انواع ترک در بناهای تاریخی | تعبیرستان
انواع ترک در بناهای تاریخیفنی و مهندسیعلم و فناوریدانستنیها
×
بستن

انواع ترک در بناهای تاریخی

یکی از مشکلات اساسی در برخورد با بناهای تاریخی کشور مشکلات ناشی از ترک در ساختمان ها می باشد، ترکها یا بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم باعث ایجاد عدم
انواع ترک در بناهای تاریخی تعادلهایی در بناهای تاریخی می شوند. شناساییمنشاء ترک نیز یکی از کارهای مهم در مقوله مرمت می باشد. در زیر یک دسته بندی کلی از انواع ترکها در بناهای تاریخی را مشاهده خواهیم کرد.
انواع ترک ها
▪ ترکهای ناشی از نشست طبیعی زمین:
با توجه به مطالب بالا، در بناهای تاریخی و قدیمی، ساخت و ساز فشاری بر قشرها و لایه های زمین تحمیل می کند و این عمل تا زمانی ادامه می یابد که تعادلی نسبی بین بار وارده و مقاومت زمین برقرار شود. در نتیجة این نشست ها و ایجاد تعادل ثانوی بین بنا و زمین ترکهایی در بناها اتفاق می افتد، این نوع ترکها را می توان در بناهای جدید و طی ماههای اولیة ساخت آن مشاهده نمود.
▪ ترک بر اثر نشست زمین در زیر پی بنا:
عناصری که بارشان به زمین منتقل می شود، نیروی مؤثر فشاری بر زمین وارد می کنند که این نیرو در لایه زیرین پی از میان نمی رود، بلکه از سطح پی آغاز شده، رفت رفته با اندازه های کاهنده در زیر زمین گسترده می شود. تغییرات حاصل بر اثر فشار آبهای زیرزمینی، اکسید شدن لایه های زغالی، نشت آب از لوله های زهکشی (فاضلاب)، بوجود آمدن رطوبت در زیر پی ها موجب ایجاد ترک در پی و در بنا می شود.
▪ ترک ناشی از خشک شدن لایه های بنا در زمان احداث و عوامل جوی در طول زمان:
در هنگام احداث هر بنا، رطوبت طبیعی در ملات و سایر مصالح بنایی وجود داردة این رطوبت به مرور زمان از بین می رود و در نتیجه موجب ایجاد ترک در بنا می گیدد. همچنین بر اثر تغیر عوامل جوی و کاهش یا افزایش میزان رطوبت، ترک نیز پدیدار می شود.
▪ ترک ناشی از جابجایی ناگهانی لایه های زمین:
عوامل طبیعی مانند زلزله و بادهای شدید موجب جابجایی لایه های زمین شده و بدنیال خود ترکهای زیادی را در بناها بوجود می آورند. شدت ترکها گاهی به جدایی کامل اتصالات منجر می گردد.
▪ ترک بر اثر کاهش یا افزایش بارهای وارده بر پی ها:
عناصر و اجزاء بناهای قدیمی بصورت فشاری عمل می کنند، در نتیجه تعادلی را در بارگذاری موجب می شوند، این تعدل تمام نیروهای رانشی و فشاری را خنثی کرده و بار بنا را بصورت صحیح از مرکز ثقل پایه ها و دیوارها به زمین منتقل می کنند. هرگونه تغییر در بارگذاری (کم یا زیاد کردم) در این تعادل اختلال ایجاد می کند و در نتیجه بنا دچار ترکهای شدید می گردد.برای مثال اگر نیروی فشاری بار عمودی مناره ها از کناره های ایوانها حذف شود، نیروهای رانشی تاقهای ایوان در پایه های جانبی باربر زنده شده و موجب رانش پایه های می گردد.
▪ ترک بر اثر وارد آمدن نیروهای رانشی به بنا:
با توجه به اینکه اجزاء بناهای قدیمی اکثراً بصورت فشاری عمل می کنند و تمام نیروهای رانشی توسط نیروهای فشاری خنثی شده و به زمین منتقل می شوند، چنانچه نیرویی بدون در نظر گرفتن تعادل بنا در جهات مختلف به آن وارد گردد، خوبخود تعادل موجود در ساختمان برهم می ریزد و در نتیجه ترکها و جابجایی ها ظاهر می گردند.
▪ ترک ناشی از لرزشهای پیرامون بنا مانند ترافیک، انفجار، حفاری و غیره:
هرگونه عامل خارجی مانند احداث خیابان و ایجاد ترافیک سنگین همراه با صدا و لرزش، احداث کارخانه ها، انفجارها و عملیات حفاری در تعادل طبیعی بنا که اجزاء آن بصورت فشاری عمل می کنند، اختلال ایجاد می کنند.
▪ ترک بر اثر تغییر فشار آبهای زیرزمینی و تغییر میزان رطوبت در بخش زیر پی ها:
هرگونه تغییر در تعادل قشرهای زیرین پی از نظر کاخش یا افزایش فشار آب و رطوبت موجود در آن موجوب بروز اختلالاتی در پی ها و همینطور کلی بنا می گردد که با نشست پی و ایجاد ترک در بنا همراه است. کنترل و ثابت نگه داشتن آبهای زیرزمین تا حد امکان برای حفاظت بناهای تاریخی ضروری است.
▪ ترک بر اثر تعبیه و فعالیت تأسیسات مدرن در داخل بناهای تاریخی:
در بناهای تاریخی و قدیمی، تأسیسات در خارج از بنا احداث می شد و سیستم تأسیسات گرمایشی و سرمایشی در داخل بنا وجود نداشت. در حال حاضر به منظور احیاء بناهای تاریخی، این تأسیسات اجباراً به داخل بنا منتقل می شوند. در بیشتر این بناها، به علت اجرای نادرست این تأسیسات و در نتیجه نشت آب از لوله ها و نفوذ آن به زیر پی ها، نشست و ترک در بنا رخ می دهد. بنابراین مداخله در بنای تاریخی و احداث تأسیسات جدید، مشروط به رعایت اصولی خاص در طراحی با نگرشی ویژه به طبیعت بنای تاریخی است.
▪ ترک ناشی از کاهش تدریجی مقاومت و چسبندگی مصالح و ملاتها به علت فرسودیگ در طول زمان:
فرسودگی و کهولت بما همراه با عوامل جوی، تأثیرات مستقیم و عوارض منفی برای بناها بدنبال دارد. میزان تأثیر عوامل جوی از قبیل تغییرات دما و رطوبت بستگی به نوع مصالح بنا دارد. وجود این دو عامل مقاوما بنا را در برابر نیروهای وارده کاهش داده و موجب بروز ترک در آن می شوند.
▪ ترک بر اثر ساخت و ساز جدید (الحاقات) بدون توجه به پیوستگی و همبستگی سازه ای بناهای قدیمی:
با توجه به اینکه بناهای قدیمی دارای انسجام سازه ای و همچنین همبستگی در ترکیب و ساختار خود هستند، هر نوع دخل و تصرف در بنا که بی توجه به این اصول سازه ای و ترکیبی و بدون مطالعه انجام گیرد، مسلماً ضایعاتی را ایجاد می کند که یکی از آنها ایجاد ترک و جابجایی در سازة بنا است.
▪ ترک بر اثر فشارهای وارده:
ترکهای عمودی روی دیوارها، معمولاً حاصل فشارهای وارده از تاقها و یا فشارهای حاصل از فعل و انفعالات خود زمین هستند. اگر پی مستعد نشست باشد، این فشارها ممکن است باعث چرخش شوند. از طرفی امکان دارد ترکهای افقی نیز بر اثر این فشارها ایجاد شوند که در این صورت دیوار بر اثر استقامت زمین از دو جانب شکم داده و باعث فلج شدن آن بخش خاص و آن برش از دیوار می شود.در دیوارهای پشت بند، در بخش پر ترکهای افقی وجود دارند ولی قابل روئیت نیستند. اگر تغییر فشارهای وارده در طول دیواری همگن نباشد، در نوع انحراف طولی تغییر پدید می آید و ترکهای عمودی بوجود می آیند. ترکهای افقی نیز در صورتی پدید می آیند که نیروهای متمرکز که بر اثر وجود تیرهای سقف حاصل شده اند با مقاومت قابل توجه زمین مواجه شوند.
▪ ترک در دیوار منحنی:
در این نوع دیوارها، ترکها خیلی بیشتر از دیوارهای صاف هستند، زیرا فشارهای عمودی در جداره با تنشهای کششی همراه هستند.
▪ ترک در نقاط اتصال دیوارها:
نقاط اتصال دیوارها در کنجح ها که بصورت L یا T و... هستند بصورت فاحشی تحت تأثیر نیروهای متمرکز قرار می گیرند. اگر اتصال بخوبی انجام نشده باشد، امکان ایجاد ترک و انفصال بسیار زیاد است. نشست های غیرهمگن لایه های مختلف زمین از دلایل بروز ترک و یا چرخش های شدید هستند که معمولاً در گوشه ها و کنج های اتصالی بروز می کنند
▪ ترک در جداره ها و دیوارهای پر بازشو (درها و پنجره ها):
وجود بازشو در دیوار، علاوه بر افزایش نیروهای فشاری در بخش های اطراف بازشوها، باعث تشکیل و پخش شبکه نیروهای کششی و فشاری خاص می شود که معمولاً به انفصال قسمتی از دیوار می انجامد. در نماهایی که تعداد بازشوها بیشتر باشد بر اثر نشست پی ها، تعداد ترکها افزایش می یابد و این ترکها در نقاط ضعیف بیشتر قابل مشاهده هستند.www.mehrazi.ir

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
ناشتا ورزش نکنیم؟؟ (دکتر خادم)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند