تعبیر خواب باغ | تعبیرستان
باغفهرست تعبیر خواب - حرف بفهرست تعبیر خواب - حرف ب
×
بستن

تعبیر خواب باغ

پس از مطالعۀ مطالب زیر اگر تعبیرخواب خودت را متوجه نشدی از من بپرس!

فهرست این تعبیر:   تعبیر کلی   باغ سرسبز یا خشک   میوه باغ   آبیاری باغ   باغبانی یا ساخت باغ   نابودی باغ   سایر موارد   باغ انگور

  تعبیر کلی

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر باغ، زن می‌باشد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرش قیم و سرپرست زن است، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش مرد بزرگ و ثروت و زیبا است، ‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیرش شغل و کار مردان به اندازه همت و کوششان است (تعبیرهای مختلف).
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درختانی که در باغ هستند، مربوط به مال و اموال صاحب باغ می‌باشد.

  باغ سرسبز یا خشک

جابر مغربی می‌گوید: اگر در باغ، سبزه ببینی، یـعـنـی کار تو خوب پیش می‌رود و آراسته می‌شود.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی باغ، سرسبز و دارای بناها و قصرهای متعددی است و زن زیبایی تو را به طرف خودش فرا می‌خواند، یـعـنـی در آخرت به بهشت و حورالعین می‌رسی و به درجه شهیدان نائل می‌شوی. ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی در بهار یا تابستان باغ سرسبز و خرم شده و در آن انواع میوه‌ها و گل و گیاهان خوشبو درآمده و جویهای آب در آن جاری شده و تو هم در باغ نشسته بودی، یـعـنـی با شهادت از دنیا می‌روی (زیرا تمام اینها از خصوصیات بهشت است). تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی تو را برای مهمانی به باغی پر از میوه برده‌اند، یـعـنـی در جنگ با دشمنان دین شهید می‌شوی. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی باغ تو سرسبز و آباد و دارای عمارت و قصر و انواع میوه‌هاست و از آن‌ها می‌خوری و با زن خودت منظره باغ را تماشا می‌کنی، یـعـنـی از اهل بهشت می‌شوید.
اگر ببینی در فصل پائیز وارد باغی شده‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای و برگ درختانش در حال ریختن می‌باشد، یـعـنـی دچار غم و ناراحتی می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی باغ بدون سبزه و میوه می‌باشد، یـعـنـی کار تو خوب نمی‌شود. اگر در فصل بهار یا تابستان باغ خرابی را ببینی، طوری که هیچ سبزه و درختی در آن نباشد، یـعـنـی «پادشاه» بر مردم تحت حکومت خود ظلم و ستم خواهد کرد (دفع بلا و گرفتاری).

  میوه باغ

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در بیداری فصل هر میوه‌ای باشد و در خواب ببینی که در باغ از آن خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال جمع می‌کنی، ولی اگر فصل آن نباشد، تعبیرش برعکس است یعنی مال و اموال تو تلف می‌شود.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از باغ سرسبزی میوه جمع می‌کنی و به خانه می‌بری، یـعـنـی به اندازه آن به تو خیر و منفعت می‌رسد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در باغ خرم و زیبایی هستی و کسی به تو گفت که این باغ برای فلان کس می‌باشد و تو هم از میوه باغ می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن از صاحب باغ سود و منفعت به دست می‌آوری. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در باغ سرسبز و آبادی هستی و از میوه درختان آن می‌خوری، یـعـنـی با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی و از او مال و نعمت به دست می‌آوری.
اگر ببینی باغ تو سرسبز و آباد و دارای عمارت و قصر و انواع میوه‌هاست و از آن‌ها می‌خوری و با زن خودت منظره باغ را تماشا می‌کنی، یـعـنـی از اهل بهشت می‌شوید.
تعبیرهای مرتبط :  روی درخت بودن   - چیدن میوه   

  آبیاری باغ

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی باغ را آبیاری می‌کنی، یـعـنـی بوسیله مالی که بدست آورده‌ای با زنی ازدواج می‌کنی و یا اینکه «کنیزکی» به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ و اگر ببینی در آن باغ میوه وجود دارد، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی، حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: اگر ببینی به باغ آب می‌دهی، یـعـنـی با زن خودت آمیزش می‌کنی.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی به باغ آب می‌بری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری. اگر ببینی باغ و زمین کشت را با استفاده از 'جوی آب' و رود آبیاری می‌کنی، تعبیرش بدست آوردن مال و اموال و رها شدن از غم و اندوه می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی باغ را بوسیلۀ قنات آب می‌دهی، یـعـنـی با زن خودت آمیزش خواهی کرد.

  باغبانی یا ساخت باغ

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با دستان خودت باغی را احداث می‌کنی و می‌سازی و در آن درخت کاشته‌ای و میوه داده است، یـعـنـی با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی و صاحب مال و نعمت و فرزندانی خواهی شد. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی باغبانی می‌کنی، یـعـنـی با زنی ثروتمند ازدواج می‌کنی و برای او کار می‌نمایی و با او سازش و مدارا خواهی کرد.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در باغ، شفتالو میکاری، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که علم و ادب را سریعاً یاد می‌گیرد.
اگر ببینی در باغ، گل و گیاهان خوشبو میکاری، یـعـنـی صاحب فرزندی خوب و صالح می‌شوی.
تعبیر مرتبط :  کشاورزی و کشتزار   

  نابودی باغ

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در تابستان آب رودخانه باغ میوه‌دار و سرسبزی را به طور کلی خراب کرده و از بین برده است، یـعـنـی احتمال نابودی و هلاکت «پادشاه» آنجا وجود دارد، یا اینکه پادشاهی بزرگتر او را از پادشاهی برکنار می‌کند. اگر ببینی آتشی آمد و درختان آن را سوزاند، یـعـنـی پادشاه دچار مرگ ناگهانی می‌شود.
تعبیرهای مرتبط :  سیل  -  غرق شدن اموال   - تخریب سیل رود   - آسیب به گیاهان   

  سایر موارد

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در باغ نماز می‌خوانی، یـعـنـی توبه می‌کنی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در باغ هیزم جمع می‌کنی، یـعـنـی با رنج و سختی از «پادشاه» سود و منفعتی بدست می‌آوری.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در باغ روی درختی خوابیده‌ای، یـعـنـی نسل و فرزندان تو زیاد می‌شوند.
تعبیرگری می‌گوید: اگر در باغی بلبل هزاردستان ببینی و آن را بگیری، یـعـنـی با انسان‌های شاد و شوخ و ثروتمند ارتباط و پیوند برقرار می‌کنی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در باغ شترهایی وجود دارد، یـعـنـی پادشاه آنجا بر دشمنان پیروز می‌شود. اگر گوسفندان را در باغ ببینی، یـعـنـی پادشاه به تو مال و اموال می‌دهد و همچنین تعبیرش هیبت عظیم پادشاه می‌باشد.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی به باغ آب می‌بری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.
بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیرهای باغ عبارتند از: 1- مرد و سرپرست خانه 2- سرپرست زن 3- فرزندِ نور چشم، امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرهای باغ عبارتند از: 1- زن خوب 2- فرزند نیک 3- زندگانی و معیشت خوب و خوش 4- مال 5- بلندی و بلندپایگی و والایی 6- شادی 7- «کنیزک».

  باغ انگور

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر باغ انگور، زن نیکوکار و بخشنده می‌باشد. اگر ببینی باغ انگور جزء املاک و دارائیهای تو نمی‌باشد، یـعـنـی هر تعبیر خوب و بدی که گفته می‌شود به صاحب باغ برمی‌گردد.
اگر در خواب ببینی که باغ انگور سرسبز و تمیزی داری، یـعـنـی با زن نیکوکاری ازدواج می‌کنی و از او خیر و منفعت می‌بینی (البته اگر در بیداری نیز فصل درخت انگور و سبز بودن آن باشد)، ولی اگر ببینی درخت‌های باغ انگور برگ ندارند، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد. اگر ببینی برگ درخت‌های باغ انگور زرد شده است، یـعـنـی بیمار می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری). امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی باغ انگور خراب می‌باشد، یـعـنـی حال و روز صاحب آن بد می‌شود.
تعبیرهای باغ انگور عبارتند از: 1- زن 2- سود و منفعت بردن به سبب زن 3- رنج و غم و اندوه.
تعبیر مرتبط :  درخت انگور  تعبیرهای مرتبط با موضوع اصلی:
درخت  -  گُل  -  کشاورزی و کشتزار  -  سبزه  -  سبزه‌زار  -  گیاه  -  میوه  -  فصل‌ها  -  روستا   

سوالات مهم

چه خوابی دیدی؟

میتونی خیلی راحت خوابتو ارسال کنی تا (مدیر سایت) که تا حالا بیش از ده هزار خواب رو تعبیر کرده، خواب تو رو تعبیر کنه.
پیام عضو تعبیرستان:
نداسیفی
من دختری دوشیزه ام ۲۳ ساله که دیشب خواب دیدم ازدواج کردم و حامله شدم و بچه ی داخل شکمم پسر بود.توی خواب انگار باید موقع سونوگرافی بچه رو بیرون میاوردن و بعد دوباره داخل شکمم بزازن تا ۹ ماهگی که وقتی بچه رو بیرون اوردن به حدی پسرم زیبا و درشت بود که همه در حیرت زیباییش مونده بودن و میگفتن زیباییش به خودت رفته و ببین تا ۹ ماهگی توی شکمت چه پسری بشه وقتی از ۲ماهگی انقدر زیباست و منم بچه رو بغل گرفت ادامه پیام ...
 
پیام عضو تعبیرستان:
مادرفرزندان
سلام دیشب خواب دیدم می‌خوام از یک در کوتاه رد بشم اما نمیشه تنگ بود ...درهای زیادی کنار ساحل رو به دریا بودن همه را سر زدم اما همه ی درها بسته بودن ادامه پیام ...
 
پیام عضو تعبیرستان:
سامسونگ
سلام آقایی ۳۴ ساله هستم ، همسرم دوماهه بارداره. دیشب خواب دیدم که روی آلت تناسلیم سوراخی ایجاد شده و موقع ادرار کردن، علاوه بر خروج ادرار از قسمت جلوی آلت ، از اون سوراخ ادرار و چرک و خون بیرون میاد تعبیرش چیه ، با تشکر ادامه پیام ...
 
پیام عضو تعبیرستان:
معصومههه
سلام من باردار هستم خواب دیدم یه بچه ی زیبارو بغل کردم لخت بود خیلی خوشگل بود از فامیلای شوهرخواهرم بود دوس داشتم بچم شبیه اون بشه من بچرو بردم بشورم بیارم از دستم افتاد سریع برداشتمش دیدم تبدیل به جنین کوچک و کامل شد تو دستم،دستم خونی شدومرد،خودمم از ترس داشتم تو دسشویی سقط میکردم خیلی ترسیده بودم ادامه پیام ...
1 پاسخ
 
پیام عضو تعبیرستان:
نازنین.خلیل
سلام وقتتون بخیر - حدود ساعت بین ۶ تا ۶:۳۰ صبح خواب دیدم انگار خودم تو خونه قراره مهمونی بگیرم و هیچ تدارکی ندیدم به مادرم گفتم این مهمونا همه بچه کوچیکن و برم براشون چیپس و پفک بگیرم خیلی دوست دارن. ادامه پیام ...
1 پاسخ
 
تعداد خوابهای ارسالی: 11640