سیاست های مدیریت ریسک در بخش کشاورزی ـ بخش پنجم | تعبیرستان
سیاست های مدیریت ریسک در بخش کشاورزی ـ بخش پنجمکشاورزی و باغداریکشاورزی و دامپروری و شیلاتعلم و فناوریدانستنیها
×
بستن

سیاست های مدیریت ریسک در بخش کشاورزی ـ بخش پنجم

▪ خبرنگار:
بند ج ماده ی ۱۸ قانون برنامه ی چهارم توسعه، بر پوشش حداقل پنجاه درصدی بیمه محصولات کشاورزی و عوامل تولید با بهره برداری از خدمات فنی
سیاست های مدیریت ریسک در بخش کشاورزی ـ بخش پنجم بخش خصوصی و تعاونی تا پایان برنامه تأکید می کند. صندوق بیمه تا کنون، چه اقداماتی در این زمینه انجام داده است؟
ـ دکتر جوادیان:
جهت گیری برنامه های سالانه صندوق بیمه در راستای رسیدن به این هدف ۵۰ درصدی است. با وجود آن که، کمترازدوسال تا پایان برنامه ی ۵ ساله چهارم، باقی مانده است. مشاهد می شود که پوشش بیمه ای حتی دربرخی از بخش ها از ۵۰ درصد نیز بالاتراست.
برای نمونه پوشش بیمه ای دربخش طیوردرحدود ۶۲ درصد ( چهارصد و هشتادوشش میلیون قطعه طیور) از ظرفیت تولیدی کشورمی باشد. در بخش زراعت پوشش بیمه ای درحدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی زارعی کشوررا شامل می شود. همچنین دربخش آبزیان پوشش بیمه ای درحدود ۷۵ میلیون مترمربع، ودربخش باغات، در حدود ۴۲۰۰۰۰ هزار هکتار از اراضی باغی ، در بخش دام نیز در حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد ظرفیت آن ها و دربخش منابع طبیعی نزدیک به ۳ میلیون هکتاراز اراضی تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.
همان طور که مشاهده شد، کم ترین توسعه ی بیمه ی کشاورزی در زیر بخش دام به ویژه دام سبک است. البته تحقق «پوشش ۵۰ درصدی» بستگی به چگونگی تعریف این ۵۰ درصد دارد. چرا که اگر بخواهیم تعداد محصولات بیمه پذیر را به عنوان یک شاخص درنظر بگیریم، در بسیاری از زیربخش ها از ۵۰ درصد نیز جلوتر هستیم.
همان طورکه پیش از این نیزاشاره شد درحال حاضر ۴ میلیون و سیصد هزار بهره بردار درکشور وجود دارند که از این تعداد نزدیک به یک میلیون و ۸۸۰ هزار بهره بردار تحت پوشش بیمه ی محصولات کشاورزی قرار دارند. بنابراین شاهد رکورد تقریبا ۴۵-۴۴ درصدی می باشیم. مهم ترین شاخص مورد استفاده دراین زمینه شاخص تعداد کشاورزان است.
درحال حاضر به نظر می رسد که عملکرد صندوق بیمه ی محصولات کشاورزی در پوشش بیمه ای به ۵۰ درصد نزدیک شده است، اما موضوعی که در این جا باید به آن توجه کرد این است که دولت در این راستا ماموریت خود را به نحو مطلوبی انجام نداده است.
به طوری که درحال حاضر نزدیک به ۶۷۱ میلیارد تومان به صندوق بیمه بدهکار است گرچه اراده پرداخت آن درتصمیمات دولت وجود دارد اما به دلیل حرکت پرشتاب صندوق بیمه دربرنامه های سوم و چهارم توسعه، برای دولت تامین منابع مورد نیازبیمه و حتی سهم خودش هم امکان پذیرنبوده است.
بنابراین مشاهده می شود که دربرنامه ها هدف گزاری هایی برای صندوق بیمه تعیین شده است دراین راستا اگر دولت منابع مورد نیازاهداف موردنظر را تعهد و تامین کند، صندوق بیمه ی کشاورزی به راحتی می تواند به این پوشش بیمه ۵۰ درصدی دست یابد.
برای نمونه درطرح بیمه ی فراگیرعشایر صندوق بیمه باید در مدت یک سال زراعی ۳۵-۳۳ میلیون راس از ظرفیت دام عشایر کشوررا تحت پوشش بیمه قرار دهد.همچنین صندوق بیمه دراستان خراسان رضوی طرح بیمه فراگیر حدود ۸ میلیون راس دام سبک را نیز تهیه کرده است. این ها بخشی ازبرنامه های دردست اقدام صندوق بیمه است. صندوق همچنین آمادگی کامل دارد تا مجموعه ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار از اراضی گندم کشوررا نیز تحت پوشش بیمه قراردهد. بنابراین اگر دولت منابع مورد نیاز این ۳ طرح را تامین کند. صندوق بیمه می تواند درمدت زمان کوتاهی ، از رکورد پوشش ۵۰ درصدی نیز رد شود.
به نظر می رسد که درحال حاضر درکشورما فرهنگ پذیرش بیمه وجود دارد، اطلاح رسانی آن نیز انجام شده است، به طوری که کشاورزان ارزش این خدمت را درک کرده و آمادگی خرید آن را دارند، بنابراین شاید مهم ترین چالش بیمه در این زمینه عدم تامین منابع مورد نیاز صندوق بیمه ازسوی دولت است. چنان چه این منابع تامین شود، صندوق به راحتی می تواند به این هدف تصویب شده، در برنامه ی چهارم دست یابد .
▪ خبرنگار:
براساس بند «ج» ماده ی ۱۸ قانون برنامه ی چهارم توسعه، قراربراین است که تا پایان برنامه ی چهارم توسعه، پوشش ۵۰درصدی بیمه ی محصولات کشاورزی با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی انجام شود، به باورشما بخش خصوصی در این باره می تواند چه رویکردی داشته باشد و نحوه ی همکاری آن در این پیکره چگونه تعریف شده است؟
ـ دکتر جوادیان:
در تمام دنیا اتکای بیمه ی کشاورزی به دولت است، این موضوع بدان معناست که بخش خصوصی می تواند در دو مقام بیمه گری و کارگزاری درکنار دولت قرار بگیرد و بخشی ازعملیات بیمه گری محصولات کشاورزی را برعهده داشته باشد، مشروط بر این که از یارانه های مربوطه برخوردار شود.
در طی ۵- ۴ سال گذشته بخش زیادی ازعملیات بیمه ی محصولات کشاورزی تحت عنوان «کارگزاران خصوصی» به بخش غیردولتی واگذارشده است. براساس آخرین آمار موجود بیش از ۹۰ درصد از مراحل فروش بیمه نامه ها و نزدیک به ۷۰ درصد از مراحل ارزیابی خسارت به وسیله ی کارگزاران خصوصی درحال انجام است. بنابراین مشاهده می شود که بخش دوم این تکلیف قانونی که بهره گیری از خدمات بخش خصوصی و تعاونی است، نیزدرحال اجرا است درارتباط با فعالیت تعاونی ها لازم به توضیح است که، درحال حاضر تمام تشکل های تولیدی و صنفی موجود دربخش کشاورزی به عنوان کارگزار صندوق بیمه فعالیت می کنند.
برای نمونه، درحال حاضر درمرغ داری ها فروش بیمه نامه ها توسط انجمن تولیدکنندگان جوجه ی یک روزه، و ارزیابی خسارات، به وسیله ی برخی از شرکت ها و تشکل های تولیدی و صنفی موجود درکشورانجام می شود. هم چنین بسیاری از کارگزاران خصوصی، در قالب شخصیت حقوقی به عنوان شرکت های بیمه ای فعالیت های کارگزاری را انجام می دهند. با توجه به آن که مدت زمان زیادی ازاین واگذاری ها نمی گذرد، اما بخش خصوصی پیشرفت بسیارخوبی دراین زمینه داشته است. لازم به ذکر است، دراین جا ممکن است که تا اندازه ای منظور قانون گذاران، استفاده از شرکت های خصوصی به عنوان بیمه گر در فروش بیمه نامه باشد؛ دراین بخش، با توجه به این که سازوکارهای قانونی مربوط به آن تعریف نشده است، در حالی که بیمه های کشاورزی باید با بهره گیری از یارانه های دولتی اجرا شوند، اما یارانه های دولتی را نمی توان به شرکت های بیمه گر خصوصی برای توسعه ی بخشی ازعرصه ی بیمه پرداخت کرد. دراین باره موضوعاتی در دستورکاربیمه قرار دارد که ازجمله می توان به انجام بخشی از بیمه ی طیور توسط شرکت های بیمه گر خصوصی اشاره کرد. تفاهم نامه هایی نیز با شرکت های بیمه گر خصوصی به صورت مشترک تعریف شده، که درحال بررسی و مطالعه است درانتخاب کارگزاران بخش خصوصی سعی شده است تا نظارت های لازم صورت گیرد که در ازای برآورد خسارات، به این افراد کارمزد پرداخت می شود.
براساس بررسی های انجام گرفته در دنیا، از جمله رویکردهایی که بخش خصوصی می تواند درکنار صنعت بیمه ی کشاورزی قرار دهد این است که کل محاسبات و پوشش بیمه ای محصولات به وسیله ی بیمه گرهای خصوصی و با نظارت دولت انجام گیرد، به این ترتیب برنامه ریزی بیمه ی محصولات کشاورزی به بیمه گران بخش خصوصی ابلاغ می شود، چنان چه به دلیل بروزمجموعه ای ازحوادث خاص، مازاد غرامت های پرداختی به شرکت های بیمه گرخصوصی تحمیل شود، این مازاد غرامت ها باید توسط دولت جبران شود؛ چراکه ماهیت بیمه ی کشاورزی درتمام کشورهای دنیا باعث می شود که نیازمند اتکاگری دولت باشد.
▪ خبرنگار:
پیش ازاین عنوان کردید بیشترعملیات مربوط به محاسبات فنی به بخش خصوصی واگذار شده است، محاسبات فنی شامل چه مواردی است؟
ـ دکتر جوادیان:
منظورازمحاسبات فنی، نظام نرخ گذاری است چراکه نظام نرخ گذاری یکی از حساس ترین ارکان عرضه خدمات بیمه ای است. حتی دربیمه های بازرگانی و مرکزی، مهم ترین و اصلی ترین ماموریت دولت، نظارت برشرکت های بیمه ای است که بیشتراز طریق نظام نرخ گذاری انجام می شود. «نرخ بیمه پذیری ریسک» یا «قیمت» براساس فرمول هایی مشخص می شود تا شرکت های بیمه گر خصوصی ملزم به رعایت این نرخ ها شده و درحق بیمه گذاران کوتاهی نشود.
همان طورکه پیش ازاین نیز اشاره شد، به دلیل ماهیت ریسک ها، نرخ های ریسک تاثیرگذاربر بخش کشاورزی بالا و تاحدودی غیر قابل اندازه گیری است؛ این مساله دستگاه بیمه گر را با چالش های جدی درارتباط با پرداخت غرامت های پرداختی مواجه می کند.
در تمام کشورهای جهان بیمه کشاورزی به اشکال مختلف مورد حمایت دولت ها قرار می گیرد؛ میزان حمایت کشورها با توجه سیاست های آن ها متفاوت است. کمک دولت ها براساس شاخص هایی چون واحد هکتار در اراضی تحت پوشش انجام می گیرد. بررسی های انجام شده براساس این شاخص ها نشان می دهد که بالاترین رقم کمک دولت به بخش کشاورزی، مربوط به کشور اسپانیا است، دراین کشور یارانه ی پرداختی توسط دولت برای هرهکتاراز اراضی تحت پوشش بیمه، در حدود ۷۰۰ دلار است؛ کمک های دولتی ازطریق تعرفه ها نیز می تواند صورت گیرد. مطالعات ما نشان می دهد که به طور متوسط ۵۰ درصد از نرخ حق بیمه پوشش های بیمه کشاورزی توسط دولت ها تامین می شود، دربرخی از کشورها ممکن است میزان حمایت از این مقدار نیز بیشتر و دربرخی دیگر ازاین میزان کمتر باشد.
از جمله شاخص های دیگری که می توان درزمینه حمایت دولت ها از آن استفاده کرد شاخص لاس دی شو است، این شاخص از تقسیم میزان غرامت های پرداختی به حق بیمه های دریافتی بدست می آید اطلاعات جمع آوری شده پیرامون این شاخص حاکی از آن است که درتمام کشورها نسبت غرامت های پرداختی به حق بیمه های دریافتی بیش از یک بوده که بیان گر این موضوع است که، ماهیت ریسک ها دربخش کشاورزی به گونه ای است که بدون حمایت دولت پوشش بیمه ای امکان پذیر نیست. این نسبت درکشورهای مختلف متفاوت است برای نمونه این نسبت تا سال ۲۰۰۰ در کانادا ۷/۲ درصد، فلیپین ۵/۳ درصد و درکشورهند بالای ۵ درصد بوده است. در کشورما این نسبت در سال زراعی ۸۶-۸۵ به ۲/۱ درصد رسیده است که نسبت بسیارخوبی است، درسال های گذشته این نسبت بالاتربوده است. بنابراین نتیجه می گیریم که نظام بیمه کشاورزی درهیچ نقطه ای از دنیا یک سیستم انتفاعی نیست بلکه یک سیستم حمایتی است که به اشکال مختلف مورد حمایت دولت ها قرارمی گیرد.گفت و گو:
زهرا شعبان زاده ـ خبرنگار اقتصاد کشاورزی سرویس مسائل راهبردی ایران
خبرگزاری ایسنا ( www.isna.ir )

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
دنیا برای کی بهشته؟ (حجت الاسلام محمدی)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند