سیاست های مدیریت ریسک در بخش کشاورزی ـ بخش ششم | تعبیرستان
سیاست های مدیریت ریسک در بخش کشاورزی ـ بخش ششمکشاورزی و باغداریکشاورزی و دامپروری و شیلاتعلم و فناوریدانستنیها
×
بستن

سیاست های مدیریت ریسک در بخش کشاورزی ـ بخش ششم

▪ خبرنگار:
در بخش های پیشین شما به خوبی چالش های متعددی را که درمسیر توسعه ی بیمه ی کشاورزی در کشورما وجود دارد، توضیح دادید، برون رفت از
سیاست های مدیریت ریسک در بخش کشاورزی ـ بخش ششم برخی از این چالش ها نیازمند همکاری های فرابخشی است که باید دردستور کار مجموعه ی دولت قرار گیرد، اما بخش دیگری از این چالش ها با بکارگرفتن ابزار های جدید و خدمات نوین بیمه ای در درون صندوق قابل حل است. اگر چه برنامه ریزی برای گسترش خدمات بیمه ای خود نیازمند تأمین اعتبارات و همکاری دولت است، اما دریک جمع بندی کلی برای ما توضیح دهید که ماهیت کنونی نظام بیمه ی کشاورزی درکشورما با توجه به ابزارها و سازو کارها و خدمات ارائه شده درآن، چیست و صندوق برای برون رفت از چالش های پیش روی خود بکارگرفتن چه ابزارها و خدمات نوینی را مورد بررسی قرار داده است؟
ـ دکتر جوادیان :
بررسی مجموعه تجارب موجود و سیستم فعلی بیمه ی کشاورزی درکشور نشان می دهد که درحال حاضر نظام بیمه کشاورزی درکشورما، بیمه ی عملکرد است. همچنین سیستم بیمه ای ما نیز براساس بیمه فردی می باشد. ازلحاظ پوشش های خطرنیز نظام بیمه ی چند خطر درکشوراجرا می شود.
عمده ترین ریسک های تاثیرگذار بر بخش کشاورزی از لحاظ ریسک های اقلیمی، مربوط به سرما و یخبندان، خشکسالی، باران های سیل آسا و طوفان است. تمام این موارد تحت پوشش بیمه قراردارند.
از لحاظ گروه بندی کشاورزان، کشاورزانی وجود دارند که دارای تولیدات و مدیریت بالاتری هستند، به طورطبیعی این دسته از کشاورزان علاقمند به استفاده از شیوه های بیمه ای جدیدی هستند. اما دراین بخش تا اندازه ای کمبود اطلاعات وجود دارد یا این که به دلیل محدودیت تعداد گزینه های بیمه ای، این امکان وجود دارد که بیمه دراین باره کند حرکت کرده باشد که این مساله نیزدر دستورکار صندوق بیمه قرار دارد.
درسال جاری نیزصندوق بیمه برای اولین بار بیمه ی غیر یارانه ای را برای برخی از محصولات اعلام کرد، براین اساس نرخ واقعی قیمت تمام شده ی محصولات را برای سقف قراردادها به جای قیمت تضمینی در نظر گرفتند تا به وسیله آن پتانسیل های واقعی تولید یک بیمه گذار درنظر گرفته شود.
برای تبدیل بیمه عملکرد و بیمه فردی به بیمه منطقه ای، صندوق بیمه مجموعه مطالعاتی را شروع کرده که به نتایجی نیز رسیده است. به طوری که درحال حاضر برای دومین سال است که به شکل آزمایشی بیمه ی منطقه ای گندم در مناطق غرب کشور، اجرا می شود .
همان طورکه پیش از این نیزعنوان شد بیمه ی درآمد نیز برای دومین سال است که به شکل آزمایشی برروی محصول نخود دیم دراستان کرمانشاه درحال اجراست. پس ازآن که اطلاعات تکمیلی برای این ۲ محصول جدید جمع آوری شد. استفاده ازاین شیوه از حالت آزمایشی خارج می شود.
به طورقطع این روش به محصولات دیگرنیز تعمیم داده می شود. پیش از اجرای این طرح طی ۳ سال با همکاری دانشگاه مطالعاتی در باره ی چگونگی اجرای این ۲ سیستم بیمه ای انجام گرفت. پس ازاتمام این مطالعات اجرای آزمایشی آن شروع شد.
از نظرتنوع پوشش های بیمه ای قانونی که درحال حاضر در کشورما به عنوان بیمه ی کشاورزی اجرا می شود تنها بیمه محصولات کشاورزی را مد نظر قرارمی دهد درحالی که درکنار محصولات کشاورزی باید عوامل تولیدی نظیر، ماشین آلات، تسهیلات، وحتی خود تولیدکنندگان را نیز درمقابل ریسک های مختلف تحت پوشش قراردهیم تا یک سیر خدماتی کامل و جامعی به کشاورزان ارائه گردد.
همان طورکه پیش از این نیزاشاره شد. با توجه به قاعده اعداد بزرگ به هرمیزانی که چترحمایتی بیمه ا ی بیمه گر درارتباط با پوشش ریسک های مختلف گسترده ترباشد. نسبت خسارت به عدد یک نزدیک ترمی شود. بنابراین باید در کناربیمه ی محصولات مختلف، بیمه ی عوامل تولید کشاورزی را نیز تحت پوشش قرار دهیم. چنین اقدامی در بسیاری از کشورها درحال انجام است البته مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته است ازجمله بیمه ماشین آلات کشاورزی، اداوات، کانال های انتقال آب، بیمه ی استخرهای ذخیره آب و غیره اشاره کرد. همچنین نرخ گذاری بیمه ی سیستم های آبیاری تحت فشار، نیز درسطح آزمایشی اجرا شده است. اما با توجه به این که ماموریت اخیر قانون صندوق بیمه ی محصولات کشاورزی تنها پوشش بیمه ی محصولات است، بنابراین ورود به سایرحوزه ها ممکن نیست.
البته پیشنهاد اصلاح این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، به گونه ای که در شوراول کمیسیون کشاورزی مجلس نیز تصویب شده است، امید است در شور دوم نیز تصویب شود،تا با ابلاغ آن چالش های موجود در این زمینه برطرف شود.
بیمه های گروهی نیز به شکل پراکنده، درباره برخی از محصولات مانند چای درحال اجراست. با توجه به این که قرارداد خرید چای توسط کاخانجات چای خشکنی منعقد می شود، صندوق بیمه قراردادی را با این کارخانجات منعقد کرده تا تمام چای کاران به وسیله این کارخانه ها تحت پوشش بیمه قرارگرفته و خسارت آن ها توسط همین کارخانه ها پرداخت شود. این نحوه عمل نیزخود شکلی ازبیمه گری گروهی است که هزینه های عملیاتی و اجرایی را به شدت کاهش می دهد.
نحوه ی عملکرد کارخانجات چغندرقند نیز این گونه است و هرکارخانه ای، کلیه چغندر کاران خود را تحت پوشش بیمه قرار می دهد .همچنین صندوق بیمه با شرکت دانه های روغنی نیز قرارداد منعقد کرده است تا برخی از محصولات مانند پنبه و کلزا را نیز به شکل گروهی بیمه کنند.بنابراین مشاهده می شود که در زمینه تبدیل بیمه ی فردی به بیمه گروهی، درطی سال های اخیر تجاربی نیز کسب شده است تا بتوان برخی از چالش ها را برطرف کرد.
درکل اگر بخواهیم یک جمع بندی از بحث های قبلی و تجارب جهانی در زمینه ی چالش ها داشته باشیم و آن را با وضعیت بیمه ی کشاورزی کشورمقایسه کنیم. به این نتیجه می رسیم که بخش خصوصی درکشورما به عنوان بیمه گر بخش کشاورزی مشارکتی ندارد.همچنین نظام بیمه اتکایی درکشورما به معنایی آن چه که دردنیا اجرا می شود نیست، چراکه درحال حاضر این بحث وجود دارد که آیا امکان بهره گیری از بیمه گران اتکایی درکشورما وجود دارد یا نه؟
دراین زمینه اگر بیمه ی کشاورزی در قالب سازو کار بیمه اتکایی قابل تعریف است، آن را تعریف کنند. سیاست های توسعه ای کشوردربخش کشاورزی و نقش دولت در این مسیر شفاف و مشخص نیست تا بتوان نظام بیمه ی کشاورزی را در راستای آن سیاست ها انطباق داد. چرا که، با تنوع و تعدد سیاست ها مواجه می شویم که طبیعتا بیمه را تحت تاثیرقرارمی دهد.
در زمینه ی راه اندازی بیمه اتکایی نیز صندوق بیمه تجربه ی برخی از کشورها را مطالعه کرده است. درحال حاضردو شیوه ی بیمه اتکایی دربرنامه سالانه صندوق قرار دارد.
امید است پس از برگزاری مجمع عمومی بتوانیم، بیمه اتکایی را نیز به مرور زمان در دستورکار خود داشته باشیم تا با استفاده از تجارب موجود در دنیا، موانع و مشکلات را برطرف کنیم.
درکل اگر بخواهیم جمع بندی در این زمینه داشته باشیم. ۵ زمینه جدید تحت عنوان گسترش بیمه ی کشاوری یا خدمات نوین بیمه برای برون رفت از این چالش ها، دردستور کار صندوق قرار دارد که شامل موارد زیراست؛
۱) استفاده از بیمه ی درآمد.
۲) جهت گیری بیمه های فردی به سوی بیمه های منطقه ای
۳) جهت گیری بیمه براساس شاخص آب و هوایی است که تکمیل کننده بیمه های منطقه ای است.
۴) ارائه بیمه ی عوامل تولید درکنار بیمه ی محصولات است.
۵) ایجاد بیمه اتکایی است، که در این زمینه هیچ تجربه اجرایی در کشورما وجود ندارد.گفت و گو:
زهرا شعبان زاده ـ خبرنگار اقتصاد کشاورزی سرویس مسائل راهبردی خبرگزاری دانشجویان ایران
خبرگزاری ایسنا ( www.isna.ir )

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
درمان وسواس (آیت الله تبریزیان)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند