جفت الکترون پیوندی | تعبیرستان
جفت الکترون پیوندیعلم و فناوریدانستنیها
×
بستن

جفت الکترون پیوندی

جفت الکترونی که در تشکیل پیوند کووالانسی بین دو اتم شرکت دارد و از به اشتراک گذاشتن الکترونهای دو اتم حاصل می شود، جفت الکترون پیوندی نامیده می شود.
جفت الکترون پیوندی />نقطه ها ، جفت الکترونهای پیوندی را نشان می دهند.
انواع جفت الکترون
▪ جفت الکترون ناپیوندی
جفت الکترون ناپیوندی ، جفت الکترونی است که در تشکیل پیوند کووالانسی شرکت ندارد و به شکل جفت الکترون تنها بر روی اتم قرار می گیرد و چون جفت الکترونهای ناپیوندی بیشتر تحت تاثیر یک هسته قرار می گیرند، تحرک بیشتری دارند و فضای بزرگتری اشغال می کنند. این جفت الکترونها در تشکیل پیوند هیدروژنی ، پیوند داتیو و تعیین شکل هندسی مولکول نقش اساسی دارند.
▪ جفت الکترون پیوندی
آنچه اتم های یک مولکول را به هم متصل نگه می دارد، پیوند کووالانسی است. در تشکیل پیوند کووالانسی ، الکترون ها به جای آنکه از اتمی به اتم دیگر منتقل شوند، میان دو اتم به اشتراک گذاشته می شوند. بعبارتی ، تمایل دو اتم برای از دست دادن یا گرفتن الکترون کم و بیش مشابه است. به همین دلیل ، بین آنها پیوند اشتراکی صورت می گیرد. در نتیجه ، جفت الکترونی که از اشتراک دو اتم در تشکیل پیوند کووالانسی حاصل می شود، به جفت الکترون پیوندی معروف است.
استحکام پیوند کووالانسی ناشی از کشش متقابل دو هسته مثبت و ابر منفی جفت الکترون های پیوندی است یا به عبارت دیگر مربوط به آن است که هر دو هسته الکترون های مشترک را جذب می کنند.
نحوه تشکیل پیوند کووالانسی (جفت الکترونهای پیوندی)
برای ایجاد یک پیوند کووالانسی ، دو اتم بایستی به نحوی قرار گیرند که اوربیتال یکی از آنها قادر به همپوشانی با اوربیتال اتم دیگر باشد و هر اوربیتال باید دارای یک الکترون منفرد باشد. وقتی چنین شرایطی ایجاد شد، دو اوربیتال اتمی ، یک اوربیتال پیوندی منفرد را تشکیل می دهند که با هر دوا لکترون اشغال می شود.
دو الکترون مشترکی که یک اوربیتال پیوندی را اشغال می نمایند، بایستی دارای اسپین مخالف بوده ، یعنی بایستی زوج شده باشند. هر الکترون ، کل اوربیتال پیوندی را در اختیار دارد و بنابراین می توان فرض کرد که به هر دو هسته اتمی متعلق است. آن آرایش الکترونها و هسته ها ، حاوی انرژی کمتر یعنی پایدارتر از آرایش اتم های مجزا است. در نتیجه ، تشکیل پیوند با آزاد شدن انرژی همراه است.
پیش بینی تعداد جفت الکترون های پیوندی برای یک اتم
اغلب می توان تعداد پیوندهای جفت الکترونی را که یک اتم در یک مولکول بوجود می آورد، از تعداد الکترون های مورد نیاز برای پر شدن پوسته والانس آن اتم (قاعده هشت تایی یا اُکتت) ، پیش بینی کرد.
چون برای عناصر اصلی جدول تناوبی ، شماره گروه با تعداد الکترونهای والانس برابر است، می توان پیش بینی کرد که عناصر گروه هفت اصلی یعنی هالوژنها مثل کلر با هفت الکترون والانس برای رسیدن به هشت تایی پایدار یک پیوند کووالانسی ، عناصر گروه شش اصلی مثل S و O (با شش الکترون والانس) دو پیوند کووالانسی ، عناصر گروه پنج اصلی مثل P و N (با پنج الکترون والانس) سه پیوند کووالانسی و عناصر گروه چهار اصلی مثل C با چهار الکترون والانس چهار پیوند کووالانسی بوجود خواهند آورد.
هر اتم به تعداد الکترونهای جفت نشده خود پیوند کووالانسی تشکیل می دهد و اگر آرایش الکترونی عناصر گروه (۸-۳) اصلی جدول تناوبی را که می توانند در پیوند کووالانسی شرکت کنند در نظر بگیرید، متوجه خواهید شد که اوربیتال نیمه پُر به اندازه کافی ندارند و یا انتظار دارید که Be و B نتوانند پیوند کوالانسی تشکیل دهند. در حالیکه مولکولهای گازی BeCl۲ با ساختار خطی و زاویه پیوندی ۱۸۰ درجه و BCl۳ با ساختار مثلثی و زاویه پیوندی ۱۲۰ درجه وجود دارند که بیانگر این مطلب است که Be دارای دو اوربیتال تک الکترونی و B دارای سه اوربیتال تک الکترونی بوده و در پیوند کووالانسی با اتم کلر شرکت نموده اند.
برانگیخته شدن برای تولید الکترونهای منفرد
اگر در حالت اصلی ، اتمی اوربیتال نیمه پر کافی نداشته باشد، با استفاده از حالت برانگیخته (ارتقای الکترون) تعداد کافی اوربیتال نیمه پر پیدا می کند. حالت برانگیخته برای بسیاری از اتم ها برای تشکیل پیوند کووالانسی صورت می گیرد و این ارتقای الکترون ، باید از یک لایه فرعی دیگر (در همان لایه اصلی) باشد. مثلا از ۲s به ۲p یا از ۳s به ۳p یا به ۳d.برای مثال ، اتم کربن در حالت اصلی (حالت پایه) ۲ الکترون منفرد دارد، در صورتی که در ترکیب های مختلف ، کربن چهار ظرفیتی است، یعنی ۴ الکترون با اتم دیگر به اشتراک می گذارد و ۴ زوج الکترون مشترک تشکیل می دهد. بنابراین به صورت زیر برانگیخته می شود:
۱s۲ ۲s۲ ۲p۲(energy) →۱s۲ ۲s۱ ۲p۳
ارتقای الکترون در اتم کربن به صورت ۲s۱ ۲p۲ به ۴۰۶ کیلوژول انرژی نیاز دارد. در نتیجه ، اوربیتال هیبریدی sp۳ (یک s وسه p) تشکیل می دهد.
مولکول IF۳
در مولکول IF۳ نیز اتم یُد باید ۳ الکترون منفرد داشته باشد، بنابراین باید برانگیخته شود و یک الکترون از لایه ۵p به لایه ۵d انتقال یابد. لایه ظرفیت یا والانس اتم یُد بصورت ۵s۲ ۵p۵ می باشد که درحالت برانگیخته بصورت ۵s۲ ۵p۴ ۵d۱ در می آید و در نتیجه سه الکترون منفرد حاصل می شود که با سه اتم فلوئور پیوند کووالانسی تشکیل می دهند.
مولکول BeCl۲
اتم بریلیم دارای ۲ الکترون جفت شده در اوربیتال ۲s می باشد که یکی از الکترون ها در اثر برانگیخته شدن به اوبیتال ۲p انتقال می یابد و دو اوربیتال هیبریدی sp حاصل می شود که با اتم های کلر پیوند کووالانسی بوجود می آورد.
مولکول BCl۳
اتم بور (B) در حالت پایه دارای ۲ الکترون در اوربیتال ۲s و یک الکتون در اوبیتال ۲p می باشد. برای تشکیل مولکول ، باید اتم B از حالت پایه ۱s۲ ۲s۲ به حالت برانگیخته ۱s۲ ۲s۱ ۲p۲ تبدیل شود و در اثر هیبرید شدن اوربیتالها ، سه اوربیتال هیبریدی sp۲ حاصل می شود که با اتم های کلر ، پیوند کووالانسی تشکیل می دهند.
خطوط ، جفت الکترونهای پیوندی را نشان می دهند.
▪ دو اتم می توانند بیش از یک جفت الکترون به اشتراک بگذارند
از آن جا که کربن در بیرونی ترین لایه الکترونی خود چهار الکترون ظرفیت دارد، با رعایت قاعده هشت تایی ، حداکثر می تواند با چهار اتم ، پیوند تشکیل دهد. در مولکول اتان ، C۲H۶ ، هر اتم کربن به یک کربن و سه اتم هیدروژن متصل است. بین هر اتم هیدروژن و کربن و همچنین بین دو اتم کربن ، یک جفت الکترون مشترک وجود دارد. اما در مولکول اتن ، C۲H۴ ، بین دو اتم کربن دو جفت الکترون مشترک وجود دارد.
افزون بر کربن ، عنصرهای دیگر از جمله نیتروژن ، اکسیژن و گاهی گوگرد نیز می توانند با اتم های دیگر ، با رعایت قاعده هشت تایی ، بیش از یک جفت الکترون به اشتراک بگذارند. اگر بین دو اتم به جای یک جفت الکترون ، دو جفت الکترون به اشتراک گذاشته شود، یک پیوند کووالانسی دو گانه یا پیوند دوگانه تشکیل می شود و همچنین اگر بین دو اتم به جای یک جفت الکترون ، سه جفت الکترون به اشتراک گذاشته شود، پیوند سه گانه تشکیل می شود. مانند مولکول نیتروژن ( N۳ ) که در آن بین دو اتم نیتروژن ، سه جفت الکترون پیوندی وجود دارد.
http://chemtown.blogfa.com

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
درمان شب ادراری با روغن گل سرخ (استاد خیراندیش)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند