برجهای هزاره سوم ( از پروژه های مهم در حال ساخت تهران ) | تعبیرستان
برجهای هزاره سوم ( از پروژه های مهم در حال ساخت تهران )فنی و مهندسیعلم و فناوریدانستنیها
×
بستن

برجهای هزاره سوم ( از پروژه های مهم در حال ساخت تهران )

سیستم سازه ای برج های هزاره سوم
در تشریح سیستم سازه ای این برج ها لازم است به دونکته اصلی توجه شود. در واقع این سیستم از دو بخش
برجهای هزاره سوم ( از پروژه های مهم در حال ساخت تهران ) تقریباً مجزای ثقلی و لرزه بر تشکیل شده است. اصطلاحات لرزه بر و ثقلی بر اساس مقدار جذب برش نیروی زلزله توسط هر یک از سیستم ها، به آنها نسبت داده شده است.
الف) سیستم لرزه بر: در طرح این برج ها از دو سیستم لوله ای متداخل، به اضافه مهاربندی همگرا به عنوان بخش لرزه بر
ساختمان استفاده شده است . قاب های سیستم لرزه بر در پیرامون سازه قرار گرفته اند؛ ضمن آنکه دو قاب لرزه بر میانی هم در یک جهت موجود می باشند
ب) سیستم ثقلی:
سیستم ثقلی که میان بخش لرزه بر محصور شده است، بر روی ستون های میانی که تقریباً با راندمان ۱۰۰% بطور ثقلی عمل می کنند، قرار گرفته است و تیرهایی که این ستون ها را به سیستم لرزه بر پیرامونی مرتبط می کنند عموماً - به جز سه طبقه پایین - با اتصال ساده طرح شده اند. با توجه به توضیحات فوق ملاحظه می شود، سختی این تیرها نقشی در نحوه توزیع بارهای جانبی نخواهد داشت و به این جهت در مدل، ساده سازی صورت گرفته است.
استفاده از تیرهای با مقطع متغیر در طرح تیرهای ثقلی علا وه بر صرفه جویی در مصالح، به جهت ایجاد مسیری مناسب برای عبور لوله های تأسیساتی صورت گرفته است و به این ترتیب نیازی به افزایش بیشتر ارتفاع طبقه نمی باشد.
سیستم سقف برج های هزاره سوم
سقف این برج ها از نوع کامپوزیت است و عملکرد دال های آن به صورت دوطرفه می باشد.
همان طور که در گزارش مندرج در شماره پنجم ذکر شده مطالعات ژئوتکنیک، ژئوفیزیک، تهیه طبف ویژهِ ساختگاه، زهکشی و کنترل کیفیت عملیات بتنی این پروژه توسط مهندسان مشاور دریا خاک پی در دست انجام است.
مطالعات ژئوتکنیکی در محدوده احداث برج ها
مطالعات ژئوتکنیکی به منظور تعیین خصوصیات خاک و لایه های زمین در محدوده احداث برج ها به شرح زیر انجام پذیرفته است:
الف) مطالعات ژئوتکنیک اکتشافی تکمیلی
ـ تعیین مشخصات فیزیکی و مکانیکی لایه های خاک
ـ تعیین پارامترهای موثر در پایداری و تغییر شکل پذیری لایه های خاک
ـ تعیین ظرفیت باربری و نشست خاک و پیشنهاد گزینه های مناسب پی
ـ تعیین مشخصه های خاک جهت برآورد نیروی زلزله
ـ شناسایی شرایط هیدروژئولوژیکی و آبگذارانی لایه های خاک
ـ بررسی امکان وجود نابهنجاری های ژئوتکنیکی در محدوده مورد نظر
ب) مطالعات تهیه طیف ویژه ساختگاه
ـ تعیین لرزه خیزی ساختگاه
ـ تعیین مشخصات هندسی دینامیکی لایه های آبرفتی
ـ انجام تحلیل بزرگنمایی حاصل از اثر وجود آبرفت
ـ تهیه شتاب نگاشت طراحی در سطوح مختلف
ـ تهیه طیف طراحی در سطوح مختلف لرزه ای در رقوم های موردنظر
ـ بررسی نشست سازه
در بررسی نشست سازه شالوده گسترده در وسط ساختگاه، داده های مورد نیاز برای انجام این تحلیل ها با استفاده از آزمایش های برجا و آزمایشگاهی تعیین گردید.
اثر لایه سطحی خاک کم مقاومت در کف گود، با در نظر گرفتن یک لایه جدید با ضریب ارتجاعی نسبتاً کمتر مدل گردید.
با توجه به یکنواختی بافت زیر سازه، حداکثر نشست مجاز ساختمان ۱۰۰ میلیمتر در نظر گرفته شده است. مقایسه نتایج محاسبات نشست بااستفاده از نرم افزار Plaxis نشان می دهد که حداکثر میزان نشست محاسبه شده از نشست مجاز (۱۰۰ میلیمتر کمتر) می باشد.
سیستم پی
با توجه به نوع سیستم باربر جانبی برای برج های شمالی، مرکزی و جنوبی که سیستم لوله ای درجداره خارجی هریک از برج ها می باشد دو گزینه زیر برای پی برج ها قابل بررسی است:
الف) سیستم پی گسترده برای هریک از برج های شمالی، جنوبی و مرکزی؛ به طوری که با درزهای انقطاع از یکدیگر مجزا گردیده باشند.
ب) سیستم پی گسترده یکپارچه و بدون درز انقطاع برای هر سه برج شمالی، جنوبی و مرکزی.
در سیستم گزینه الف با توجه به یکسان بودن برج ها به لحاظ مشخصه های دینامیکی بروی خاک ناحیه درز به صورتی است که فشار زیاد برج مرکزی موجب می گردد که خاک زیر برج شمالی تحت اثر فشار قرار گرفته و پی برج شمالی تمایل به بلند شدن از روی آن داشته باشد.در صورتی که از گزینه (ب) استفاده شود، ۲ نیروی فشاری و کششی با یکدیگر متعادل گردید وتنش ها در زیر پی و روی خاک توزیع یکنواخت تر خواهد داشت، لذا استفاده از پی گسترده یکپارچه برای بارهای جانبی منطقی تر می باشد. از طرف دیگر طولانی بودن پی موجب می گردد که تنش های ناشی از درجه حرارت و جمع شدگی، باعث تأثیرات نامطلوبی در پی گردد و علاوه بر آن، چنانچه تحت اثر بارهای ثقلی غیر همزمان قرار گیرد، در پی، ایجاد تنش های زیاد بنماید. بنابراین بتن ریزی در زیر هر یک از برج ها بصورت مجزا ودر عرض به فاصله ۳۰ الی ۵۰ سانتیمتر انجام گردیده است و پس از اعمال کلیه بارهای ثقلی و مرتفع شدن اثرات جمع شدگی ودرجه حرارت، این فاصله ها با بتن مرغوب به همراه مواد منبسط شونده پر می گردند.
بررسی مخاطره پذیری لرزه ای منطقه
گستره تهران در کوهپایه های جنوبی کوه های البرز مرکزی قرار گرفته و شمالی ترین فرونشست ایران مرکزی به حساب می آید. کوه های البرز در شمال تهران متشکل از یک سری چین خوردگی های با امتداد شرقی- غربی است و شدت دگرریختی در دو کناره شمالی گسله تهران به بیشترین مقدار خود رسیده و بلندی های البرز به ترتیب بر دشت کناری خزر در شمال و دشت تهران در جنوب رانده شده است.
از مهمترین گسل هایی که نزدیکترین فاصله تقریبی آنها از ساختگاه حدود کمتر از ۱۰ کیلومتر می باشد می توان موارد زیر را نام برد: گسل شمال تهران، گسل امامزاده داوود، پورگان وردیج، نیاوران، محمودیه، طرشت، عباس آباد، گسل تلویزیون، باغ فیض، نارمک و در محدوده ساختگاه موردنظر باتوجه به خاکبرداری قابل توجهی که انجام شده بود آثار گسلی مشاهده نگردید.
بررسی روند لرزه خیزی
ـ بررسی روند لرزه خیزی این گستره بااستفاده از به کارگیری روش kijko در سه حالت انجام گرفته است:
▪ حالت اول) بادر نظر گرفتن فقط لرزه های تاریخی
▪ حالت دوم) با منظور نمودن لرزه های سده بیستم
▪ حالت سوم) ترکیبی از مجموع حالت های اول و دوم با در نظر گرفتن لرزه های تاریخی و لرزه های سده بیستم
احتمال عدم رویداد لرزه ای با بزرگی ۷ ریشتر در طول مدت ۵۰سال یا ۱۰۰ سال به ترتیب حدود ۶۰ و ۳۵ درصد می باشد؛ یعنی برای سازه ای باعمر مفید ۵۰ یا ۱۰۰ سال می توان این احتمال عدم رویداد را در نظر گرفت.
بیشینه مقادیر شتاب قائم و افقی زمین
در مطالعات انجام شده با استفاده از برنامه seisrisk III بیشینه مقادیر شتاب زمین محاسبه شده اند. اطلاعات دیگری نظیر رابطه طول گسلش و بزرگی مورد نیاز بوده است که آن نیز با استفاده از روابط شناخته شده جهانی (رابطه ولز - کاپراسمیت) به دست آمده اند. بر اساس این محاسبات مقادیر شتاب افقی و قائم در سازه های زمانی مختلف (۳۰، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰سال) با احتمال فزونی خاص (۵۰%، ۳۷ %، ۱۰%) برآورد شده اند.
در صورتی که عمر مفید سازه ۵۰ سال فرض شود با در نظر گرفتن احتمال فزونی ۳۷ درصد، مقادیر شتاب افقی و قائم به ترتیب۰/۶۳ g و۰/۷۲ g برآورد شده است.
بررسی پاسخ دینامیکی آبرفت
به این منظور به عنوان یک روش اندازه گیری سریع و اقتصادی در محل ساختگاه چهارگمانه با عمق های ۶۵/۷۵, ۵۰ , ۵۰ , ۶۵/۷۵ متر حفر گردید و لایه های آبرفت مورد آزمایش محل S.P.T قرارگرفته و نمونه های حاصله تحت آزمون های آزمایشگاهی قرار گرفتند. این روش با دقت قابل قبولی سرعت انتشار امواج را در لایه های خاک به دست می دهد.
با استفاده از نتایج آزمایش محلی و نفوذ استانداردS .P.T از طریق روابط تجربی موجود برای درک رفتار دینامیکی توده آبرفت در محل ساختگاه تحت اثر حرکات لرزه ای، طیف های پاسخ آبرفت برای سطوح شتاب (۵/۰,۳۵/۰,۳/۰,۲۵/۰,۲۳/۰,۲/۰,۱۵/۰,۱/۰) برابر شتاب ثقل محاسبه شده اند. برای این محاسبات از نرم افزارEER استفاده شده است. A سطح شتاب مبنا(D.B .L ) برای سنگ بستر براساس تحقیقات موجود، ۳۶/۰ شتاب ثقل و سطح شتاب بیشینه طراحیM.D۰/۵ ( . ) شتاب ثقل ملحوظ گردیده است لکن برای مشاهده تغییرات پاسخ آبرفت به سطوح شتاب مختلف، دامنه ای از سطوح شتاب از ۱/۰ تا ۵/۰ شتاب ثقل مورد تحلیل قرار گرفته است.
اثرات توپوگرافیک
به دلیل قرارگیری ساختگاه در مناطق مسطح، اثرات توپوگرافی عملاً تأثیر چندانی بر روی طیف پاسخ ساختگاه ندارد.
طیف طراحی زلزله
بررسی ها نشان می دهد که اثر آبرفت به طور مشخص طیف پاسخ سنگ را تحت تاثیر قرارداده است ، به طوری که در پریودهای پائین (کمتر از نیم ثانیه) باعث کاهش مقادیر طیفی شده است. روند فوق مبین این موضوع است که اثر وجود آبرفت باخصوصیات غیرخطی پریود اصلی طیف پاسخ را به مقادیر پریودهای بزرگتر انتقال داده است .
همچنین پهنای مقدار حداکثر طیفی به مقدار قابل توجهی افزایش یافته و طیف وسیعتری از پریود ها را دربرگرفته است که چنانچه پریود اصلی سازه در این محدوده قرار بگیرد به علت بروز پدیده تشدید، بیشترین شتاب پاسخ طیفی در سازه به وجود خواهد آمد که ملاحظات لازم باید در نظر گرفته شود.
با توجه به مطالب فوق، طیف پیشنهادی DBL حداکثر مقادیر طیفی را بین پریودهای ۰۴/۱و ۲۷/۰ ثانیه برابر ۰/۸۵ g دارد و طیف پیشنهادی MDL حداکثر مقادیر طیفی خود را در محدوده بین پریودهای ۴۴/۰ تا ۸۴/۰ ثانیه برابر با ۰/۳۸ g دارد.
در نتیجه در هر سطح شتاب طراحی سازه به نحوی انجام شده است که پریود اصلی سازه در محدوده شتاب حداکثر طیفی قرار نگرفته است و پدیده تشدید اتفاق نیفتاده است.
کنترل کیفیت مصالح و نظارت اجرایی
از آنجا که طراحی مناسب توا‡م با اجرای دقیق و کنترل کیفیت مصالح، مقاوم سازی سازه را در برابر نیروهای وارده امکان پذیر می سازد، در این پروژه نسبت به کنترل کیفیت مصالح بکار رفته اقدامات زیر انجام می گیرد:
۱) کیفیت بتن :
به منظور دسترسی به کیفیت مطلوب و جلوگیری از نابودی خواص بتن - در حین حمل - نسبت به دایرکردن بچینگ پلنت در محل کارگاه مبادرت نموده و در تمام مدت اقدامات لازم نظیر تست مواد سنگی، سیمان و آزمایش های مربوطه با استقرار آزمایشگاه محلی انجام می شود.
۲) کیفیت مصالح فولادی:
برای بررسی کیفیت مصالح فولادی تمام مصالح قبل از ورود به کارخانه ساخت تحت آزمایش های مربوطه قرار گرفته و بعد از حصول اطمینان از تطابق مشخصات مواد فلزی با موارد در نظر گرفته شده در طراحی، اجازه حمل داده می شود.
همچنین در کارگاه ساخت با استقرار یک اکیپ (Q.C ) تمام آزمایش های مربوط به جوش نظیر آزمایشات ذرات مغناطیسی( M.T ) اولتراسونیک(U.T ) ، رنگ های نافذ( P.T) و رادیوگرافی( R.T) و همچنین اجرای دقیق روند جوشکاری(W.P.S ) جهت جلوگیری از ایجاد تنش های پسماند بعد از جوشکاری کنترل می گردد.
از آنجا که این سازه دارای اتصالات پیچ و مهره ای (اصطکاکی و اتکایی) می باشد، تمام آزمایش های مربوط به پیچ نظیر آزمایش ترکیب شیمیایی کوانتومتری، سختی سنجی، کنترل ابعادی، کشش کلگی، ریز سختی سنجی و ... نیز انجام می گیرد. درکارگاه نصب هم ضمن نظارت کافی به لحاظ اطمینان از انجام اتصالات اصطکاکی ضمن استفاده از ترکمتر از واشرهای D.T.I جهت کنترل مضاعف ایجاد اصطکاک لازم در اتصالات استفاده می گردد.منبع : سایت ساختمان و کامپیوتر

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
آیت الله جوادی آملی در مورد بانک ها صحبت نکنن؟
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند