Swot در کشاورزی - ترویج ـ بخش سیزدهم | تعبیرستان
Swot در کشاورزی - ترویج ـ بخش سیزدهمکشاورزی و باغداریکشاورزی و دامپروری و شیلاتعلم و فناوریدانستنیها
×
بستن

Swot در کشاورزی - ترویج ـ بخش سیزدهم

وضعیت ترویج و نظام بهره برداری
نقش و جایگاه ترویج کشاورزی در انتقال و اشاعه یافته ها و دستاوردهای پژوهش های انجام شده در مرکز تحقیقاتی به
Swot در کشاورزی - ترویج ـ بخش سیزدهم جوامع تولید بخوبی آشکار است. فعالیت های عمده ترویج در بخش کشاورزی شامل برگزاری کلاس های آموزشی، مزارع نمایشی، فیلم های آموزشی و تولید و تکثیر انتشارات فنی و تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی می باشد که در این بین کلاس های آموزشی، از نظر میزان اثر بخشی از بالاترین اولویت برخوردار است.
طی دهه ۸۰ـ۱۳۷۰ سالانه حدود ۳۵ هزار نفر تحت پوشش آموزش های مهارتی غیررسمی در بخش کشاورزی قرار گرفته اند. لیکن با توجه به جمعیت فعلی تولیدکنندگان بخش کشاورزی که در حدود ۵/۳ میلیون بهره بردار می باشد، در صورت ادامه روند موجود، زمان لازم برای فقط یک بار آموزش این جمعیت بالغ بر یکصد سال خواهد بود (فارغ از بحث کیفیت ترویج). در تحلیل کلی از فعالیت های انجام شده ترویجی از حیث ابعاد آموزشی می توان گفت که نیاز بخش کشاورزی به عنوان یکی از قطب های مهم اقتصادی، ارتقاء دانش فنی و مهارت مولدان بخش بسیار فراتر از امکانات موجود آموزشی است. پایین بودن سطح شاخص هایی چون نسبت مروج به روستا، پراکندگی روستاها، پراکندگی اراضی و وجود تنوع در نظام های بهره برداری در زیربخش های زراعت، باغبانی، دام وطیور، شیلات، تحقق اهداف ترویجی را با چالش های فراوان روبه رو ساخته است. در این ارتباط طرح ملی شبکه پیام رسانی ترویج از اقدامات مهم و موثر این بخش محسوب می گردد.
بررسی روند فعالیت های حوزه نظام بهره برداری طی دهه گذشته (۸۰ـ۱۳۷۰) مشخص می نماید که بیشترین فعالیت، ایجاد شرکت های تعاونی تولید روستایی با ۸۶۸ مورد و کمترین فعالیت درخصوص تشکل های جدیدالتاسیس (تشکل های فارغ التحصیلان، دامپزشک یاران و هسته های عمران به ترتیب ۲،۶و۷ مورد) می باشد. بررسی روند تاریخی ایجاد و سازماندهی این تشکل ها حاکی از آن است که تعاونی های تولید کشاورزی (زراعت و باغبانی) از تعداد بالایی نسبت به سایر تشکل ها برخوردار بوده اند و تشکل های مربوط به امور دام و طیور در مرحله بعد قرار دارد و در کنار تشکل ها تعدادی از آن ها از عمر اندکی برخوردارند که از این میان می توان به تشکل های عمران روستایی اشاره نمود که شامل تشکل هایی چون خانه همیاری، دامپزشک یاران، هسته های عمران و... می باشند. به طورکلی می توان گـفت کـه مجـموع تشکـل هـای ایجـاد شده طی دوره ۸۰ـ۱۳۷۰ درحد ۱۸۵۰ مورد می باشد که از نظر کمیت و کیفیت نسبت به دوره های پیشین از حجم و عمق بالایی برخوردار بوده و رشد متوسط ۵/۳۱ درصد آن مبین تداوم ایجاد و توسعه آن ها است.
در مورد اعتبارات نیز طی دوره۱۳۸۰ـ۱۳۷۰ رشدی معادل ۳/۳۹درصد اتفاق افتاده است. در بررسی تحقق اهداف با توجه به این که شاخص ترین فعالیت این حوزه تجهیز، تکمیل و راه اندازی تعاونی های تولید روستایی است مشاهده می شود که پیش بینی ایجاد آن ها طی دهه فوق الذکر ۶۱۰ تعاونی بوده است که ۸۶۸ مورد تشکیل شده است، لذا درصد تحققی برابر با ۳/۱۴۲ درصد داشته است.
در تحلیل روند این فعالت می توان گفت علت اصلی این افزایش و توسعه (ایجاد تعاونی های تولید روستایی) علاقه مندی، استقبال و احساس نیاز زارعین و بهره برداران بوده است. به طوری که که در طی برنامه اول و دوم و به خصوص در برنامه دوم و سال های ۷۵ـ۱۳۷۴ تشکیل این شرکت ها از رشد بسیار سریعی برخوردار بوده و طی این دو برنامه ۵۲۶ شرکت ایجاد گردیده است. این افزایش در طول سال های برنامه سوم توسعه نیز تداوم یافته است.
قابلیت ها و امکانات
- وجود شبکه گسترده ترویج در حوزه های روستایی و کشاورزی
- وجود انواع تشکل ها و فرصت های قانونی و حقوقی برای سازماندهی تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی
- وجود دانش آموختگان بخش کشاورزی برای توسعه فعالیت های تخصصی ترویج و نظام بهره برداری
- وجود کثرت و تنوع در انواع نظام های بهره برداری از منابع پایه کشور
- امکان بهره برداری از IT وT IC در فعالیت های ترویجی
- امکان پیش گیری از خرد شدن اراضی و تعیین اندازه اقتصادی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی
محدودیت ها و تنگناهای اصلی
- پائین بودن سطح آگاهی و دانش فنی بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی
- پایین بودن سطح فناوری در بخش کشاورزی و صنایع وابسته
- ساختارو ترکیب نامناسب نیروی انسانی بخش کشاورزی
- مسائل و مشکلات حقوقی و قانونی
- عدم پوشش کامل و سازمان نیافتگی مناسب بهره برداران و تولیدکنندگان بخش
- پیوند ضعیف و نامناسب ارتباط بین تحقیق، ترویج و اجرا با بهره برداران
- نامناسب بودن نظام های بهره برداری
- ناکارآمدی سیاست های حمایتی از بهره برداران و تولیدکنندگان برای ساماندهی نظام بهره برداری بخش کشاورزی
- ضعف و کمبود نیروی انسانی متخصص در سطح صف و عملیات
اهداف کیفی بلندمدت (اهداف آرمانی)
- ارتقاء دانش، بینش و مهارت تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی
- توسعه منابع انسانی (بهره بردارن) بخش کشاورزی
- دستیابی به نظام بهره برداری مناسب در بخش کشاورزی
- ارتقاء بهره وری در منابع و عوامل تولید بخش کشاورزی
اهداف کیفی پنجساله (جهت گیری های اصلی)
- توانمند سازی فردی و سازمانی بهره برداران و تولیدکنندگان
- طراحی و توسعه نظام های پایدار بهره برداری بخش کشاورزی
- ارتقاء بهره وری در منابع و عوامل تولید بخش کشاورزی
اهداف کمی
فعالیت های محوری
- آموزش ترویجی و مهارتی غیررسمی بهره برداران و تولیدکنندگان محصولات اساسی زیربخش های زراعت و باغبانی
- آموزش ترویجی و مهارتی غیررسمی بهره برداران و تولیدکنندگان محصولات اساسی دام و آبزیان
- آموزش ترویجی و مهارتی غیررسمی بهره برداران و تولیدکنندگان منابع طبیعی و پایه ای کشور
- آموزش ترویجی و مهارتی غیررسمی صنایع و توسعه روستایی
- استقرار نظام ترویج خصوصی (مشاوره ای)
- بسیج جوانان سازندگی
- ایجاد و توسعه تشکل های صنفی و غیردولتی بخش کشاورزی
- مطالعات اصلاح نظام های بهره برداری، ترویجی و مشارکتی
- تقویت عاملین ترویج
- توسعه و تقویت زیربناهای فیزیکی و نرم افزاری برای ارتقاء بهره وری منابع و عوامل تولید
- تقویت و توسعه تعامل بین تحقیق و ترویج
- آموزش زنان روستایی و عشایری
- توسعه مشارکت اجتماعی و فرهنگی زنان روستایی و عشایری
- تهیه و تولید آمار و اطلاع رسانی و توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات
- ساماندهی آماری ثبتی
- استفاده از فن سنجش از راه دور و GIS
- ایجاد پایگاه های اطلاعات آماری
- ایجاد زیرساخت های شبکه های انتقال داده
- تهیه و تولید آمارهای بخش کشاورزی
سیاست های فضایی منطقه ای
- توزیع وپراکنش فعالیت های آموزشی، ترویجی ومشارکتی براساس پتانسیل های منطقه ای با اولویت بر محصولات اساسی بخش کشاورزی و منابع طبیعی
- طراحی نظام بهره برداری براساس ظرفیت های بومی و منطقه ای
اقدامات
اقدامات مهم در چارچوب فعالیت های محوری به شرح زیر می باشد:
۱) آموزش ترویجی و مهارتی غیررسمی بهره برداران و تولیدکنندگان محصولات اساسی زیربخش های زراعت و باغبانی:
- آموزش ترویجی در زمینه بهبود مدیریت، مبارزه بیولوژیک، افزایش تولید، ارتقاء کیفیت، کاهش ضایعات ومکانیزاسیون به بهره برداران و تولیدکنندگان محصولات (ذرت، دانه های روغنی، گندم، جو، چغندرقند، سیب زمینی، پیاز، پنبه، سبزی و صیفی، ... و محصولات باغبانی)
- آموزش مهارتی غیررسمی در زمینه بهبود مدیریت، مبارزه بیولوژیک، افزایش تولید، ارتقاء کیفیت، کاهش ضایعات و مکانیزاسیون به بهره برداران و تولیدکنندگان محصولات (ذرت، دانه های روغنی، گندم، جو، چغندر قند، سیب زمینی، پیاز، پنبه، سبزی وصیفی، … و محصولات باغبانی)
- تهیه و تولید رسانه های ترویجی و برنامه های رادیویی ـ تلویزیونی در زمینه بهبود مدیریت، مبارزه بیولوژیک، افزایش تولید، ارتقاء کیفیت، کاهش ضایعات و مکانیزاسیون در محصولات (ذرت، دانه های روغنی، گندم، جو، چغندرقند، سیب زمینی، پیاز، پنبه، سبزی و صیفی، … و محصولات باغبانی) و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
۲) آموزش ترویجی و مهارتی غیررسمی بهره برداران و تولیدکنندگان محصولات اساسی دام و آبزیان:
- آموزش ترویجی در زمینه بهبود مدیریت، مبارزه بیولوژیک، افزایش تولید، ارتقاء کیفیت، کاهش ضایعات و مکانیزاسیون به بهره برداران و تولیدکنندگان محصولات (شیر، گوشت، مرغ، تخم مرغ، ماهی و ...)
- آموزش مهارتی غیررسمی در زمینه بهبود مدیریت، مبارزه بیولوژیک، افزایش تولید، ارتقاء کیفیت، کاهش ضایعات و مکانیزاسیون به بهره برداران و تولیدکنندگان محصولات (شیر، گوشت، مرغ، تخم مرغ، ماهی و ...)
- تهیه و تولید رسانه های ترویجی و برنامه های رادیویی ـ تلویزیونی در زمینه بهبود مدیریت، مبارزه بیولوژیک، افزایش تولید، ارتقاء کیفیت و کاهش ضایعات و مکانیزاسیون در محصولات (شیر،گوشت، مرغ، تخم مرغ، ماهی و ...) و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
۳) آموزش ترویجی و مهارتی غیررسمی بهره برداران و تولیدکنندگان منابع طبیعی و پایه ای کشور :
- آموزش مهارتی غیررسمی در زمینه اصلاح، افزایش تولید، ارتقاء کیفیت، حفاظت، بهره بردارای و مکانیزاسیون به بهره برداران و تولیدکنندگان (جنگل و مرتع) و توسعه عملیات آبخیزداری
- آموزش ترویجی در زمینه اصلاح، افزایش تولید، ارتقاء کیفیت، حفاظت، بهره بردارای و مکانیزاسیون به بهره برداران وتولیدکنندگان (جنگل ومرتع) و توسعه عملیات آبخیزداری
- تهیه و تولید رسانه های ترویجی و برنامه های رادیویی و تلویزیونی در زمینه اصلاح، افزایش تولید، ارتقاء کیفیت، مکانیزاسیون، حفاظت و بهره برداری از جنگل و مرتع و توسعه عملیات آبخیزداری و ذخائر ژنتیکی، اصلاح روش های آبیاری و حفاظت خاک
- آموزش مهارتی غیررسمی بهبود مدیریت، مکانیزاسیون، اصلاح روش های آبیاری و حفاظت خاک
- آموزش ترویجی بهبود مدیریت، مکانیزاسیون، اصلاح روش های آبیاری و حفاظت خاک
۴) آموزش های ترویجی و مهارتی غیررسمی صنایع و توسعه روستایی:
- آموزش ترویجی در زمینه صنایع و توسعه روستایی
- آموزش مهارتی غیررسمی در زمینه صنایع و توسعه روستایی
۵) استقرار نظام ترویج خصوصی (مشاوره ای):
- استفاده از مهندسین ناظر و مشاورین فنی مزرعه برای افزایش تولید، ارتقاء کیفیت و کاهش ضایعات در محصولات اساسی (زراعی، باغی، دامی و آبزیان) و اصلاح، افزایش تولید، ارتقاء کیفیت، حفاظت و بهره برداری از جنگل، مرتع، توسعه عملیات آبخیزداری و بهبود مدیریت، اصلاح روش های آبیاری و حفاظت خاک (به ازای هر مهندس ناظر ۴۰ بهره بردار تحت پوشش قرار می گیرد. )
- سازماندهی و حمایت از شبکه مشاورین فنی
۶) بسیج جوانان سازندگی:
- بکارگیری و سازماندهی نیروهای داوطلب و بسیج جوانان در سازندگی در زیربخش های مختلف بخش کشاورزی
۷) تقویت عاملین ترویج:
- به کارگیری و سازماندهی فارغ التحصیلان مشمول سربازان سازندگی در فعالیت های آموزشی، ترویجی زیربخش های مختلف بخش کشاورزی
- سازماندهی و حمایت ازمددکاران ترویجی بخش کشاورزی
۸) ایجاد و توسعه تشکل های صنفی و غیردولتی بخش کشاورزی:
- ایجاد، توسعه و تقویت سازمان های غیردولتی، تشکل های محلی بومی، صنفی و اقتصادی در زیربخش های مختلف بخش کشاورزی با تاکید بر محصولات اساسی
۹) مطالعات اصلاح نظام های بهره برداری، ترویجی و مشارکتی:
- انجام مطالعات آموزشی، ترویجی، مشارکتی و نظام های بهره برداری با استفاده از مراکز علمی و پژوهشی داخلی و تبادل تجربیات جهانی برای طراحی الگوهای نوین ترویج، مشارکت و نظام های بهره برداری در زیربخش های مختلف بخش کشاورزی
۱۰) توسعه مشارکت اجتماعی و فرهنگی زنان روستایی و عشایری:
- توسعه و حمایت تشکل های اقتصادی زنان روستایی
- تقویت و توسعه مشارکت اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران روستایی
- سنجش و اثربخشی طرح های آموزشی و ترویجی زنان روستایی
- اشتغال زایی زنان روستایی در بخش کشاورزی با ترویج الگوی مشارکتی
- تهیه و تولید نشریات آموزشی و چاپ و تکثیر مطالعات انجام شده
- تبادل تجربیات با بهره گیری از یافته های کشورهای خارجی
۱۱) آموزش زنان روستایی و عشایری:
- مدیریت و اقتصاد خانه
- تربیت، سازماندهی و تجهیز مروجان زن
- ایجاد و توسعه مشاغل زنان و سازماندهی تشکل های تولیدکنندگان محلی
۱۲) تقویت و توسعه تعامل بین تحقیق و ترویج:
- آموزش نتایج یافته های تحقیقاتی و اشاعه فن آوری مناسب در زمینه بهبود مدیریت، مبارزه بیولوژیک، افزایش تولید، ارتقاء کیفیت، کاهش ضایعات، مکانیزاسیون در محصولات (زراعی، باغی، دام و آبزیان) و حفاظت و بهره برداری از جنگل، مرتع و ذخایر ژنتیکی
- شناسایی و انتخاب بهره برداران و تولیدکنندگان برتر و ایجاد زمینه بازدید و تبادل تجربیات با تولیدکنندگان موفق سایر کشورها
۱۳) توسعه و تقویت زیربناهای فیزیکی و نرم افزاری:
- ایجاد، تجهیز، تکمیل و حمایت از راه اندازه شرکت های تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی در زیربخش های (زراعت، باغبانی، دام و آبزیان)
- تجهیزات، تعمیرات، تغییرکاربری اساسی و ایجاد و راه اندازی مراکز جدید ترویجی و خدمات کشاورزی
- گسترش و توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات IT و ICT و ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی و بانک های اطلاعاتی برای تولیدکنندگان و بهره برداران و متخصصین بخش کشاورزیخبرگزاری ایسنا ( www.isna.ir )

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
خاطره ای از سفر به کانادا (حجت الاسلام علیرضا پناهیان)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند