تشخیص های پرهزینه و چالش های نظام سلامت | تعبیرستان
تشخیص های پرهزینه و چالش های نظام سلامتپزشکی و بهداشتدانستنیها
×
بستن

تشخیص های پرهزینه و چالش های نظام سلامت

تشخیص های پرهزینه و چالش های نظام سلامتصاحب نظران در اینکه استفاده از تجهیزات گران قیمت ارایه مراقبت های سلامت در نظام سلامت کشور در شرایط مطلوبی نیست، خیلی تردید ندارند، به خصوص وقتی که سخن از تجهیزات تشخیصی در میان است. اختلاف نظر در بزرگی و مقدار استفاده نامناسب از این تجهیزات است. به هر روی، این معضل که اکنون دیگر در نظام سلامت کشور مزمن شده است، چند جانبه و چند لایه است و برخی تغییرات سال های اخیر روش های تامین مالی خدمات به آن دامن زده است. به زعم این جانب، مشکلات تجهیزات پرهزینه تشخیصی را می توان از چند زاویه موشکافی کرد.
▪ مشکل نخست، استقرار نیافتن کامل نظام تصمیم گیری هوشمند و توانمندی است که بتواند درباره ورود و استفاده و یا محدود ساختن استفاده از این تجهیزات تصمیم گیری کند. چنین نظامی در اصطلاح ارزیابی فن آوری های سلامت (HTA) نام گرفته است. به این ترتیب که صرف دقیق تر یا مدرن تر بودن ابزاری برای ورود آن به نظام سلامت کفایت نکرده و لازم است پس از بررسی اثربخشی و به خصوص هزینه-اثربخشی ابزار درباره استفاده از آن در نظام سلامت تصمیم گیری شود. ارزیابی فن آوری های سلامت صد البته به ضمانت کافی برای اجرای تصمیم های گرفته شده نیاز دارد.
علاوه بر تصمیم گیری درباره ورود یک ابزار یا تکنولوژی، تصمیم گیری درباره محدوده مجاز استفاده از آن نیز ضرورت دارد. برای مثال، اگر نظام HTA ورود و استفاده از دستگاه MRI با مشخصات تکنیکی خاصی را مجاز می شمارد، به معنی آن نیست که هر نوع استفاده از آن دستگاه به صرف تقاضای ارایه کننده خدمت قابل قبول خواهد بود.
نظام HTA می تواند استفاده از دستگاه را به بیماری ها یا مسایل خاص و تعیین شده محدود کند تا استفاده از دستگاه هزینه-اثربخش باشد.
▪ مشکل دوم، توزیع نامناسب این ابزار و تجهیزات در کشور است. تجمع ابزار در نقاط جمعیتی خاص و محدوده های مشخص استفاده نامناسب از ابزار را موجب می شود، چرا که با توجه به سرمایه صرف شده و تمایل به افزایش درآمد، در عمل، بروز تقاضاهای القایی و استفاده نابه جا از تجهیزات قابل انتظار است. در عین حال، مناطق دیگری در کشور از حداقل دسترسی مطلوب به این تجهیزات محروم می مانند. یکی از اهداف نظام های سطح بندی و تخصیص منابع، اصلاح این شرایط و همین طور جلوگیری از ورود بیش از نیاز این تجهیزات به نظام سلامت است.
▪ مشکل سوم، در دسترس نبودن راهنماهای بالینی معتبر و مبتنی بر شواهدی است که ارایه کنندگان خدمت را در حدود و صغور استفاده از ابزار تشخیصی برای بیماری های مرتبط راهنمایی کنند و ارایه کنندگان خدمت را از تقاضای خدمات تشخیصی بی تاثیر بر درمان و برنامه درمانی بیمار باز دارند. با وجود تلاش های فراوان در این زمینه، هنوز راه درازی در پیش است.
▪ مشکل چهارم کشور ورود قدرتمند بیمه های تکمیلی به پوشش خدمات تشخیصی و درمانی گران قیمت است. چنین بیمه هایی که به صورت بیمه ثانویه، بخش یا تمامی سهم فرانشیز (باقی مانده از بیمه اولیه) را ادامه مطلب...

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

تا 25 مرداد امکان پاسخگویی و تعبیر خواب توسط مدیر سایت وجود ندارد. لطفاً از بامداد 25 مرداد مراجعه فرمایید.