Swot در کشاورزی - توسعه روستایی ـ بخش پانزدهم | تعبیرستان
Swot در کشاورزی - توسعه روستایی ـ بخش پانزدهمکشاورزی و باغداریکشاورزی و دامپروری و شیلاتعلم و فناوریدانستنیها
×
بستن

Swot در کشاورزی - توسعه روستایی ـ بخش پانزدهم

وضعیت موجود توسعه روستایی
پرداختن به مقوله توسعه روستایی به مثابه یک فرآیندی است که می بایست وضعیت جوامع روستایی را در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و
Swot در کشاورزی - توسعه روستایی ـ بخش پانزدهم زیست محیطی و... ارتقاء داده و در تعامل با مناطق شهری و بخش های دیگر، امکان دستیابی به تعادل های منطقه ای و ملی را فراهم سازد. چراکه جمعیت روستاهای ایران حدود ۳۸% از کل جمعیت کشور را شامل می شود، لذا هرگونه تحرک اقتصادی اجتماعی آنان در سطوح ملی و منطقه ای بر بسیاری از موضوعات تاثیرگذار خواهد بود. علی رغم این که برای ارزیابی توسعه روستایی طی سال های ۸۳ –۱۳۷۳ می بایست حوزه وسیعی از روندها و فعالیت ها مورد ارزیابی قرار گیرند، ولی به دلیل فراهم نبودن زمینه های لازم آن، همانند برنامه های اول تا سوم توسعه صرفاً به ارزیابی برخی جنبه های عمران روستایی مورد بررسی قرار می گیرد.
طی سال های ۸۱ـ۱۳۷۳ درصد جمعیت روستاهای برخوردار بالای ۲۰ خانوار از ۷۰ درصد به ۸۷ درصد ارتقاء یافته در حالی که هدف برنامه در سال ۱۳۸۱، ۹۲ درصد بوده است. درصد جمعیت روستاهای برخوردار از راه مناسب در پایان سال ۱۳۸۱ به ۸۸ درصد رسیده به طوری که از هدف برنامه در سال ۱۳۸۱ در حد ۳ درصد جلوتر بوده است. بهره مندی جمعیت روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار از شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب روستایی در سال ۱۳۸۱ در حد ۴ درصد بوده و در مقابل هدف برنامه ۲ درصد بوده است. در پایان سال ۱۳۸۱ با تحقق صددرصد هدف برنامه، تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار از برق برخوردار گردیدند که این شاخص در شروع دوره ۸۰ درصد بوده است.
دلایل عمده عدم تحقق برخی از اهداف برنامه درخصوص فعالیت های فوق الذکر عبارتند از: پرهزینه بودن علملیات اجرایی، کمبود اعتبارات و عدم مشارکت بخش خصوصی و مردم در انجام پروژه ها خصوصاً عملیات آبرسانی و برق رسانی، تغییر ساختار اداری متولی فعالیت های فوق خصوصاً ادغام شرکت آب و فاضلاب روستایی و شهری و بروز برخی مشکلات درخصوص ارائه طرح های هادی روستا.
درخصوص مهم ترین دستاوردها می توان به حجم فعالیت های انجام شده خصوصاً عملکرد سال ۱۳۸۱ آبرسانی روستاها که با ۱۳۰ درصد تحقق صورت گرفته است و نیز تحقق اهداف برخورداری تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار از برق اشاره داشت. همچنین فعالیت ارائه طرح های هادی روستاهای بالای ۱۰۰ خانوار با رشد متوسط سالانه ۲۲ درصد طی سال های ۸۱ـ۱۳۷۳ و افزایش پوشش آن از ۹ درصد به ۴۴ درصد در سال ۱۳۸۱را می توان به عنوان یک دستاورد مهم ذکر نمود، چرا که دراثر این طرح ها، فعالیت های مختلف درعرصه روستاها ساماندهی شده و در نتیجه در افق بلندمدت حصول توسعه روستایی از ضریب امکان بالاتری برخوردار خواهد بود. همچنین از جمله مهم ترین تحولاتی که اثرات آن در عرصه توسعه روستایی قابل ملاحظه و بررسی خواهد بود، انتزاع وظایف سخت افزاری برق رسانی، آب رسانی، راه سازی، مسکن و فاضلاب روستایی از وزارت جهاد کشاورزی و ابلاغ آنها به وزارتخانه های ذی ربط می باشد. گرچه این روند با هدف اصلاح ساختار اداری صورت گرفته است اما از آنجا که نکته اساسی و محوری در توسعه روستایی، سازماندهی فعالیت ها و سیاستگذاری ها درعرصه روستاها می باشد، لازم است امور برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی و الزامات آن از جمله هماهنگی های بین بخشی و فرابخشی مورد توجه و عنایت ویژه کلیه دستگاه های موثر در توسعه روستایی قرار گیرد.
قابلیت ها و امکانات
- وجود ظرفیت های اقتصادی استفاده نشده در محیط های روستایی (منابع بالقوه و بالفعل محیطی و انسانی) از جمله آب، خاک، مواد اولیه و نیروی انسانی ماهر
- وجود سابقه برنامه ریزی روستایی در سطح ملی در سلسله مراتب برنامه ریزی کشور و تهیه شرح خدمات همسان تهیه طرح های مربوطه
- تصویب ضوابط و استانداردهای خدمات رسانی به روستاها
- سیاست تمرکززدایی دولت و گرایش به سپردن کارها و امور به مردم
- وجود نهادهای محلی (تعاونی ها، صندوق های خرد روستایی و...) و شکل گیری شوراهای اسلامی روستا، بخش و دهیاران
- وجود نیروهای انسانی متخصص لازم در زمینه های توسعه کشاورزی و روستایی در سطوح مختلف
محدودیت ها و تنگناهای اساسی
- دوگانگی در سیاست های توسعه شهری و توسعه روستایی
- ضعف نظام مدیریت توسعه روستایی به لحاظ نارسایی های قانونی و عدم شفافیت وظائف نهادهای موجود در رابطه با توسعه روستایی
- متنوع نبودن فعالیت های اقتصادی در روستا
- وجود ناهماهنگی در تهیه و اجرای برنامه های توسعه روستایی در سطوح مختلف نظام برنامه ریزی کشور
- عدم بهره گیری از پتانسیل های موجود در بخش کشاورزی
- ضعف و نارسایی در خدمات و زیرساخت های پشتیبان تولید
- فقدان نظام جامع اطلاعات و ارتباطات روستایی
- نابسامانی بازار سرمایه و اعتبارات روستایی و فقدان پس انداز و کمبود سرمایه در مناطق روستایی
- پایین بودن سطح درآمد حاصل از فعالیت در بخش کشاورزی در مناطق روستایی و محدودیت توان مالی روستائیان برای توسعه فعالیت های تولیدی و ایجاد اشتغال
- بالابودن سطح فقر نسبی مردم روستایی و ناتوانی ساختاری روستاها در استفاده از فرصت های رشد و توسعه اجتماعی ـ اقتصادی
اهداف کیفی بلندمدت (اهداف آرمانی)
- امنیت و پایداری اقتصادی (تولید، درآمدو اشتغال) با تاکید بر بخش کشاورزی
- توسعه منابع انسانی و سرمایه های اجتماعی به منظور تحرک بخشی دراقتصاد روستایی
- بهره وری پایدار و دسترسی مناسب به منابع و زیرساخت های پایه تولید
اهداف کیفی پنجساله (جهت گیری های اصلی)
- ظرفیت سازی در ابعاد حقوقی، قانونی، مالی، اعتباری، فیزیکی و نهادی در جهت تسریع در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها با تاکید بربخش کشاورزی
- تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی روستاها با تاکید بر بخش کشاورزی
- رشد و توسعه اقتصاد روستا از طریق بهره برداری بهینه از منابع موجود و بالقوه (ارتقاء بهره وری) و ایجاد فرصت های شغلی جدید و ارتقاء درآمد روستاییان
- توسعه اقتصادی - اجتماعی روستاها با تاکید بر توسعه زیرساخت های اجتماعی، نهادهای محلی و مشارکت مردمی در فرآیند تصمیم سازی و توسعه امورمحلی
- توسعه زیرساخت های مورد نیاز بخش کشاورزی در روستاها
- بهبود وضعیت مدیریت توسعه روستایی در سطوح ملی، منطقه ای و محلی
- توسعه شبکه خدمات مالی محلی روستایی با هدف ایجاد اشتغال، ارتقاء بهره وری و رقابت پذیری، به ویژه در بخش کشاورزی، از جمله تقویت فعالیت های صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی و کمک به تاسیس و تقویت صندوق های حمایت از توسعه پایدار روستایی
- ایجاد بستر لازم به منظور هماهنگی دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های توسعه روستایی و کشاورزی
اهداف کمی
▪ تهیه طرح ها و برنامه های توسعه روستایی:
- تهیه ۲۰۰ طرح توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی بخش کشاورزی در سطح محلی در ۲۰۰ بخش با هدف پوشش ۲۵ درصدی بخش های کشور در طول برنامه چهارم
پوشش ۱۰۰ درصدی در افق بیست ساله
- تهیه طرح مطالعات و برنامه ریزی راهبردی ـ ساختاری توسعه پایدار اقتصادی ـ اجتماعی روستاهای مرزی با تاکید بـر بـخش کشاورزی در ۱۶ استان کشور (۱۲۰ بخش)
- بازنگری و تدوین ضوابط استانداردهای خدمات و زیرساخت های مورد نیاز توسعه کشاورزی و اولویت بندی تجهیز مراکز روستایی بر زیرساختارهای مذکور (در ۳۰ استان کشور )
- تسهیل گری اجرای ۱۸۰ طرح توسعه اقتصادی و اجتماعی بخش کشاورزی در ۱۸۰ بخش با هدف پوشش ۲۰ درصدی بخش های کشوردرطول برنامه چهارم
- آموزش و اطلاع رسانی به منظور تسهیل گری اجرای ۱۸۰ طرح توسعه اقتصادی و اجتماعی بخش کشاورزی در سطح محلی (از طریق معاونت ترویج و نظام بهره برداری و سازمان آموزش تحقیقات)
- ایجاد ۳۵۰۰۰ شغل از طریق صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی با هدف پوشش ۵ درصدی افراد بیکار روستایی با تاکید بر بخش کشاورزی درطول برنامه چهارم
- کمک به تشکیل ۱۱۰ صندوق حمایت از توسعه پایدار روستایی از طریق شرکت مادر تخصصی حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در ۱۱۰ روستای کشور
- انجام مطالعات جامع توسعه اقتصادی روستایی در زمینه های مورد نیاز نظیر طراحی ساز و کارهای نوین جهت تنوع بخشی به فعالیت های کشاورزی، سیاست های راهبردی توسعه اقتصادی روستاها، بهینه سازی نظام بهره برداری از اعتبارات خرد روستایی در توسعه کشاورزی، مدل های برنامه ریزی توسعه روستایی کشاورزی و نظیر آن
فعالیت های محوری
- تقویت فرآیند توسعه همه جانبه و پایدار بخش کشاورزی و تامین نیازهای پشتیبانی آن توسط سایر دستگاه های اجرایی ازطریق تدوین و حمایت از اجرای طرح های توسعه پایدار اقتصادی ـ اجتماعی درسطح محلی و هماهنگی درون و برون بخشی
- توسعه اشتغال روستایی به ویژه در بخش کشاورزی از طریق تقویت منابع مالی نهادهای ارائه کننده تسهیلات اشتغال زا
- تجهیز مراکز روستایی به خدمات و زیرساخت های مورد نیاز توسعه بخش کشاورزی
سیاست های فضایی و منطقه ای
- تمرکز زدایی و فعال تر نمودن واحدهای استانی در امر توسعه اقتصادی در فضاهای تولید کشاورزی
- محلی نمودن فرآیند توسعه اقتصادی روستاها و تقویت حوزه های روستایی به عنوان کانون های تولید کشاورزی
- توسعه متوازن اقتصادی کشاورزی در روستاهای مرزی کشور
- پشتیبانی از صندوق های قرض الحسنه در سطح روستاها برای توسعه اشتغال مولد
- حمایت از فعالیت های مدنی محلی و سازمان های غیردولتی موثر در توسعه روستایی
- اولویت بخشی به اجرای اقدامات مورد نظر در طرح های مصوب توسعه اقتصادی ـ اجتماعی روستاهای کشور
اقدامات
- تدوین اسناد و طرح های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی در سطح ملی
- تدوین طرح های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی برای روستاهای واقع در نواحی مرزی کشور
- تسهیل گری حمایت مالی و فنی از اجرای طرح های مذکور
- حمایت از تاسیس صندوق های توسعه پایدار روستایی در سطح روستاها با استفاده از ظرفیت صندوق های قرض الحسنه موجود در روستاها
- تقویت منابع مالی در اختیار صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی
- تدوین ضوابط و استانداردهای لازم برای توسعه خدمات و زیرساخت های مورد نیاز پشتیبانی از بخش کشاورزی و اولویت بندی مراکز روستایی جهت تجهیز به این گونه زیرساخت ها
- ایجاد بستر لازم به منظور هماهنگی میان بخش های اجرایی وزارت متبوع جهت اجرای طرح های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی روستاها
- فراهم نمودن زمینه لازم برای تامین نیازهای خدماتی و زیرساخت های مورد نیاز توسعه کشاورزی در چارچوب طرح های مصوب توسط سایر دستگاه ها
- انجام مطالعات جامع توسعه اقتصادی ـ اجتماعی روستاها در زمینه های مورد نیازخبرگزاری ایسنا ( www.isna.ir )

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
بعد از مرگ نمی فهمیم مردیم؟ (حجت الاسلام رضا محمدی)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند
  10 : 20  
  10 : 20