا چنانچه یکی از آنها ناتوان و بیمار شد با مشکل دیگری بر سر راه وی قرار گرفت، دیگر کشاورزان به همکاری و کمک برای برطرف کردن مشکل وی بشتابند. بنابراین، راه های گوناگونی برای رویاروئی با خطر در شرایط ریسک وجود دارد که برنامه ریزان و کشاورزان در کنار هم می توانند برای ایجاد امنیت آنها را به کار گیرند.
بیمه مناسب ترین روش در مدیریت ریسک
به راستی، اگر دولت کشاورزان را حمایت نکند، در این صورت آنان با توشه اندک خود تا چه اندازه می توانند و گرایش دارند که محصولات خود را بیمه کنند. بدیهی است که بهره برداران کشاورزی از درآمد و اندوخته چندانی برخوردار نیستند. که برای هزینه های اضافی پول خرج کنند. به دیگر سخن، درآمد اغلب کشاورزان برای تأمین نیازهای عمومی آنها بسنده نیست. بی گمان، آنان در صورتی حاضرند محصولات خود را بیمه کنند که از سوئی، نخست، هزینه هائی که برای خرید بیمه (حق بیمه) در نظر گرفته شده است، بسیار اندک باشد و مشکلی برای پرداخت آن پدید نیاید و دوم اینکه، دولت آنان را حمایت کند. گذشته از اینها، کشاورزان باید به اهمیت بیمه پی ببرند و از منافع آن آگاه باشند. بی گمان، یکی از وظایف مهم مدیریت ریسک، جستجوی راهکارهای عملی و کارآمد، به منظور تحقق هدف های موردنظر کشاورزان، یعنی تأمین منافع آنها از راه بیمه خواهد بود.
بیمه، مهمترین ابزار حمایتی برای تبدیل مدیریت بحران به مدیریت ریسک در بخش کشاورزی به شمار می رود. به دیگر سخن، بیمه کشاورزی یکی از مهمترین سازوکارهای لازم برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و رویاروئی با نبود حتمیت و مخاطره پذیری شدید فعالیت و سرمایه گذاری است.
بیمه، یکی از راه های خردمندانه و در واقع، مهمترین روش انتقال ریسک به شخص ثالثی است که آمادگی پذیرش آن را دارد. بیمه، سازوکاری مالی با هدف کاهش میزان خسارت از راه به هم پیوستن تعداد زیادی از عوامل نامعلوم برای تقسیم و تعمیم دادن بار مالی خسارت است.
بیمه محصولات کشاورزی، ابزار مؤثری برای ایجاد سیاست های توسعه بخش کشاورزی، منطقه ای کردن کشت و ترکیب کشت مطلوب، گسترش روش های نوین زراعی و دامی، بهزراعی، جلوگیری از مهاجرت های بی رویه روستائیان به شهرها و در نهایت، رسیدن به هدف های توسعه بخش کشاورزی است.
بیمه، به عنوان رهیافتی برای از بین بردن آسیب پذیری روستائیان که یکی از ابعاد محرومیت جامعه روستائی است، نقش مهمی ایفاء می کند.
از این رو، می توان چنین نتیجه گرفت، بیمه محصولات کشاورزی، ابزاری مؤثر است که افزون بر ایجاد امنیت سرمایه گذاری و رویاروئی با شرایط همراه با ریسک در این بخش، رضایت خاطر و منافع موردنظر کشاورزان را نیز تأمین می کند. به دیگر سخن، به طور یقین می توان گفت، بدون امنیت، کشاورزی رونق نمی گیرد و این امنیت زمانی به دست خواهد آمد که هدف های مدیریت ریسک که بیمه کردن محصولات کشاورزی یکی از آنها است، تحقق یابد.
نتیجه گیری
یکی از چالش های مهم و پیش روی تولید محصولات کشاورزی، طبیعت آسیب پذیر این تولیدات است که خسارت های زیادی را برای کشاورزان و روستائیان در پی دارد. این امر شاید از مهمترین عواملی باشد که کاهش انگیزه برای حضور پویا در فعالیت های کشاورزی را از سوی روستائیان، سبب شده است.
در این راستا، کشاورزان و تولیدکنندگان کشاورزی همواره با نوعی ناباوری و نبود اطمینان در تولید، روبه رویند که در مقایسه با سرمایه گذاری در صنعت و خدمات از امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری کمتری برخوردار است. اگرچه ممکن است برای کنترل ریسک و میزان خطرپذیری محصولات کشاورزی، راه های گوناگونی وجود داشته باشد که بیشتر نیز بدان ها اشاره شد، ولی بر پایه تجربه های علمی و عملی در بسیاری از کشورهای جهان، توجه به ”مدیریت ریسک“ یکی ازبهترین و خردمندانه ترین شیوه هائی است که می توان به آن استناد کرد.
مدیریت ریسک دستیابی به سازوکارهای مؤثر برای تخمین زمان وقوع یک پیشامد منفی و خسارت زا است. به دیگر سخن، آماده باش برای رویاروئی با وضعیت های نامعین و خطرزا به شمار می آید.
البته گفتنی است این نگاه مدیریتی تنها به پیش بینی صرف نمی پردازد، بلکه گزینه های مختلف احتمالاتی را نیز که برای پدید آمدن خطر در آینده وجود دارد، موردنظر قرار می دهد. بدیهی است، در صورت طراحی و برنامه ریزی برای آینده، امکان رویاروئی با خطرها و در نتیجه کاهش ضریب زیان ها، بیشتر شود.
یکی از اهرم های مهم، کارا و مؤثر در مدیریت ریسک، انتقال مسئولیت ریسک به سازمان ها و مؤسسه های دیگر است. بیمه، سازوکار مهمی در این راستا به شمار می رود. در واقع احتمال زیان تولیدکننده کشاورزی و کشاورزان از راه بیمه محصولات کشاورزی، به دوش دیگری می اندازد؛ ولی، طبیعی است که برای انجام این کار باید هزینه ای بپردازند.
آنچه در این میان اهمیت فراوانی دارد، این است که کشاورز باید بتواند، برای حوادثی که هنوز روی نداده است، هزینه ای را پرداخت کند. شاید دشوارترین کار در استفاده از بیمه برای کاهش خطر و زیان، نبود درک لازم و یا به دیگر سخن، فرهنگ موردنیاز در این زمینه است. به همین دلیل، نه تنها افراد، بلکه سازمان های دولتی نیز بیشتر اعتبارات خود را صرف درمان می کنند. تا پیشگیر، از همین رو، چون بیمه نیز زیر چتر پارادیم پیشگیری قرار می گیرد، پذیرش آن ساده نیست. در مدیریت ریسک به آموزش بهاء زیادی داده می شود که خود به نوعی حل کننده مسئله پیشگفته است. با اهرم آموزش، می توان بستر را برای گسترش فکری کشاورزان در توجه به پیشگیری به جای درمان، فراهم آورد.
نتیجه آنکه، بیمه می تواند در کنار دیگر ابزار و ساز و کارهای کاهش ریسک، ولی به عنوان جزئی شایان توجه، ضریب خسارت های بخش کشاورزی را کم کند و در نتیجه، امکان سرمایه گذاری و گرایش بیشتر به انجام فعالیت های کشاورزی را به عنوان بسترساز اصلی تولید جامع کشور، فراهم سازد.عبدالعلی بهرامی - دکتر حسین آگهی
ماهنامه سرزمین سبز

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
آیا زن برادر محرمه؟ (حجت الاسلام وحیدپور)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند