کشاورزی زیستی ـ بخش پایانی | تعبیرستان
کشاورزی زیستی ـ بخش پایانیکشاورزی و باغداریکشاورزی و دامپروری و شیلاتعلم و فناوریدانستنیها
×
بستن

کشاورزی زیستی ـ بخش پایانی

راهکارهای پیشنهادی برای تولید محصولات زیستی
۱) ایجاد آزمایشگاه ها به منظور اندازه گیری سطح سموم و آفت کش ها در محصولات کشاورزی
۲) بازرسی و
کشاورزی زیستی ـ بخش پایانی نظارت بر عرضه ی محصولات کشاورزی
۳) ایجاد قوانین استاندارد برای محصولات کشاورزی به منظور یکپارچه سازی کشاورزی زیستی در کشور
۴) ایجاد قوانین استاندارد برای نهاده های مورد کاربرد در بخش کشاورزی زیستی (کود، بذر، آب،خاک،...)
۵) تصویب علامت تجاری به صورت برچسب و نصب آن بر روی محصولات کشاورزی به منظور اطمینان مصرف کنندگان از سالم بودن مواد غذایی
۶) تصویب علامت تجاری به صورت برچسب و نصب آن بر روی نهاده های مورد استفاده درکشاورزی زیستی
۷) ایجاد فرهنگ مصرفی توسط رسانه های گروهی برای محصولات زیستی
۸) کاهش یارانه های کود و سم و تخصیص این یارانه ها در راستای تولید محصولات زیستی
۹) ایجاد اماکن خاص برای فروش محصولات زیستی
۱۰) تنظیم عرضه و تقاضای محصولات زیستی به منظور حمایت از مصرف کننده، تولید کننده وجلوگیری از افزایش قیمت محصولات کشاورزی
۱۱) حمایت های دولتی از تحقیقات لازم در جهت تولید غذای سالم و افزایش یارانه تولید محصولات زیستی
۱۲) واردات محصولات زیستی
۱۳) اولویت دادن به سیری سلولی در مقایسه با سیری شکم، باتوجه به ارزش های غذایی موجود در محصولات زیستی
۱۴) ایجاد هماهنگی در بخش های گوناگون کشاورزی از جمله دامپروری ها برای کشاورزی زیستی
۱۵) بازاریابی محصولات زیستی در داخل و خارج از کشور
۱۶) خرید ماشین آلات لازم برای کشاورزی زیستی
۱۷) ایجاد نظام خاص صنایع غذایی برای محصولات کشاورزی زیستی
از سوی دیگر در راستای تحقق برنامه ها و اهداف، ارائه ی فعالیت های می تواند در سه حوزه ی زیر پیشنهاد شود:
الف) مطالعات تکمیلی
انجام مطالعات تکمیلی شامل موارد زیر است:
- گردآوری اطلاعات و بررسی نظام های رایج کشاورزی در مناطق گوناگون کشور و شناسایی مزیت های نسبی آنها
- بررسی مناطق گوناگون کشور از نظر امکان توسعه ی کشت ارگانیک
- تعیین اولویت ها از نظر محصولات مناسب و مناطق مستعد و پیش بینی سطوح فعالیت در هر مورد
- بررسی نظام های مختلف کشت ارگانیک در جهان و روش های اجرایی در مناطق مختلف
- انتخاب الگو یا الگوهای مناسب کشور با تلفیق نقاط قوت نظام های سنتی کشاورزی کشور با تکنولوژی های نوین کشت آلی
- بررسی اقتصادی و شناسایی بازارهای جهانی برای محصولات ارگانیک و تعیین نوع محصول مناسب برای بازار مورد نظر
- بررسی نظام های حمایتی درکشورهای مختلف و پیشنهاد الگوی مناسب برای کشور
- بررسی چگونگی نظارت بر تولید محصولات ارگانیک و صدورگواهی برای این محصولات در کشورهای گوناگون و انتخاب روش مناسب برای کشور به نحوی که انتظار حضوری مطمئن و مستمر در بازارهای جهانی به وجود بیاید.
- بررسی مقررات و استانداردهای بین المللی به منظور تهیه استانداردسازی محصولات ارگانیک
- بررسی نقش و چگونگی فعالیت بخش غیر دولتی در روش کشت ارگانیک
- چگونگی پیوستن به حرکت ها و تشکل های منطقه ای و بین المللی موجود در این زمینه و استفاده از امکانات سازمان های بین المللی ذی ربط و علاقه مند به توسعه روش کشت آلی.
ب) تحقیقات:
- تهیه و اجرای طرح ها و پروژه های کاربردی و پایه برای شناخت جنبه های گوناگون علمی، فنی و اقتصادی روش کشت ارگانیک برروی محصولات و در مناطق مختلف کشور
ج) تعیین مراکز نمونه آزمایشی (پایلوت ها):
هم زمان با انجام مطالعات تکمیلی لازم است پایلوت هایی برای انجام تحقیقات کاربردی و ترویجی در مناطق مختلف با هدف دستیابی به روش های اجرایی توسعه کشت آلی بر روی محصولات گوناگون و در مناطق مناسب تعیین و با تدوین برنامه و تهیه ی طرح ها و پروژه های مورد نظر به اجرا درآیند. محصولات و مناطقی که به نظر می رسد از این نظر در اولویت هستند عبارتند از:
- مرکبات در جنوب کشور: از آنجاکه بر روی مرکبات جنوب سموم بسیار کمی مصرف می شود و با برنامه ریزی کوتاه مدتی می توان مصرف کودهای شیمیایی را نیز متوقف ساخت و از سوی دیگر بازار مصرف خارجی برای مرکبات و محصولات مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری وجود دارد این عرصه می تواند دارای اهمیت و اولویت باشد.
- خرما: در بیشتر مناطق تولید به دلایل درپیش بیان شده.
- انجیر، انگور وا نار: در اکثر مناطق تولید به دلایل در پیش بیان شده.
- میوه های سردسیری: درکوهپایه های سلسله جبال زاگرس و دیگر مناطق کوهستانی کشور به دلیل مصرف کم سموم وکودهای شیمیایی و معیشتی بودن روش تولید و وجود نیروی کارگری ارزان و کودهای دامی مناسب.
- سبزی و صیفی: در دشت های مرکزی و جنوبی به ویژه درکشت های گل خانه ای.
- پسته در استان سمنان: به دلیل مصرف کم کود و سم و آمادگی باغ داران به تغییر سیستم.
- گیاهان دارویی: اعتقاد بر این است که در مناطق کشت گیاهان داوریی تولید ارگانیک از اولویت های خاصی به شرح زیر برخوردار است:
مناطق جنگلی زیستگاه گیاهان دارویی روز به روز محدودتر می شود و تنها راه حل کشت این گیاهان است. گیاهان دارویی برای معالجه ی بیماری ها است و هرگونه باقیمانده ی سموم و مواد شیمیایی در گیاه این مواد دارویی را تبدیل به سم می کند.
استفاده ی زیاد از نهاده هایی همانند کودهای شیمیایی و آبیاری شدید می تواند ترکیب و کیفیت این گیاهان راتغییر دهد. پرورش این گیاهان در شرایط طبیعی یا نزدیک به آن بهترین راه حفظ کیفیت آنهاست که در کشت ارگانیک قابل دستیابی است.
- محصولات دامی: در بسیاری از مناطق تولید که به روش سنتی و معیشتی عمل می شود.
در تعیین این پایلوت ها و انجام پروژه های موردنظر باید از امکانات کشاورزان و تشکل های علاقه مند و پیشرو در قالب طرح های مشارکتی استفاده کرد هم چنین در مواردی می توان از امکانات تعاون های تولید، کشت و صنعت ها نیز استفاده کرد. بهره گیری از حمایت های فنی FAO از طریق پروژه های TCP ، TCDC و هم چنین جلب حمایت سازمان های بین المللی و منطقه ای علاقه مند به فعالیت در این زمینه و همکاری با کشورهای منطقه و دیگر کشورها به ویژه جهت استفاده از تجارب و امکانات آن ها در زمینه ی صدور گواهی و بازاریابی موثر خواهد بود.منابع
۱. آمارنامه کشاورزی.۱۳۸۰. اداره کل آمار و اطلاعات. وزارت جهادکشاورزی .
۲. دهقان، مهدی . ۱۳۸۱. تهیه، تدارک و توزیع نهاده های کشاورزی (کود، سم، بذرونهال و..) طی سالهای ۸۳-۱۳۷۹.شرکت خدمات حمایتی کشاورزی .
۳. دهقانیان،سیاوش،کوچکی،عوض وکلاهی اهری،علی .۱۳۷۵. اقتصاد اکولوژیک و اقتصاد کشاورزی ارگانیک . ۲۱۹ صفحه .
۴. کوچکی،عوض ، نخ فروش، علیرضا و ظریف کتابی، حامد.۱۳۷۶. کشاورزی ارگانیک . انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد . ۳۳۱ صفحه .
۵. گزارشات کمیته محصولات ارگانیک ، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، سازمان حفظ نباتات و مصوبات شورای اقتصاد
۶. نیکبخت، پ و پژمان، ح (۱۳۸۲). تولیدات زیستی کشاورزی رویکردی جدید در برنامه امنیت غذایی جهان. نهاده، شماره نهم، آذر ماه ۱۳۸۲.
۷. Gary Gardner, Vital (۱۹۹۶). جهان کود شیمیائی و سموم دفع آفات نباتی را کنار می گذارد. ترجمه دکتر حمید طراوتی، انتشارات تکنولوژی جهانی و هنر ایرانی.
۸. بی نام (۱۳۸۱). کشاورزی زیستی؛ زمینه ها، اهداف و اثرات آن. ماهنامه پیام جهاد کشاورزی، سال اول/ شماره دهم/ آبان ۱۳۸۱.
۹. دهقانیان و همکاران (۱۳۷۵). اقتصاد اکولوژیک و اقتصاد کشاورزی زیستی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، موسسه چاپ دانشگاه فردوسی مشهد. تابستان ۱۳۷۳.
۱۰. شکوری، م(۱۳۸۳). آبزی پروری ارگانیک. پایگاه اطلاع رسانی شیلات ایران.
۱Epstein, Samuel, ۲۰۰۰, Pesticides and Cancer, University of Illinois
۲Ferguson, James J, ۲۰۰۴, USDA organic certification, University of Florida
۳Kuepper,George, ۲۰۰۲, Organic farm certification &The national organic program, ATTRA
۴Soloman, Gina, ۲۰۰۲, Pesticides and human health, Resource for health professional
۵Sooby, Jane and Balten Perger, David, ۱۹۹۶,Organic certification in Nebraska
۶Willer, Helga and Yussefi , Minou,۲۰۰۱-۲۰۰۳, Organic agriculture world wide(statistics and future prospects)
۷Willer, Helga and Yussefi, Minou, ۲۰۰۴, Global organic farming and organic markets (program)
۸Willer, Helga and Yussefi, Minou, ۲۰۰۴, The world of organic agriculture (statistics and trends)
۹http://www.usda.gov
۱۰Willler.H & Yussefi.m (۲۰۰۴). The World of Organic Agriculture – Statistics and Emerging Trends –۲۰۰۴
۱۱Gardner, Gary. "Shrinking Fields: Cropland Loss in a World of Eight Billion." World Watch Paper ۱۳۱. Washington DC, Worldwatch Institute, July ۱۹۹۶
۱۲http://www.fao.org
۱۳www.ifoam.org/fao/codex_content.html. GUIDELINES FOR THE PRODUCTION, PROCESSING, LABELLING AND MARKETING OF ORGANICALLY PRODUCED FOODS . (GL ۳۲ – ۱۹۹۹, Rev. ۱ – ۲۰۰۱).
۱۴Anonymous, ۲۰۰۱. Bio– Gro, New Zealand Organic Standards, Module ۴.۷ Aquaculture Production Standard ,Gov. of New Zealand.
۱۵Brister, D.J. and Kapuscinski, A.R. ۲۰۰۲. National Organic Aquaculture Workshop. June ۲۳ -۲۴, ۲۰۰۰. Institute for Social Economic and Ecological Sustainability, University of Minnesota .PP:۷۸-۱۲.
۱۶Scialabba, N. H. and Hattam, C. (editors) ۲۰۰۲. Organic Agriculture, Environment and Food Security. FAO, Rome. Shakouri, M. ۲۰۰۳. Status of Aquaculture in Iran, Country Report submitted to RECOFI Technical Meeting, ۱۶ –۱۸ Feb. ۲۰۰۳, Kuwait.
۱۷Yussofi, M. and Willer, H. ۲۰۰۳. The world Organic Agriculture ۲۰۰۳ ,IFOAM
خبرگزاری ایسنا ( www.isna.ir )

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
شیر شدن شراب (حجت الاسلام عالی)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند