بررسی کنوانسیون مارپل | تعبیرستان
بررسی کنوانسیون مارپلعلم و فناوریدانستنیها
×
بستن

بررسی کنوانسیون مارپل

با اتمام جنگ های جهانی اول و دوم و ایجاد زمینه ورود دوباره اندیشمندان به عرصه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بخش گسترده ای از مشکلات موجود در جوامع
بررسی کنوانسیون مارپل انسانی که تا آن زمان به خوبی آشکار نشده بود، شناسایی شد و در معرض افکار عمومی قرار گرفت.
در حقیقت دهه ۱۹۵۰ و بعد از آن را باید دهه شناخت آسیب های وارده به محیط زیست دریایی و تغییر بینش افکار عمومی جهانی به ویژه در کشورهای توسعه یافته درخصوص موضوعات مربوط به حفظ محیط زیست دریایی دانست. به همین دلیل است که از این به بعد دولت ها وادار به پذیرش مقررات بین المللی و توسعه قوانین و مقررات ملی برای حفاظت از محیط زیست دریایی شده اند.
از همین رو، برای رفع کامل آلودگی عمدی محیط زیست دریایی به وسیله نفت و سایر مواد مضر، به علاوه کاهش ریزش اتفاقی چنین موادی به دریا )ناشی از کشتی ها( کنفرانس بین المللی آلودگی دریا در سال ۱۹۷۳، معاهده ای را با عنوان «کنوانسیون بین المللی برای جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها» )مارپل ۷۳( را به تصویب رساند.
در سال ۱۹۷۸، پس از گذشت پنج سال از تدوین کنوانسیون مارپل ۷۳، این کنوانسیون به دلیل هزینه های اقتصادی و مشکلات فنی زیاد برای کشتی ها و بنادر )برای مطابقت با مفاد آن( فاصله زیادی با حدنصاب لازم تصویب از طرف دولت ها برای رسیدن به مرحله لازم الاجرا شدن را داشت. به همین دلیل در فوریه همان سال کنفرانس بین المللی ایمنی تانکر و جلوگیری از آلودگی، پروتکل ۱۹۷۸ را در رابطه با کنوانسیون یادشده )به منظور اصلاح کنوانسیون و سهولت الحاق به آن( به تصویب رساند.
به این ترتیب، پس از آن تاریخ، کنوانسیون و پروتکل اصلاحی یکجا به عنوان مارپل ۷۸/۷۳ شناخته شدند.
دو ضمیمه اجباری
مارپل را می توان محصول فرآیند تکامل کنوانسیون جلوگیری از آلودگی نفتی ۱۹۵۴ به حساب آورد، با این تفاوت که در آن فقط به مساله آلودگی نفتی پرداخته نشده بلکه انواع دیگر آلاینده ها نیز مورد توجه قرار گرفته و برای هر کدام دستورالعمل ها و مقررات خاص پیش بینی شده است.
مارپل ۷۸/۷۳ دارای دو ضمیمه اجباری شامل مقررات جلوگیری از آلودگی به وسیله نفت )ضمیمه i( و مقررات کنترل آلودگی به وسیله مایعات مضر به صورت فله )ضمیمه ii( و چهار ضمیمه اختیاری شامل مقررات حمل مواد مضر بسته بندی شده )ضمیمه iii(، مقررات جلوگیری از آلودگی توسط فاضلاب کشتی ها )ضمیمه iv(، مقررات جلوگیری از آلودگی توسط زباله کشتی ها )ضمیمه v( و مقررات برای جلوگیری از آلودگی هوا )ضمیمه vi( است.
تا ششم آوریل ۲۰۰۷ میلادی در مجموع ۱۴۳ کشور به عضویت کنوانسیون مارپل وارد شده اند. عضویت دولت ایران به کنوانسیون مارپل ۷۸/۷۳ و ضمائم i و ii و v آن در تاریخ ۶ دی ماه ۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
کنوانسیون بین المللی برای جلوگیری از آلودگی دریا توسط کشتی ها (marpol ۷۳/۷۸) پیچیده ترین و کامل ترین معاهدات لازم الاجرای بین المللی برای حفاظت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی ناشی از کشتی ها محسوب می شود. هدف نهایی کنوانسیون مارپل رفع کامل آلودگی عمدی محیط زیست دریایی و کنترل آلودگی های غیرعمدی )ناشی از سوانح( به وسیله کشتی ها و سکوهای ثابت و شناور است.
وضع مقررات توسط دولت های ساحلی
به دلیل پیچیدگی فنی و ضرورت وضع قوانین و مقررات حمایتی سخت برای حفاظت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی های گوناگون از منشا کشتی ها و سکوهای دریایی این کنوانسیون تلاش کرده است تا آنجا که قابل حصول باشد، انواع مختلف آلودگی ناشی از منابع فوق الذکر را شناسایی کرده و قوانین و مقررات موردنیاز در خصوص هر کدام از آنها را وضع کند. قوانین و مقررات کنوانسیون مارپل همانند سایر کنوانسیون های بین المللی شمول جهانی داشته و از وضع مقررات خاص برای یک کشور یا وضع مقررات کیفری در کنوانسیون اجتناب شده بنابراین وضع این دسته از مقررات به عهده دولت های ساحلی گذاشته شده است تا براساس شرایط و مقتضیات خاص خود در این خصوص اقدام کنند.
الحاق به کنوانسیون مارپل ۷۸/۷۳ و اجرای الزامات کنوانسیون در هر کشور نیازمند همکاری مستمر چهار عنصر اصلی دولت، مرجع ملی دریایی، صنایع کشتیرانی و نفت و اداره کننده گان بنادر است که هر کدام از بخش های یادشده باید به دقت به مسوولیت های سازمانی، مسوولیت پرسنل و الزامات مربوط به کشتی ها و سکوها در کنوانسیون مارپل مطلع باشند.
الف) دولت:
نقش دولت ها در ایجاد زمینه مناسب برای الحاق به کنوانسیون و پروتکل های اختیاری و وابسته به آن بی تردید بسیار مهم و اساسی است که دولت ها به چهار دلیل تمایل به الحاق به کنوانسیون مارپل دارند.
۱) نگرانی از بابت حفظ سلامت محیط زیست دریایی در آب های تحت حاکمیت و صلاحیت
۲) منافع پذیرفته شدن کشتی ها به بنادر سایر کشورها
۳) منافع ابزارهای کنترل آلودگی به بنادر
۴) نگرانی برای تمامیت محیط زیست جهانی
ب) مرجع ملی دریایی کشورها:
مرجع ملی دریایی کشورها بیشترین وظیفه در اجرای کنوانسیون مارپل را به عهده دارد. مرجع ملی دریایی یک کشور عضو باید از سویی اقدامات لازم را برای الحاق به کنوانسیون و پروتکل های وابسته به آن به انجام رساند و از سوی دیگر باید نظارت گسترده ای را بر کشتی ها، سکوها و بنادر اعمال کند.
وظایف مرجع ملی
مرجع ملی دریایی باید بررسی کند که آیا قوانین و مقررات موجود توانایی کافی برای گنجاندن مقررات کنوانسیون در سیستم قانونی کشور را دارد یا خیر؟ به طور مثال آیا امکان یکپارچه کردن کنوانسیون مارپل با قانون دریایی ایران وجود دارد؟ به بیان دیگر، آیا نیازمند قوانین و مقررات جدیدی هستیم یا مقررات موجود ملی توانایی جذب مقررات جدید بین المللی را در خود دارد.
مرجع ملی همچنین باید بررسی کند که آیا قوانین و مقررات موجود نیاز به اصلاح دارند یا خیر؟ مجموعه این اقدامات را می توان به طور یکجا توانمندسازی قوانین و مقررات ملی برای پذیرش کنوانسیون مارپل دانست. به طور کلی فرآیند اصلاح یا وضع مقررات را باید شامل سه محور اصلی دانست.
۱) مقررات برای بنادر (مقررات احداث تسهیلات دریافت مواد زائد از کشتی ها)
۲) مقررات برای کشتی ها
۳) مقررات برای سکوهای حفاری ثابت و شناور و مخازن شناور و ذخیره نفت
ج) صنایع کشتیرانی و نفت:
صنایع کشتیرانی و نفت به عنوان دو ابزار اساسی برای حصول الزامات کنوانسیون مارپل محسوب می شوند. این صنایع باید کشتی ها و تاسیسات خود را به نحوی طراحی و تجهیز کنند تا بتوانند مطابق با الزامات کنوانسیون مارپل عمل کنند. همچنین این صنایع باید در خصوص آموزش افسران و پرسنل مربوطه رویه مشابهی را برای تطبیق با الزامات کنوانسیون دنبال کنند. سرعت تطبیق با مقررات و انعطاف پذیری زیاد صنایع کشتیرانی و نفت برای دستیابی به اهداف و الزامات کنوانسیون از اهمیت بسیاری در روند اجرای کنوانسیون برخوردار است.
۱) دولت ساحلی:
اجرای عملیات ایمن کشتی ها در آب های تحت حاکمیت و صلاحیت، شناسایی منابع آلودگی، تعقیب و تنبیه متخلف، پاکسازی آلودگی و فراهم کردن تسهیلات دریافت مواد زائد کشتی ها در بنادر.
۲) دولت صاحب پرچم:
انجام تمامی وظایف معین شده در کنوانسیون در ارتباط با ناوگان کشتی های تحت پرچم از طریق بازرسان دولتی یا موسسات طبقه بندی، اعمال مقررات به شناورهای کمتر از اندازه های مندرج در کنوانسیون و شناورهای کوچک محلی و اعمال بازرسی های موردنیاز برای این شناورها و صدور گواهینامه های مربوط به کنوانسیون مارپل.
۳) دولت صاحب بندر:
کنترل و بازرسی کشتی ها در بنادر با استفاده از بازرسان دولتی.
نتیجه فعالیت ۲۰ ساله
طی دو دهه گذشته اقدامات متعددی در خصوص اجرای الزامات کنوانسیون مارپل در کشور صورت پذیرفته است. اما توجه و تمرکز اصلی این اقدامات به طور عمده با هدف اجرای الزامات ضمیمه های اول و پنجم کنوانسیون که با توجه به نوع کشتی های مراجعه کننده به کشور از اهمیت بیشتری برخوردار بوده، پایه ریزی شده اند. از جمله این اقدامات می توان به بازرسی و صدور گواهینامه کشتی های تحت پرچم، کنترل و بازرسی کشتی ها در بنادر، وضع قوانین و مقررات مربوط به آلودگی نفتی در قالب قانون حفاظت از دریا و رودخانه های مرزی ۱۳۵۴ و پیشنهاد اصلاح مجازات های مندرج در قانون یادشده همچنین دریافت مواد زائد از کشتی ها در بنادر اشاره کرد.
بازرسی کشتی ها قوی ترین ابزار دولت ها برای اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی در دریاست. براساس آمار موجود در سال ۱۳۸۵ از مجموع ۱۳۰۶ کشتی ایرانی و ۵۴۰۳ کشتی خارجی وارد شده به بنادر کشور تعداد ۳۷۹ کشتی ایرانی و ۹۱۲ کشتی خارجی توسط بازرسان سازمان بنادر و کشتیرانی مورد بازرسی قرار گرفته اند.
تغییر در الگوهای بازرسی
به طور معمول این بازرسی ها در وهله اول برای حصول اطمینان از وجود گواهینامه های معتبر روی کشتی و در وهله دوم برای حصول اطمینان از تطبیق ساختار و تجهیزات کشتی و کفایت آموزش خدمه شناور انجام می پذیرند. در حال حاضر انتخاب شناورها برای بازرسی براساس ظرفیت شناور )بالاتر از ۵۰۰ تن ظرفیت ناخالص( انجام می پذیرد. ظرفیت یادشده و تناژ تعیین شده براساس مفاد کنوانسیون سولاس است. با توجه به اینکه براساس کنوانسیون مارپل حد ظرفیت بازرسی کشتی برای تانکرها از ۱۵۰ تن ظرفیت ناخالص و برای کشتی های غیرتانکر از ۴۰۰ تن ظرفیت ناخالص به بالا است، بنابراین ضروری است الگوی بازرسی کشتی با اهداف مارپل در بنادر تغییر داده شود.
دریافت مواد زائد از کشتی ها اقدامی است که از سال های گذشته به طور پیوسته در بنادر کشور انجام پذیرفته است. ترکیب این مواد را به طور معمول زائدات نفتی و زباله و در موارد اندکی نیز زائدات شیمیایی تشکیل داده است. سیستم دریافت مواد زائد از کشتی ها براساس یک روش سنتی و محدود به مواد زائد مربوط به ضمیمه های اول و پنجم کنوانسیون است. این سیستم به طور جدی نیازمند ارتقای کیفی و کمی بوده و لازم است کلیه مواد زائد ناشی از کشتی ها را دریافت کند. احداث تسهیلات دریافت مواد زائد از کشتی ها از جمله الزامات کنوانسیون مارپل است. کنوانسیون از دولت های عضو خواسته است تا تسهیلات کافی برای دریافت مواد زائد از کشتی ها بدون ایجاد تاخیر غیرضروری در بنادر خود ایجاد کنند. حجم مواد زائد دریافتی در بنادر طی سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ نشان می دهد که روند روبه رشدی را در این بخش شاهد هستیم و طی سال ۸۵ دریافت آب خن ۳۴۷۶ مترمکعب و دریافت روغن سوخته و املاح ۴۶۴۹ مترمکعب بوده و همچنین ۹۶۶۶ مورد زباله در بنادر کشور تحویل گرفته شده است.
اما با این حال براساس مطالعات امکان سنجی تسهیلات دریافت در منطقه دریایی راپمی که با توجه به ترافیک دریایی موجود در بنادر منطقه دریایی راپمی صورت گرفته است، حجم مواد زائد مورد انتظار برای بنادر جنوبی کشور در سطح بالاتری تعیین شده و این موضوع موید این است که هنوز فاصله زیادی بین مواد زائد دریافتی و مواد زائد مورد انتظار وجود دارد.
وضع و اصلاح قوانین و مقررات ملی
یکی از موارد مهم در کنوانسیون مارپل مربوط به وضع قوانین و مقررات ملی خاص به ویژه مقررات کیفری به منظور تضمین اجرای مفاد کنوانسیون توسط دولت های عضو است. ضرورت ایجاد شرایط لازم برای اصلاح سریع مقررات داخلی و ملی با توجه به نیازهای ویژه کنوانسیون موضوعی است که باید مورد توجه خاص قرار گیرد.
شاخص ها
الف) قوانین و مقررات ملی:
قوانین و مقررات ملی در این خصوص محدود به موارد مربوط به صدور گواهینامه کشتی ها و قانون حفاظت از دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی به مواد نفتی، مصوب ۱۳۵۴ هستند. این قانون فقط به موضوعات مربوط به آلودگی نفتی اختصاص داشته و سایر موارد آلودگی را شامل نمی شود. ضروری است مجموعه های دیگری از قوانین و مقررات برای موارد مربوط به دفع مواد مضر، زباله، فاضلاب و آلودگی هوا ناشی از کشتی ها در ارتباط با مفاد کنوانسیون مارپل تدوین شوند.
ب) توسعه تسهیلات دریافت مواد زائد:
در حال حاضر دریافت مواد زائد کشتی ها در بنادر انجام می پذیرد و کلیه کشتی های مراجعه کننده به بنادر ملزم به تحویل زباله خود به بندر هستند. با این حال تحویل زائدات نفتی به تسهیلات بندری، اختیاری بوده و بنا به درخواست کشتی ها، اقدامات لازم برای دریافت این مواد از کشتی های متقاضی تحویل زائدات نفتی صورت می پذیرد.
ج) آموزش:
اعمال دقیق قواعد مربوط به بازرسی کشتی ها نیازمند وجود بازرسان آموزش دیده برای کشف تخلفات کشتی یا سایر تاسیسات دریایی مشمول مقررات کنوانسیون مارپل است. در حال حاضر با توجه به تعداد بنادر فعال در شمال و جنوب کشور نیاز به توسعه کمی و کیفی پرسنل ویژه کنترل و بازرسی در ارتباط با موارد مربوط به کنوانسیون مارپل در بنادر است. همچنین کلیه موسسات طبقه بندی نیز باید ملزم به در اختیار داشتن بازرس یا بازرسان ویژه در ارتباط با مفاد کنوانسیون مارپل باشند.
پیش بینی تقاضا طی ۵ سال
الف) وضع قوانین و مقررات ملی:
مروری کوتاه بر روند تدوین، تصویب و اصلاح معاهدات بین المللی مربوط به حفاظت از محیط زیست دریایی در سه دهه گذشته و بررسی آمارهای موجود نشان می دهد از حوالی سال ۱۹۶۹میلادی )۱۳۴۸ شمسی( تاکنون تعداد ۲۰ معاهده بین المللی شامل ۱۰ کنوانسیون و ۱۰ پروتکل در ارتباط با حفظ محیط زیست دریایی به تصویب سازمان بین المللی دریانوردی رسیده است. از مجموع این معاهدات تعداد ۱۲ مورد از سال ۱۹۹۰ )۱۳۶۹( به بعد تدوین و تصویب شده اند که این خود نشان دهنده تمایل و جهت گیری بیشتری توسط مجامع بین المللی برای توسعه قوانین و مقررات زیست محیطی در دریا است. به دنبال وضع هر معاهده بین المللی دولت های عضو تلاش می کنند تا به سرعت قوانین و مقررات خود را به نحوی تنظیم و وضع یا اصلاح کنند که بتوانند الزامات مربوط به معاهدات بین المللی را اجرا کنند.
با وجود اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران تاکنون به هفت معاهده مهم بین المللی مربوط به حفاظت از محیط زیست دریایی ملحق شده است، برخلاف رشد تدوین و تصویب معاهدات بین المللی، در فاصله دهه ۱۹۹۰ تاکنون نسبت به دو دهه قبل بررسی کمی و کیفی قوانین و مقررات ملی ایران نشان دهنده نقطه روشن و امیدوار کننده ای در این خصوص نیست. تنها قانون موجود در قوانین ملی ایران مربوط به سال ۱۳۵۴ )۱۹۷۵ میلادی( است و در دوره ۳۲ ساله پس از تصویب این قانون هیچ قانون جدیدی در کشور وضع نشده است.
برخلاف تدوین و تصویب تعداد قابل ملاحظه ای معاهدات بین المللی در سه دهه گذشته قوانین و مقررات ملی ایران امکان تطبیق با مقررات بین المللی را نداشته و بجز اقدام انجام شده در سال ۱۳۵۴ قانون دیگری در مجموعه قوانین و مقررات ملی در خصوص مباحث مربوطه درج نشده است. حتی تلاش گسترده سازمان بنادر و کشتیرانی برای اصلاح قانون مصوب سال ۱۳۵۴ که از سال ۱۳۷۲ آغاز شده نیز تاکنون نتوانسته است با موفقیت کامل همراه شود.
با توجه به روند تدوین و تصویب قوانین و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست دریایی پیش بینی می شود که در پنج سال آینده حداقل دو معاهده دیگر نیز به این بخش افزوده شود.
ب) آموزش:
پیچیده تر شدن مقررات بین المللی مربوط به حفاظت محیط زیست نیاز به استفاده از پرسنل آموزش دیده را بیش از پیش نشان داده است. مقررات کنوانسیون مارپل که در دو دهه گذشته به دفعات متعدد و متوالی دچار تغییر و اصلاح شده اند برای اجرا همواره نیاز به پرسنل و بازرسان آموزش دیده و آشنا به روش های بازرسی روز دارند. بی تردید ارتقای سطح آموزش پرسنل و کارشناسان حفاظت محیط زیست دریایی و کنترل و بازرسی کشتی ها به دلیل ماهیت فعالیت های این بخش به ویژه در ارتباط با اجرای مقررات کنوانسیون مارپل یک اصل مسلم است.ناصر کیوان راد
خبرگزاری موج

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
تبدیل خواب به عبادت (آقای رائفی پور)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند