ضرورت ایجاد ارتباط بین تصمیم گیری و پژوهش | تعبیرستان
ضرورت ایجاد ارتباط بین تصمیم گیری و پژوهشعلم و فناوریدانستنیها
×
بستن

ضرورت ایجاد ارتباط بین تصمیم گیری و پژوهش

مهم ترین عامل پیشرفت و توفیق فزآینده بشر در آغاز هزاره سوم، اهمیت دادن به فرآیند تحقیق و استفاده از یافته ها و نتایج تحقیقات در عرصه های مختلف دانش
ضرورت ایجاد ارتباط بین تصمیم گیری و پژوهش و تكنولوژی است.
با این همه در بسیاری از كشورها، از جمله ایران، نگرانی های قابل توجهی در زمینه عدم ارتباط مناسب میان تحقیقات و تصمیمات در حوزه های مختلف به ویژه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی وجود دارد. از یك سو محققان از عدم توجه به نتایج پژوهش ها در فرآیند تصمیم سازی برنامه درسی شكایت دارند و از سوی دیگر تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان به نارسابودن و یا در دسترس نبودن پژوهش ها در هنگامه تصمیم گیری تأكید می كنند.
پژوهش حاضر با درك اهمیت و ضرورت ایجاد ارتباط منطقی بین تصمیم گیری و پژوهش در حوزه برنامه ریزی درسی، عوامل متعددی را به عنوان موانع اساسی (به ویژه در جامعه ایران) مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد و ضمن بررسی ریشه موانع موجود، راه كارهایی را ذیل هر یك از موانع برای پژوهش مداركردن تصمیمات برنامه ریزی درسی مطرح می كند.
بی گمان هدف از سازماندهی و اجرای طرح های پژوهشی، تغییردادن وضعیت موجود و حصول به ایده آل ها و آرزوهای مطلوب می باشد. بررسی ادبیات حوزه تعلیم و تربیت نشان می دهد بسیاری از محققان و صاحب نظران بر این باورند كه تحقیقات نقش بارزی در حل مسائلی كه قلمرو های مختلف تعلیم و تربیت در آغاز هزارهٔ جدید در تمام كشور با آن مواجه است، دارد.
از این رو در بسیاری از كشورهای جهان، مؤسسات و انجمن های بسیاری برای تحقیق در زمینه تعلیم و تربیت و به ویژه برنامه ریزی درسی تأسیس شده است و طیف وسیعی از محققان و پژوهشگران برای بهبود وضعیت موجود، تلاش ها و پژوهش های سازمان یافته ای را دنبال می كنند.
در عین حال، امروزه در سراسر جهان این امر نیز به عنوان یك واقعیت پذیرفته شده است كه از دانش و یافته های ارزشمندی كه توسط مجامع پژوهشی تولید می شود، می توان استفاده بیشتری به عمل آورد.
شواهد بسیار زیادی وجود دارد كه نشان می دهد بین اطلاعات حاصل از پژوهش های برنامهٔ درسی و تصمیم گیری برای تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی شكاف و فاصله زیادی وجود دارد.
این امر برخلاف تصور رایج مختص كشورهای جهان سوم نیست و حتی كشورهای توسعه یافته نیز با آن مواجه هستند. به همین دلیل بررسی موانع احتمالی عدم كار جهت یافته های پژوهشی در فرآیند تصمیم گیری و اجرا به یك قلمرو ویژه پژوهش مبدل شده است.
اما به نظر می رسد مسأله عدم ارتباط منطقی پژوهش و فرآیند برنامه ریزی درسی برای كشورهای جهان سوم، از جمله ایران حیاتی تر است، زیرا در این جوامع محدودیت مرتبط با منابع و اعتبارات پژوهشی از یك سو و جوان بودن قلمرو پژوهش برنامه ریزی درسی از سوی دیگر، دو عامل جدی به شمار می روند. هنگامی كه پژوهش ها دارای استفاده عملی در فرآیند برنامه ریزی درسی نباشد، این امر به معنای اتلاف منابع و عدم استفاده صحیح از آن در فرآیند تصمیم گیری و اجرا می باشد. و از سوی دیگر جوان و نوپا بودن بخش پژوهش های برنامه درسی، به ویژه در ایران سبب می شود تا این قلمرو نتواند جایگاه و منزلت واقعی خود را در فرآیند تصمیم سازی به دست آورد و به تدریج اعتبار خود را در فرآیند برنامه ریزی درسی از دست دهد.
نتیجه نهایی این امر، بی اعتمادی نسبت به تحقیقات برنامه درسی و در نتیجه پیشرفت نامناسب این قلمرو در مقایسه با سایر حوزه های علوم تربیتی است.
با توجه به این نگرانی عمیق، پژوهش حاضر حول محور سؤالات معینی چون موارد زیر سازماندهی شده است.
- چه عواملی مانع از پژوهش مداركردن فرآیند برنامه ریزی درسی می شود؟
- چگونه می توان بین جریان تصمیم سازی یا اجرای برنامه های درسی و تحقیقات و مطالعات مرتبط ارتباط منطقی ایجاد نمود؟
- به همین جهت با استفاده از ادبیات و پیشینه موجود در حوزه تعلیم و تربیت عوامل چند گانه ای به عنوان عوامل اساسی مانع كاربست پژوهش ها در تصمیمات برنامه درسی شناسایی شده اند و ماهیت موانع راه حل های احتمالی به بحث گذاشته شده است.
موانع مرتبط با جهت یابی پژوهشی
یكی از مهم ترین عواملی كه مانع پژوهش مداركردن فرآیند برنامه ریزی درسی می شود، بی توجهی به نیاز و اولویت های اساسی در پژوهش است.
بررسی ها نشان می دهد كه بسیاری از برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان برنامه ریزی درسی بر این باورند كه محققان برنامه درسی عمدتاً به مسائلی می پردازند كه با مسائل و مشكلات آن ها مرتبط نیست و به همین دلیل بسیاری از آنان نسبت به نقش تحقیقات و پیشبرد فرآیند برنامه ریزی درسی نامطمئن و مردد هستند. این یافته ها یك حقیقت عمده را گوشزد می كند و آن این كه موضوعات و مسائل پژوهشی باید با نیازها و مسائل حرفه ای برنامه ریزان درسی و مجریان هماهنگ باشد.
عدم ارتباط بین موضوعات و عناوین پژوهشی و نیازهای واقعی سبب می شود كه محافل پژوهشی و محافل برنامه ریزی، هر یك جدا و منفك از دیگری فعالیت های خود را دنبال كند. ازاین رو بخش مهمی از منابع و اعتبارات پژوهشی صرف موضوعاتی می شود كه از حساسیت و اهمیت لازم برخوردار نیست و یافته های حاصله نمی تواند در چارچوب زمانی مورد نظر، به كار گرفته می شود. این در حالی است كه اولین گام در فرآیند پژوهش در برنامه ریزی درسی، شناسایی موضوعات اساسی و قابل استفاده در فعالیت های برنامه ریزی درسی است.
قطعاً یكی از مهم ترین مسائل در این خصوص، فقدان نظام مؤثر برای نیاز سنجی پژوهشی در زمینه برنامه ریزی درسی و با عنایت ویژه به فرآیند برنامه ریزی درسی می باشد. ازاین رو موضوعات پژوهشی عمدتاً به صورت ذهنی، سلیقه ای و با استفاده از كمیته های تخصصی بررسی و به عنوان اولویت های پژوهشی اعلام می گردد.
بنابراین در اولین گام، آن چه به شدت در استفاده از نتایج پژوهش در فرآیند برنامه ریزی درسی می تواند مؤثر باشد، سازماندهی ساختار مناسب برای نیازسنجی پژوهشی می باشد. نكتهٔ دیگر پس از شناسایی اولویت ها، تعریف و تبیین مسأله تحقیق است. این امر بسیار بدیهی به نظر می رسد كه بین موضوع و مسأله تحقیق تفاوت ماهوی وجود دارد، بدین معنا كه موضوع تحقیق می تواند در حوزه برنامه ریزی درسی تمام واقعیات مرتبط را در بر می گیرد، خواه این واقعیت ها، حساس و بحران زا باشند و خواه موضوعات بدیهی، روزمره و بسیار مأنوسی كه همه متخصصان و مجریان و برنامه ریزان درسی با آن سروكار دارند. اما مسأله تحقیق باید بیانگر نقاط حساس باشد.
نكته اساسی كه در این جا عمدتاً می تواند به عنوان یك مانع تلقی شود، استفاده از دو رویكرد متفاوت در تعریف مسأله است، به نحوی كه پژوهشگران دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی عمدتاً از دو رویكرد موضوعی برای بیان و تعریف مسأله استفاده می كنند، در حالی كه رویكرد مورد نیاز محافل برنامه ریزی درسی و مجریان بیشتر رویكرد مسأله شناسی یا آسیب شناسی است.
بنابراین طبیعی است كه اگر پژوهش های انجام شده درصدد گشودن مسائل مبتلا به نظام برنامه ریزی درسی نباشد و در بیان و تعریف مسأله، بحران های اساسی را هدف گیری نكند، می توانند منجر به عقیم ماندن پژوهش های برنامه درسی شود.
بررسی ها نشان می دهد كه محققان عمدتاً در تعریف مسائل پژوهشی از الگوها، تئوری ها و روش هایی كه در حوزه برنامه ریزی شناخته شده است استفاده می كنند ولی برخلاف آنان، تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان درسی خواهان رویكرد عملی تر هستند. آن ها از پژوهش هایی حمایت و جانب داری می كنند كه به آن ها در حصول به هدف تدوین برنامه های درسی و یا اجرای آن یاری دهد. از سوی دیگر مجریان و برنامه ریزان بر این باورند كه محققان مسائل را بدان گونه كه در محافل پژوهشی متداول است، به زیر مجموعه های فرعی تقسیم می كنند تا پژوهش را با دقت بیشتری انجام دهند.
ازاین رو هنگامی كه تحقیقات تخصصی شده، متخصصان برنامه درسی را از پرداختن به مسائل اساسی منحرف می كند، "تركیب" قربانی "تجربه و تحلیل" می شود.
این گونه تعریف و تبیین مسائل مرتبط با برنامه ریزی درسی سبب می شود تا تحقیقات، داده های پراكنده ای را فراهم كند و تصمیم گیرندگان فرآیند برنامه ریزی درسی و مجریان نمی توانند از نتایج آن ها در تصمیم گیری یا تصحیح فعالیت ها استفاده كنند. ظاهراً این روش رشته های علمی و دانشگاهی در تناقض آشكار با رویه ها و نیازهای علمی است.
موانع مرتبط با مسائل درون رشته ای
اهمیت و ضرورت روشن سازی مفاهیم و مؤلفه های اساسی حوزه برنامه ریزی درسی سبب شده است تا امروزه مسائل تعریفی (ترمینولوژی) یعنی بحث و بررسی تعاریف و برداشت های مختلف از برنامه درسی و مفاهیم آن مبدل به یكی از زمینه های اصلی پژوهش و بررسی های عملی شود.
اختلاف نظر درباره برنامه درسی تا بدان حد است كه حتی در خصوص تعریف آن نیز برداشت مشتركی وجود ندارد. برخی آن را به عنوان فرآیند تعیین نتایج یادگیری، برخی به عنوان فرآیند انتخاب محتوا، عده ای به عنوان یك طرح، افرادی به عنوان شیوهٔ تفكر و برخی دیگر تجربیات یادگیری تلقی می كنند.
این اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه ها در جای جای حوزه برنامه ریزی درسی، از جمله فرآیند آن به چشم می خورد. ازاین رو كمتر می توان در خصوص مؤلفه های فرآیند برنامه ریزی درسی و عناصر آن اتفاق نظر مشاهده كرد.
این آشفتگی و سردرگمی سبب شده است تا كم و بیش مؤلفه های فرآیند برنامه ریزی درسی از دید متخصصان یكسان نباشد و اختلاف در برداشت ها منجر به تفاوت در علایق و زمینه های پژوهشی شود تا آن جا كه به زعم برخی از صاحب نظران، این عدم توافق آن قدر جدی و حاد شده است كه می تواند عامل مهمی در به سقوط كشاندن این رشته در قرن آینده باشد.
به طور خلاصه می توان گفت كه اختلاف نظر مخرب در خصوص مؤلفه ها و فرآیند برنامه ریزی درسی در بین محافل علمی و پژوهشی ازیك سو و بین این محافل و جامعه برنامه ریزی درسی ك عملاً به كار برنامه ریزی درسی مشغولند از سوی دیگر، در عمل وفاق فعالیت های پژوهشی را دشوار می كند و به همین دلیل ضرورت دارد تا حداقل در هر جامعه ای، در خصوص مؤلفه ها و فرآیند های برنامه ریزی درسی، استانداردهای معینی طرح و مورد پذیرش واقع شود.
جوان بودن فرآیند و پژوهش برنامه ریزی درسی در ایران
یكی دیگر از موانع عمده در كاربست یافته های پژوهشی، نوپا بودن فرآیند برنامه ریزی درسی به شیوه علمی و نوین و جوان بودن قلمرو پژوهش در برنامه درسی در ایران است. به عبارت روشن تر مجموعه عوامل اثرگذار بر فعالیت های برنامه ریزی درسی به گونه ای است كه عدم ارتباط تحقیقات و تصمیمات در این حوزه معرفتی را تقویت می كند، این چگونگی را می توان از دو جنبهٔ عمده مورد بحث قرار داد:
- وضعیت "دانش برنامه درسی":
علم برنامه درسی در ایران در فرآیند دست یابی به بلوغ نظری، راه پرچالش و ناهمواری را در پیش رو دارد و آن چه كه بازتاب مجموعه اقدامات ارزشمند انجام شده توسط پژوهشگران و صاحب نظران این حوزه معرفتی است، بیشتر متمركز بر انتقال و ترجمه دانش برنامه درسی به جای تولید است. اگر چه این روند برای هر علم نوپایی طبیعی به نظر می رسد، اما كاربست یافته های علمی و پژوهشی به ویژه هنگامی قابل توجه خواهد بود كه در پاسخگویی به وضعیت ها و مسائل موجود كشور تدوین و در قالب نظریه ها، الگوها و روش های برنامه ریزی درسی عرضه شوند.
ـ وضعیت "عمل برنامه ریزی درسی":
با گذشت بیش از یك قرن از نظام درسی آموزش و پرورش كشور، فقط در دهه اخیر، نظام ها و نهادهای متولی امر برنامه ریزی درسی به ضرورت اندیشیدن به امری بیش از كتب درسی و توجه به تمام مؤلفه ها و عناصر برنامه درسی پرداخته اند. از سوی دیگر برنامه ریزی درسی متمركز و ایجاد وحدت اولیه در سراسر كشور، عملاً امكان طرح مسائل و زمینه های جدید و نوآورانه را محدود كرده است.
موانع مرتبط با نحوه تعامل محققان و تصمیم گیرندگان برنامه درسی
عمده ترین شیوه مورد استفاده برای ارتباط محققان با مجریان، الگویی است كه در آن محققان به صورت خطی و از بالا به پایین، نتایج تحقیقات خود را در اختیار افراد حرفه ای قرار می دهند. این الگو به دنبال آن است تا یافته های پژوهشی به وسیله مصرف كنندگان به كار گرفته شود. ایدهٔ اصلی الگوی ترویجی یا خطی آن است كه یافته ها و ایده های خوب توسط افرادی كه نیازمند آن هستند، به كار گرفته می شود و به عبارت دیگر هر دانش جدید، محل مناسب خود را برای استفاده و كاربرد به دست می آورد.
این الگو جریان تعامل و ارتباط را یك طرف مفروض می گیرد و محوریت اصلی را در این ارتباط به محقق برنامه درسی وا می گذارد و در عوض برنامه ریز درسی و مجری را افرادی منفعل و مانند یك ظرف خالی كه منتظر پرشدن توسط منطق و عقل پژوهشی است در نظر می گیرد.
مشكل اصلی این الگو، به دیدگاه، طرز نگرش و نحوهٔ ارتباط محققان با افراد حرفه ای مربوط می شود به همان طور كه هابرمن می گوید: "جامعه پژوهشی برای انتشار یافته های پژوهشی یك دید و بینش خداگونه دارد و آن را عملاً تعقیب می كند"
از این رو برخی از محققان برایجاد و زمینه سازی الگوی تعاملی تأكید دارند كه در آن هم شیوه های ارتباطی بهبود می یابد و هم از طریق استفاده از اطلاعات و تجربیات عملی تصمیم گیرندگان و مجریان برنامه های درسی، نتایج حاصله از قابلیت اجرای بیشتری برخوردار است. از طریق تحقیق تعاملی، یعنی تحقیقی كه در آن محققان و تصمیم گیرندگان به طور مشترك تحقیق را طراحی و تدوین كنند، یافته ها و دانش مجریان و تصمیم گیرندگان در پژوهش لحاظ می شود.
موانع مرتبط با نحوهٔ عرضه نتایج پژوهشی به مخاطبان
عامل دیگری كه می تواند مانع مهمی در عدم استفاده از نتایج تحقیقات در فرآیند برنامه ریزی درسی باشد، نحوهٔ عرضه نتایج در گزارش های پژوهشی است. عرضه نامناسب پژوهش می تواند میزان استفاده و كاربست نتایج را كاهش دهد. بررسی ها نشان می دهد كه تصمیم گیرندگان عمدتاً برای اتخاذ تصمیم در فرآیند برنامه ریزی در جستجوی دانش و یافته های تحقیقات برای افزایش آگاهی خویش نیستند.
این مقوله كه از آن تحت عنوان "فقدان فرهنگ تحقیقاتی در نزد تصمیم گیرندگان" نیز یاد می شود، یكی از مسائل مبتلا به نظام برنامه ریزی درسی ایران نیز می باشد. به همین علت اگر قرار است نتایج تحقیقات بر تصمیمات برنامه درسی اثر بگذارد ضروری است تا دانش و یافته های حاصل از مطالعات برنامه ریزی درسی به نحو مطلوبی تنظیم و عرضه و در میان تصمیم گیرندگان توزیع شود.
به عبارت دیگر فعال نبودن تصمیم گیرندگان برنامه درسی برای دست یابی به نتایج پژوهش ها، این وظیفه را برای محققان در خصوص عرضه گسترده تر مطالعات سنگین تر می كند.
یكی از مشكلات موجود در این زمینه، ارائه نتایج و توصیه های پژوهشی به صورت كلی مبهم، نامناسب و غیرمرتبط با محتوای پژوهشی می باشد.
بنابراین ضروری است تا در تنظیم و عرضه گزارش نتایج پژوهش ها برای برنامه ریزان و مجریان، در خصوص طبقه بندی مخاطبان و تعیین نوع استفاده و یا كاربست، تصمیم گیری به عمل آید و سپس به سازماندهی گزارش برای هر یك از آن ها اقدام شود. در این خصوص ساختار عرضه باید به گونه ای باشد كه به مخاطب امكان دهد تا از مراحل اساسی آگاهی، ترغیب و تصمیم عبور كند.
به همین جهت ساختار گزارشی باید مشتمل بر ارائه اطلاعات كافی و مرتبط انگیزه های مناسب برای كاربست نوآوری یا یافته های جدید و پذیرش آن به منظور تصمیم گیری آتی باشد.
موانع مرتبط با نظام اطلاع رسانی
بسیاری از تصمیم گیرندگان بر این باورند كه استفاده به هنگام و مناسب از تحقیقات امكان پذیر نمی باشد، زیرا این داده ها، در صورت موجود بودن به موقع در دسترس آن ها قرار نمی گیرد.
به طوری كه "لوین" در میان عوامل متعددی كه بر كاربست نتایج پژوهش ها تأثیر منفی می گذارد، بر ارائه اطلاعات به هنگام و در زمان مقتضی به تصمیم گیرندگان به منظور استفاده در فرآیند تصمیم گیری تأكید ویژه ای دارند.
برای استفاده از نتایج پژوهش ها در فرآیند برنامه ریزی درسی ضروری است تا از رسانه های مختلف برای انتشار و توزیع یافته های تحقیقات استفاده به عمل آید. شیوهٔ متداول آن است كه این نتایج در مجلات پژوهشی مرتبط با برنامه ریزی درسی و یا مجلات تعلیم و تربیت منتشر گردد.
همچنین بررسی ها نشان می دهد كه هیچ شیوه ارتباطی به اندازه تماس رو در رو بین محققان و تصمیم گیرندگان نمی تواند براستفاده از نتایج پژوهش ها مؤثر باشد. از این رو ضروری است تا از طریق تشكیل جلسات مشترك، جلسات گزارش پژوهشی و كنفرانس ها، تماس های نزدیك تقویت شود.
موانع مرتبط با مجری پژوهش
تحقیقات نشان می دهد پذیرش محقق و صلاحیت های او از سوی تصمیم گیرندگان یا مجری برنامه های درسی بسیار بیشتر از محتوای اطلاعات حاصل از پژوهش بر كاربست یافته ها تأثیر دارد.
محققان و تصمیم گیرندگان در خطوط زمانی مختلفی حركت می كنند، با زبان فنی متفاوتی صحبت می كنند و به نظام انگیزش گوناگونی پاسخ می دهند.
ازاین رو در صورتی كه محقق مورد قبول برنامه ریزان درسی نباشد، این شكاف ها و اختلافات فزونی می یابد. بررسی ها نشان می دهد كه محققان باید از دید تصمیم گیرندگان برنامه های درسی حداقل دارای دو ویژگی تخصص و صلاحیت علمی و اعتماد باشند.
این امر بدین معناست كه سپردن پژوهش ها به محققانی كه فاقد صلاحیت های ضروری هستند یا حداقل از دید تصمیم گیرندگان و مجریان برنامه های درسی دارای صلاحیت های لازم نیستند، می تواند بر كاربست نتایج تأثیر منفی بگذارد، همچنین جلب حمایت تصمیم گیرندگان در فرآیند برنامه ریزی درسی برای استفاده از نتایج پژوهش ها می تواند تابعی از دارابودن نگرش مشترك بین استفاده كنندگان و میزان مشاركت و درگیری متقابل آن ها در پژوهش باشد.
با توجه به موانع مورد بررسی در پژوهش حاضر مهم ترین پیامدها و اشاراتی كه می توان از بحث حاضر به عنوان نتیجه مطرح كرد این است كه:
الف- بخشی از عوامل مؤثر بر كاربست یافته های پژوهشی در امر برنامه ریزی درسی ناشی از عملكرد پژوهشگران، تصمیم سازان و متغیرهای پیرامونی در فرآیند برنامه ریزی درسی است و برخی دیگر از آن ها نیز ناشی از ماهیت رشته برنامه ریزی درسی است كه عدم قطعیت های فراوانی در آن یافت می شود. بنابراین هر گونه تغییر و پیشرفت در امر پژوهش مداركردن تصمیم گیری در امر برنامه ریزی درسی معطوف به تحول و دگرگونی در علم و عمل درسی در جهت سازگاری و هماهنگی بیش تر خواهد بود و این امر مقوله ای است كه به ویژه در حوزه برنامه درسی نیازمند زمان و تلاش بلند مدت محققان و تصمیم سازان می باشد.
ب- عدم استفاده از نتایج پژوهش ها در تصمیمات برنامه ریزی درسی و عدم مشاركت تصمیم سازان در مطالعات برنامه درسی معلول عوامل متعددی است كه تأثیر متقابل این عوامل، می بایست مورد توجه و بررسی باشد. به عبارتی نمی توان عامل معینی را در یك موقعیت مفروض، علت اصلی مشكل تلقی كرد. در حقیقت خارج شدن هر پدیده از حال طبیعی خود معلول عوامل متعددی است و این امر یكی از مفروضات اساسی آسیب شناسی در هر زمینه، از جمله علوم انسانی و تربیتی به شمار می رود. ازاین رو كاربست اقدامات جبرانی در خصوص پیوند تحقیق و تصمیم در فرآیند برنامه ریزی درسی مستلزم بررسی تأثیر هر یك از عوامل بر موقعیت كنونی و تأثیرات متقابل آن هاست. و این امر برای كلیه نظام های برنامه ریزی درسی از جمله ایران یك ضرورت حیاتی به شمار می رود.
ج- پژوهش مدار بودن فرآیند برنامه ریزی درسی، برخلاف آن چه كه در اولین نگاه به نظر می رسد، مفهومی تك بعدی و تك معنایی نیست. منظور این است كه استفاده و كاربرد یافته های پژوهشی در امر برنامه ریزی درسی نباید به تأثیر مستقیم این پژوهش ها در تغییر مستقیم مؤلفه های برنامه درسی نظیر هدف ها، محتوا، روش و مانند آن محدود شود، بلكه پژوهش مداركردن فرآیند برنامه ریز درسی مفهومی چند بعدی است.
كاربست یافته های پژوهشی، علاوه بر استفاده مستقیم و ابزاری، می تواند نتایج غیرمستقیم ولی مؤثر و قابل توجهی داشته باشد كه از جمله مهم ترین آن ها می تواند از تغییر در بینش و دانش افراد درگیر در امر برنامه ریزی درسی، اجتناب از اتخاذ تصمیماتی كه دارای پیامدهای صنفی برای نظام تربیتی است، رشد و توسعه دامنه مباحثات برنامه درسی و درك بهتر مسائل و مشكلات مبتلا به نظام برنامه ریزی درسی نام برد.
در سایه چنین برداشتی از پژوهش مداركردن برنامه ریزی درسی كه هدف آن پژوهش مداركردن دانش آموزان است، اگرچه تا حدود زیادی از دامنه انتقادات ارائه شده نسبت به پژوهش های برنامه درسی كاسته می شود، اما در عین حال پیچیدگی سنجش نتایج تحقیقات بر تصمیمات برنامه درسی را بیش از پیش دشوار می كند.این پژوهش توسط دكتر كوروش فتحی و اجاره گاه استادیار دانشگاه شهید بهشتی به رشته تحریر درآمده است.
نام پژوهش: موانع پژوهش مداركردن تصمیم گیری در فرآیند برنامه ریزی درسی
پژوهشگر: دكتر كوروش فتحی و اجاره گاه
تاریخ انجام: ۱۳۸۰
تعداد صفحات: ۱۵۵
محل نگهداری: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
ثریا امینی
فهرست منابع و مآخذ
- فتحی و اجاره گاه، كورش. اصول برنامه ریزی درسی، چاپ اول. تهران؛ انتشارات ایران زمین.۱۳۷۷
- فتحی و اجاره گاه، كوروش و مهرمحمدی محمود. حدودو ثغور برنامه درسی و آموزش. جمله مدرس شماره ۴. ۱۳۷۸
- مهرمحمدی، محمود. كاربست یافته های تحقیقاتی در آموزش و پرورش: چرا. چگونه؟ مجموعه سخنران های اولین گردهمایی پژوهش در آموزش و پرورش، تهران، وزارت آموزش و پرورش. ۱۳۷۰
- مهر محمدی، محمود. گزارش طرح ملی شناسایی زمینه ها و اولویت های پژوهشی. تهران: شورای عالی پژوهش های علمی كشور. ۱۳۷۸
- ۳۷ منبع خارجی
فرهنگ و پژوهش

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
جراحی همه جا بد نیست (دکتر میرغضنفری)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند